Ceza Hukuku Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Cinsel saldırı suçunda korunan hukuki değer aşağıdakilerden hangisidir?


Kişinin hayatı

Kişinin fikir özgürlüğü

Kişinin beden sağlığı

Kişinin cinsel özgürlüğü

Kişinin psikolojik varlığı


2.Soru

Kişinin işlediği suçtan dolayı yargılanıp belli bir cezaya mahkûm olmasına ve bu cezası da kesinleşmesine rağmen; kesinleşme tarihinden itibaren belli bir zamanın geçmesi nedeniyle devletin cezanın infazından vazgeçmesine ne ad verilir?


Af

Dava zamanaşımı

Ceza zamanaşımı 

Cezanın ertelenmesi

Şikâyetten vazgeçme


3.Soru

Aşağıdaki kurumlardan hangisi algılama yeteneği ve irade yeteneği kavramları ile ilgilidir?


Hukuka aykırılık

Tipiklik

Fiil

Objektif sorumluluk

Kusurluluk


4.Soru

I. Adli para cezası

II. İdari para cezası

III. Hapis cezası 

Yukardakilerden hangisi/hangileri TCK kapsamında uygulanan cezalardandır? 


I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnız I

Yalnız III


5.Soru

Türk Ceza Kanununa “Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez" şeklinde düzenlenen kural aşağıdakilerden hangisidir?


Meşru müdafaa

Zorunluluk hali

Haksız tahrik

Yasak hatası

Kusursuz sorumluluk


6.Soru

Aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?


Objektif cezalandırılabilme şartları cezalandırılabilirliğin alanını genişleten bir işleve sahiptir.

Objektif cezalandırılabilme şartları manevi nitelikli unsurlardandır. 

Cezayı kaldıran şahsi sebepler suçun icrasından önce ortaya çıkar ve cezai sorumluluk üzerinde etkilidir. 

Görevi kötüye kullanma suçu şahsi cezasızlık sebeplerindendir. 

Cezayı kaldıran şahsi sebepler suçun işlendiği anda bulunan ve kişiye hiç ceza verilmemesini yada daha az ceza verilmesini sağlayan sebeplerdir. 


7.Soru

'İşlenmek istenen suç tipiyle belirli bir yakınlık ve bağlantı içindeki hareketlerin yapılması' ifadesi aşağıdakilerden hangisini için söylenebilir?


Teşebbüs

İcraya başlama

İşlenemez suç

Faillik

İştirak


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kusurluluğu etkileyen hallerden biri değildir?


Zorunluluk hali

Yaş küçüklüğü

Akıl hastalığı

Yasal savunma

Sağır ve dilsizlik


9.Soru

Suçun kanuni tanımında bulunan maddi unsurlardan hangisi her suçta mutlaka bulunanlardan biri değildir?


Fiil

Netice

Fail

Mağdur

Suçun konusu


10.Soru

Suçlar, suç yolu olarak isimlendirilen belli bir süreç içerisinde gerçekleştirilmeye ne denir?


Teşebbüs

İcra Hareketi

İştirak

Fail

İçtima


11.Soru

Fikri içtima nedir?


Fikri içtima, bir (aynı) fiille birden fazla suçun işlenmesidir.

Fikri içtima, suç ortağının gönüllü vazgeçme hükümlerinden yararlanmasıdır.

Fikri içtima, bağlılık kuralı da dikkate alınarak, başkası tarafından işlenen bir suça kasten destekte bulunmaktır.

 

Fikri içtima, belli bir suçu işleme hususunda henüz bir fikri olmayan bir kişinin başkası tarafından bu suçu işlemeye karar verdirilmesidİr.

Fikri içtima, Bir suçun işlenişine katılan, fakat gerçekleştirmiş olduğu katkıyla suçun kanuni tanımında yer alan fiil üzerinde hâkimiyet kuramayanlardır.


