Ceza Hukukuna Giriş Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmuş olup da yirmi bir yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında, hangi hükümlerin uygulanması gerekmektedir?


Bunlar hakkında yaşın ceza sorumluluğu üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Bu kişiler hakkında akıl hastalarına ilişkin hükümler uygulanır. 

Bu kişiler hakkında on iki yaşını doldurmamış olan çocuklara ilişkin hükümler uygulanır.

Bu kişiler hakkında on iki yaşını doldurmuş olup da on beş yaşını doldurmamış olan çocuklara ilişkin hükümler uygulanır.

Bu kişiler hakkında on beş yaşını doldurmuş olup da on sekiz yaşını doldurmamış olan çocuklara ilişkin hükümler uygulanır. 


2.Soru

I. Kişinin üzerinde mutlak surette tasarrufta bulunabileceği bir hak olmalıdır. 

II. Kişi rızaya ehil olmalıdır. 

III. Geçerli şekilde rıza açıklanmalıdır. 

İlgilinin rızası hukuka uygunluk nedeni koşullarına ilişkin yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? 


I, II ve III

II ve III

I ve III

I ve II

Yalnız III


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bütün suçlar için aranan hukuka uygunluk nedenlerinden biri değildir? 


Görevin ifası

İsnadın ispatı 

Meşru savunma

Hakkın kullanılması

İlgilinin rızası


4.Soru

TCK'da yer alan 'kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez' ifadesi hangi hukuka uygunluk nedenini ifade eder? 


Görevin ifası

Hakkın kullanılması

Meşru savunma

İddia dokunulmazlığı

Savunma dokunulmazlığı


5.Soru

"Kimse, işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz;" ilkesi Anayasa'nın kaçıncı maddesinde ifade edilmiştir?


18. Madde

28. madde

38. madde

48. madde

58. madde


6.Soru

Zorunluluk hali ile ilgili hangi ifade yanlıştır?


Zorunluluk hâli kusurluluğu kaldıran bir mazeret sebebini oluşturmaktadır

Zorunluluk hali çerçevesinde işlenen fiil, haksız bir fiildir.

Zorunluluk hâli ağır ve muhakkak bir tehlikeden korunmak amacıyla kabul edilmiştir.

Tehlikeye bilerek sebebiyet verilmemiş olmalıdır.

Tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı olmayabilir.


7.Soru

Anadolu Üniversite Özel Güvenlik Görevlisi A, okulda öğrenciler arasında çıkan bir tartışmada havaya silahla ateş ederek kalabalığı dağıtmıştır. A'nın cezai sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 


Özel güvenlik görevlileri silah bulundurup, kullanabileceğinden eylem görevin ifası kapsamında hukuka uygundur. 

Üniversiteler özel güvenlik görevlilerinin silahlı olarak görev yapabileceği yerlerden olmadığı için eylem hukuka aykırıdır, cezai sorumluluğu söz konusudur. 

Özel güvenlik görevlileri silah bulundurabilseler de kullanamayacaklarından eylem hukuka aykırıdır, cezai sorumluluğu söz konusudur. 

Üniversiteler özel güvenlik görevlilerinin silahlı olarak görev yapabileceği yerlerden olduğu için eylem görevin ifası kapsamında hukuka uygundur.  

Özel güvenlik görevlileri silah bulunduramayacak olsa da eylem meşru savunma kapsamında olduğu için hukuka uygundur. 


8.Soru

Tarlasını sürerken tarihi eser bulan bir kimse, bu durumda yetkililere haber vermemenin suç olduğunu bilmeden, eseri satmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini oluşturur?  


Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarında hata

Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarında hata

İşlenen fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda hata   

Kastı kaldıran hata

Nitelikli hallerde hata


9.Soru

Koruma yükümlülüğünün öncelikli kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?


Davranış

Sözleşme

Kanun

İcra

Norm


10.Soru

Suçun yapısal unsurlarını, ceza sorumluluğu için aranan koşulları
ve yaptırımları inceleyen ceza hukuku disiplini aşağıdakilerden hangisidir?


Maddi ceza hukuku

Şekli ceza hukuku

Ceza muhakemesi hukuku

Ceza infaz hukuku

Muhakeme hukuku


11.Soru

Kabahatler Kanununa göre kabahat nedir? 


Karşılığında idari yaptırım uygulanması öngörülen haksızlıktır

Karşılığında maddi ve manevi tazminatın öngörüldüğü haksızlıktır

Karşılığında ceza veya güvenlik tedbirinin öngörüldüğü haksızlıktır

Suçtan daha hafif nitelikte olan ve karşılığında özel hukuk yaptırımlarının öngörüldüğü haksızlıktır.

