Ceza Hukukuna Giriş Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Süreli hapis cezası kanunda aksi belirtilmeyen durumlarda kaç aydan az olamaz?


1 ay

2 ay

3 ay

4 ay

5 ay


2.Soru

Suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir zamanın geçmiş olması durumunda, sanık hakkında kovuşturma işlemlerine devam edilmesine engel olan zaman aşımına ne ad verilir?


Hak düşürücü süre

Ceza zaman aşımı

Dava zaman aşımı

Suç zaman aşımı

Süreli ceza


3.Soru

Suça iştirak ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Fiili icra eden, suçun işlenişine yaptığı katkıyla fiil üzerinde hâkimiyet kuran suç ortağı, azmettirendir.

Tipe uygun fiili yalnız başına icra eden kişiye “dolaylı fail” denir.

Kişi, bir başka şahsı suçun işlenmesinde vasıta olarak kullanmışsa “müşterek faillikten” söz edilir.

Şerikliğin “azmettirme” ve “yardım etme” şeklinde iki farklı görünüm biçimi vardır.

Birden fazla kişinin, fiilin işlenişi üzerinde ortak hâkimiyet kurmaları hâlinde, “doğrudan faillik” söz konusu olur. 


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karşılaşma suçları içerisinde düşünülebilir?


Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Kamu görevinin terki

Hükümlü veya tutukluların ayaklanması

Rüşvet

Kamu görevinin yapılmaması


5.Soru

A, B’ye öldürmek maksadıyla ateş ediyor ve onu yaralıyor. Yaralı vaziyette hastaneye kaldırılan B, ambulans ile götürülürken trafik kazası gerçekleşiyor ve ölüyor. Olaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A kasten öldürmeden sorumludur.

B’nin icra ettiği fiilin sonucu olarak gerçekleşmiş bir ölümdür.

A'nın icra ettiği fiilin sonucu olarak gerçekleşmiş bir ölümdür.

A kasten öldürmeye teşebbüsten dolayı sorumludur.

A’nın fiili ile B’nin ölümü arasında neden sonuç ilişkisi bulunmamaktadır.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi davanın veya cezanın düşmesine sebep olan etkenlerden değildir?


Özel af

Sanığın ölümü

Şikayetten vazgeçme

Sanığın iyi hali

Zaman aşımı


7.Soru

I. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunun oluşumu için en az üç kişinin bu amaç için bir araya gelmesi gerekir.

II. Kamu görevinin terki veya yapılmaması suçunun oluşumu için en az dört kişinin bu amaç için bir araya gelmesi aranır. 

III. Rüşvet suçunda biri rüşvet veren diğeri rüşvet alan olmak üzere en az iki kişinin varlığı gerekir. 

Yukarıda örneği verilen çok failli suçlardan hangisi/hangileri, karşılaşma suçlarına örnek teşkil etmektedir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I - III

II - III


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mala zarar verme suçunun nitelikli hallerinden değildir?


Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş
her türlü eşya veya tesis hakkında işlenmesi

Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında işlenmesi

Failin kendisine ait eşya hakkında işlenmesi

Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak işlenmesi

Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak


9.Soru

I. Suçun teşebbüs aşamasında kalması hâlinde, teşebbüs hükümleriyle birlikte ilgili suça ilişkin norm birlikte uygulanırlar.

II. Teşebbüse ilişkin hükümler, cezalandırılabilirliğin alanını daraltıcı nitelik taşırlar.

III.  Teşebbüse ilişkin hükümler yardımcı norm niteliği taşırlar. 

Yukarıda verilen önermelerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız II

Yalnız I

I ve III

II ve III

I ve II


10.Soru

Sürücü hız sınırlarına riayet etmemesi nedeniyle duramayarak çarptığı bir yayayı yaralı bir vaziyette yol kenarında bırakıp kaçar ve neticede geç müdahale edildiği için yaya ölür. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur?


Sürücü kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenen şeklinden dolayı suçludur

Sürücü taksirle öldürme suçunu işlemiştir.Ölüm neticesi sürücüye objektif olarak isnat edilemez.