12.Soru

Suçun işlenmesi anında bulunmayan, ancak suç işlendikten sonra ortaya çıkan, kişiye hiç ceza verilmemesini veya kişinin daha az ceza almasını sağlayan sebeplere ne ad verilir?


Netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar

Mütemadi suç

Şahsi cezasızlık sebepleri

Cezayı kaldıran şahsi sebepler

Yasama sorumsuzluğu


13.Soru

Aşağıdaki şıklardan hangileri teşebbüsün şartlarındandır?

I- Kasten işlenen bir suçun ve bu suçu işlemeye yönelik kastın varlığı

II- İcra hareketi niteliğindeki fiillerin gerçekleştirilmesi

III- Suçun icrasına yönelik elverişli hareketlerin gerçekleştirilmiş olması

IV- İcra hareketlerinin failin elinde olmayan nedenlerle tamamlanamaması veya fail tarafından icra hareketleri tamamlanmış olmasına rağmen neticenin gerçekleştirilememesi.


I-II

II-III

I-III-IV

II-III-IV

I-II-III-IV


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kusurluluğu etkileyen hallerden biri değildir?


Yaş küçüklüğü

Sağır ve dilsizlik

Akıl hastalığı

Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olma

Sigara kullanma


15.Soru

Kusurun unsurlarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


TCK’da kusur yeteneğine ilişkin bir tanım yoktur.

Algılama yeteneği, kusurun bir unsurudur.

İrade yeteneği, kusurun bir unsurudur.

Failin kusurlu olarak kabul edilebilmesi için failde haksızlık bilincinin varlığı gereklidir.

Fiili işlediği sırada kusur yeteneğine sahip olmayan bir kimsenin cezalandırılması mümkündür.


16.Soru

Aşağıdaki kusurla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?


Kusur, failin irade oluşumunun kınanabilirliği anlamına gelmektedir.

Kusur, failin tipikliğin gerçekleştiğini bilmesi değildir. 

Kusur, failin haksızlık teşkil eden fiili hakkındaki değer yargısını ifade eder. 

Kusur, fail ile fiil arasındaki manevi bağı ifade eder.

Kast ve taksir birer kusurluluk şeklidir. 


17.Soru

Seçeneklerden hangisi haksız tahrik şartlarından biri değildir?


Haksız bir fiilin varlığı gerekir

Haksız fiil, failde hiddet veya şiddetli eylem meydana getirmiş olmalıdır.

Tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmalıdır.

Suç, hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında işlenmiş olmalıdır.

Suç, tahrik teşkil eden haksız fiili gerçekleştiren kişiye karşı işlenmiş olmalıdır.


18.Soru

A kişisi kamu malı olduğunu bilmediği ve dışardan bir baraka olarak görünen bir yapının camlarını kırarsa cezalandırma sürecinde aşağıdaki hukuki müesseselerin hangisi gerçekleşmiştir?


Suçun maddi unsurlarında hata 

Suçun nitelikli hallerinde hata 

Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarında hata 

Haksız tahrik durumu ortaya çıkan hata 

Olayda kasten sorumluluk


19.Soru

"A ve B, birlikte C’yi öldürmeyi kararlaştırırlar. Her biri eline silah alarak C’nin geçeceği yolda pusu kurar ve birlikte C’ye ateş ederler. Bu olayda yalnızca A’nın silahından çıkan kurşunların C’ye isabet ettiği ve B’nin silahından çıkan kurşunlardan hiçbirisinin C’ye isabet etmediği saptanır." Olay ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


A ve B bakımından suç teşebbüs aşamasında kalmıştır

Suçun maddi unsuru oluşmamıştır

Suçun manevi unsuru oluşmamıştır

A ve B kasten öldürme suçunda müşterek faildir

B dolaylı fail olarak sorumludur


20.Soru

Bir suçun, bir başkasını araç olarak kullanmak suretiyle işlendiği hâller neyi ifade eder?


İştirak

İçtima

Müstafil

Müşterek

Dolaylı