Suçlara ilişkin temel ilkelerin geçerli olduğu ve karşılığında özel hukuk yaptırımlarının öngörüldüğü haksızlıktır. 


12.Soru

Hakkın kullanılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


Kişi tarafından doğrudan doğruya kullanılabilen sübjektif bir hakkın bulunması gerekir

Kişinin hakkını tanınma sebebinin sınırları içinde kullanılması gereklidir

Hakkın kullanılması ile işlenen ve tipe uygun olan fiil arasında nedensellik bağının bulunması gerekir

Hakkın kullanılması genel bir hukuka uygunluk sebebi olarak düzenlenmiştir

Kişi hakkını herhangi bir makamın ya da merciğin aracılığıyla kullanır


13.Soru

A, akşam karanlığında hasmı B’ye benzettiği C’yi vurmuş ve öldürmüştür. Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Suçun maddi unsurlarında hata vardır, A taksirli sorumludur

Haksız tahrik vardır, B taksirli sorumludur

Şahısta hata vardır A’nın işlediği fiil suç teşkil etmektedir 

Haksız tahrik vardır, A taksirli sorumludur

Zorunluluk hali vardır, A taksirli sorumludur


14.Soru

Salt düşüncenin ceza almamasına karşın bir yazarın yazdığı kitaptan dolayı ceza almasını aşağıdakilerden hangisi açıklar?


Davranışı gerçekleştiren kişinin kusur niteliği taşıması

Belirli bir amaca yönelik olması ve bu amacın suç teşkil etmesi

Düşüncenin sözle ya da başka şekilde dış dünyada ifade edilmesi fiildir

Kasten işlenmiş olması

Taksirle işlenmiş olması


15.Soru

Suçta ve cezada kanunilik ilkesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


Güvenlik tedbirleri bakımından da geçerlidir. 

Cezalar bakımından katı bir şekilde uygulanamaz. 

Suçlar bakımından katı bir şekilde uygulanamaz. 

Kanun teriminden tüm düzeneyici işlemler anlaşılır. 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile suç ve ceza yaratılabilir. 


16.Soru

Bir suçu işlemek hususunda cesaret kazanmak için uyuşturucu madde alan ve onun etkisindeyken suçu işleyen kişi hakkında, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Kusur yeteneği ortadan kalktığı için cezai sorumluluğu yoktur.

Kişinin kusur yeteneği, akıl hastalığı açısından değerlendirmeyi gerektirir. 

Kişinin kasten değil, taksirle sorumluluğu gündeme gelecektir. 

Kişinin kusur yeteneği bulunduğu kabul edilecek ve kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı cezalandırılması söz konusu olacaktır.

Kişinin kusur yeteneği, istemeyerek sarhoş olma hükümlerine göre değerlendirilecektir. 


17.Soru

Failin işlemiş olduğu haksızlıktan dolayı cezalandırılabilmesi için gerçekleşmesi gereken, varlığı aranacak olan olgulara ne denir?


Kusur

İsnad

Objektif Cezalandırılabilme

Maddi Unsur

Suç İşlemeye Kast


18.Soru

I. Saldırı savunmada bulunan kişinin bizzat kendisine veya üçüncü bir kişinin herhangi bir hakkına yönelik olmalıdır. 

II. Mevcut, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak bir saldırı olmalıdır. 

III. Saldırı savunmada bulunan kişinin bizzat kendisine veya üçüncü bir kişinin yalnızca yaşam hakkına yönelik olmalıdır.

Yukarıda meşru savunmanın koşullarına ilişkin olarak verilen önermelerden hangisi/hangileri doğrudur? 


I ve II

II ve III

Yalnızca II

Yalnızca I

Yalnızca III


19.Soru

Hangi yaş grubuna giren çocuklar normal şartlarda kusur yeteneğine sahiptir?


Birinci Grup Yaş Küçükleri

İkinci Grup Yaş Küçükleri

Üçüncü Grup Yaş Küçükleri

Dördüncü Grup Yaş Küçükleri

Beşinci Grup Yaş Küçükleri


20.Soru

İnsanın çevresindeki olayları gözlemleyebilme yeteneğine ………………. yeteneği denir. Yukarıda verilen cümledeki boşluğu doldurunuz.


Algılama yeteneği

İrade yeteneği

Haksızlık yeteneği

Kusurluluk yeteneği

Mesleki yetenek