Sürücünün fiili ile ölüm neticesi arasında nedensellik bağı yoktur.

 Sürücü kasten öldürme suçunu işlemiştir.


11.Soru

"Fiilin gece vaktinde işlenmesi cezada artırım yapılmasını gerektiren nitelikli hâller olarak düzenlenmiştir(m. 149, f. 1)." ifadesindeki "gece vakti" hangi zaman aralıklarını tanımlamaktadır? 


saat 00:00-05:00 arasındaki zamanı

saat 23:59-06:00 arasındaki zamanı

gün batımından 1 saat sonrası-gün doğumundan 1 saat öncesi

havanın tamamen karanlık olduğu zamanı

gün batımıyla-gün doğumu arasındaki zamanı


12.Soru

Suçun işlenişine yaptığı katkıyla fiil üzerinde hakimiyet kuramayan suç ortağına ne ad verilir? 


Fail 

Şerik 

Doğrudan fail

Dolaylı fail 

Müşterek fail 


13.Soru

Aşağıda kast ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?


Fail, fiili işlerken suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşmekte olduğunu biliyorsa kasten hareket etmiştir.

İşlediği fiil açısından bir hukuka uygunluk sebebinin maddi şartları gerçekleşmediği hâlde, bu şartların gerçekleştiği zannıyla hareket eden kişinin kasten hareket ettiği söylenemez.

Suçun nitelikli şeklinin oluştuğundan bahsedilebilmesi için somut olayda failin nitelikli unsurların gerçekleştiği bilinci ile hareket etmesi gerekmez.

Suçun kanuni tarifinde yer almakla birlikte, fiilin haksızlık içeriğinin belirlenmesinde etkili olmayan hususlar kast kapsamına girmezler.

Şahsi cezasızlık sebebi veya cezayı kaldıran şahsi sebeplerin fail tarafından
bilinmesi gerekmez.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kusurluluğu ortadan kaldıran hallerden değildir?


Meşru savunma

zorunluluk hâli 

haksız tahrik

akıl hastalığı

geçici bir nedenle kusur yeteneğinin bulunmaması


15.Soru

Mağdurun yüzüne sprey sıkılarak etkisiz hâle getirilmesinden sonra üzerindeki değerli eşyaların alınması durumunda hangi suç işlenmiş olur?


Hırsızlık

Yağma

Dolandırıcılık

Mala zarar verme

Tehdit


16.Soru

Fail gece karanlıkta iyi göremeyerek hasmına benzettiği birini uzaktan ateş ederek öldürmüştür. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


Öldürme kastı bulunmadığından fail sorumlu değildir

Fail taksirle öldürme nedeniyle sorumludur

Fail kasten öldürme suçu nedeniyle sorumludur

Fail kasten öldürme suçuna teşebbüsten sorumludur

Fail kasten yaralama fiili nedeniyle sorumludur


17.Soru

Öldürülen kişinin hayatı, suçun hangi özelliğidir?


Fail

Konu

Mağdur

Fiil

Netice


18.Soru

Suçun işlenmesinde kullanılan veya bir suçun konusunu oluşturan eşyanın ya
da suçun işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin devlete geçirilmesine ne ad verilir?


Müsadere

El koyma

Haciz

Tekerrür

Güvenlik tedbiri


19.Soru

Kanuni tarifinde hangi hareketlerle işlenebileceği hususunda herhangi bir özelleştirme yapılmayan suçlara ne ad verilir?


Tek Hareketli Suçlar

Seçimlik Hareketli Suçlar

Bağlı Suçlar

Serbest Hareketli Suçlar

Kesintisiz Suçlar


20.Soru

I. Öldürmek kastıyla silahın etki mesafesi dışında bir uzaklıktan mağdura ateş edilmesi

II. Failin öldürmek kastı ile ateş ettiği kişinin daha önce bir başka sebeple ölmüş olması

III. Failin başkasına ait olduğu düşüncesi ile gerçekte kendisine ait olan malı çalması

Yukarıda verilen örneklerden hangisinde/hangilerinde, suça teşebbüs açısından elverişsizlikten bahsedilebilir?


Yalnız I

Yalnız II

I - II

I - III

II - III