Ceza Hukukuna Giriş Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hırsızlık hastalığı olan kleptomanide kişi, içten gelen ani ve karşı konulmaz dürtülerle hırsızlık suçunu işler. Çalınan eşyaların değerinin olup olmadığı önemli değildir. Kişi çok değerli şeyleri çalma imkânına sahip olsa da dürtülerinin yöneldiği eşyayı çalmayı tercih eder. Bu örnekte, kişinin cezalandırılabilmesi noktasında, kusurluluğu etkileyen nedenlerden hangisinin değerlendirilmesi gerekmektedir?


Yaş küçüklüğü

Akıl hastalığı

Hukuka uygunluk sebeplerinde sınırın aşılması

Kastı kaldıran ve kusurluluğu etkileyen hata hâlleri

Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma


2.Soru

 1. Suçun unsurlarında, cezasında, güvenlik tedbirinde veya mahkûmiyetin kanuni neticelerinde sonradan yürürlüğe giren bir kanunla failin aleyhine olacak şekilde değişiklikler yapılması durumunda; sonraki kanun, yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş olan fiiller bakımından uygulanamaz.
 2. Fiil, işlendiği tarihten sonra yürürlüğe giren  kanun ile suç olmaktan çıkarılmış olsa dahi, işlendiği zaman yürürlükte olan kanuna göre suç oluşturuyorsa fail cezalandırılacaktır.
 3. Lehe olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak, ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenir.

Yukarıda ceza hukuku kurallarının zaman bakımından uygulanması ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III

I, II ve III


3.Soru

 1. Birinci grup yaş küçükleri
 2. Üçüncü grup yaş küçükleri
 3. Akıl hastalığı olan kişiler
 4. 21 yaşını doldurmuş sağır ve dizsiz kişiler

Yukarıdaki verilenlerin hangisi kusur yeteneğine sahiptir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

II ve IV

II, III ve IV


4.Soru

 1. Yaş küçüklüğü
 2. Akıl hastalığı
 3. Hukuka aykırı fakat bağlayıcı bir emrin yerine getirilmesi

Yukarıdakilerden hangisi kusurluluğu etkileyen nedenler arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III


5.Soru

Ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Lehe kanunun belirlenmesinde yalnızca sonuç ceza miktarı esas alınmaz.

Lehe kanunun belirlenmesinde karma uygulama yapılamaz.

Koşullu salıverilme infaz hukukuna ait bir kurum olduğundan, koşullu salıverilmeye ilişkin değişiklikler derhal uygulanır.

İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez.

Süreli kanun yürürlükten kalksa da yürürlükte olduğu sırada işlenmiş suçlar bakımından uygulamaya devam edilir.


6.Soru

"Kusurluluk haksızlığın yapısal bir unsuru olmayıp haksızlığın varlığının tespitinden sonraki aşamada, failin cezalandırılabilmesi için fail hakkında bulunulan bir yargıdan ibarettir" ifadesi aşağıdaki terimlerden hangisini karşılamaktadır?


Kusursuz ceza olmaz 

Kusur yargısı

Kusur ilkesi

Haksızlık

Tipik haksızlık


7.Soru

Suçun yapısal unsurlarını, ceza sorumluluğu için aranan koşulları ve yaptırımları inceleyen ceza hukuku alt disiplini aşağıdakilerden hangisidir?


Maddi ceza hukuku

Ceza muhakemesi hukuku

Cezai müeyyideler hukuku

Ceza infaz hukuku

Ceza Usul Hukuku


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunun doğrudan kaynaklarından değildir? 


Anayasa

Kanun

Milletlerarası sözleşmeler

İçtihadı birleştirme kararları

Doktrin 


9.Soru

Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi durumunda ceza aşağıdakilerden hangisine göre hükmolunur?


Doğrudan kast

Dolaylı kast

Olası kast

Bilinçli taksir

Bilinçsiz taksir


10.Soru

İnsanı diğer canlılardan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Kabiliyet

Şahsiyet

Meziyet

Aidiyet

Asalet


11.Soru

"Zorunluluk hali çerçevesinde işlenen fiil, ... bir fiildir" boşluğa hangi ifade getirilmelidir?


hukuka uygun

haksız

maddi

tehlikeli

iradi


12.Soru

 1. Kişinin bir hukuka uygunluk nedeninin sınırını kasten aşması hâlinde
 2. Kişinin br hukuka uygunluk nedeninin sınırını taksirle aşması hâlinde
 3. Meşru savunmanın sınırının mazur görülebilecek heyecan, korkuveya telaş nedeniyle aşılmış olması durumunda

Yukarıdaki belirtilen durumların hangisinde kişinin hukuka uygunluk nedeninde sınırı aşmış olmasına rağmen kusurlu olduğundan söz edilemez?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III


13.Soru

Her suçta bulunması gereken zorunlu unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Kast

Fiil

Taksir

Kusur

Zarar


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukuna hakim olan ilkelerden biri değildir? 


Kusursuz ceza olmaz ilkesi

Suçta kanunilik ilkesi 

Cezada kanunilik ilkesi

Belirlilik ilkesi 

Kıyas yapma ilkesi


15.Soru

Suç kavramına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Suç haksızlık teşkil eden insan davranışıdır

Suça ilişkin kanun hükmü norm şeklinde emir ya da yasakları ihtiva eder.

Suça ilişkin normlar hukuki menfaatlerin korunmasına hizmet eder.

Suça ilişkin normun temelindeki değer yargısı davranış normlarıdır. 

Suç karşılığı öngörülen yaptırım ceza veya idari yaptırımlar şeklindedir. 


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukuna hakim olan ilkelerden değildir?


Yorum yasağı

Belirlilik ilkesi

Kıyas yasağı

Kusur ilkesi

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi


17.Soru

"... işlenen fiille ilgili olarak failin şahsen kınanıp kınanmayacağı konusundaki yargıyı ifade eder." boşluk bırkaılan yere hangi sözcük getirilmelidir?


Kusur

Hukuka aykırılık

sorumluluk 

Hukuka uygunluk

haksız fiil


18.Soru

. ………….. yaşını doldurmuş sağır ve dilsizlerde yaşın ceza sorumluluğu üzerinde bir etkisi yoktur. Bu kişiler hakkında akıl hastalarına ilişkin hükümler uygulanacaktır. Yukarıda verilen cümledeki boşluğu doldurunuz.

 


12

15

18

20

21


19.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisinin ceza kanunundaki yeri farklıdır?


Teşebbüs

İçtima 

Hata 

Hırsızlık 

İştirak 


20.Soru

Suçun unsurlarından fiil ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Fiil olmaksızın suç olmaz.

İradenin mutlak şekilde devre dışı kaldığı durumlarda fiilden söz edilemez.

Fiilden söz edilebilmesi için, davranışı gerçekleştiren kişinin kusur yeteneğine sahip olması gerekmez.

Fiil niteliğini taşıyan insan davranışının belirli bir amaca yönelik olmasıdır.

Taksirle işlenen suçlarda ise fail kural olarak hukuken önem taşıyan bir amaca
yönelik olarak fiilini icra etmektedir.