Ceza Hukukuna Giriş Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

A, hasmı B’ye silahla ateş edip öldürmeyi planlamaktadır. Silahın çeken A, B’ye ateş ederken küçük bir aksilikte B’nin yanındaki C’nin de isabet alabileceğini, dolasıyla ölebileceğini veya yaralanabileceğini öngörmektedir. Ancak olursa olsun diyerek silahını ateşlemektedir. Olaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A, B bakımından olası kast ile ile hareket etmektedir.

A, C bakımından ise olası kast ile hareket etmektedir.

A, C bakımından ise doğrudan kast ile hareket etmektedir.

A, C ye karşı bilinçli taksirle öldürme suçunu işlemiştir.

A, B ye karşı basit taksirle öldürme suçunu işlemiştir.


2.Soru

A’nın taksirli davranışının söz konusu olduğu bir trafik kazasında yaralanan B, hastaneye kaldırılır. Ancak B, hastanede yangın çıkması sonucunda ölür. Olayla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A, B’ye karşı taksirle öldürme suçunu işlemiştir.

A, B’ye karşı neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunu işlemiştir.

A’nın fiili ile ölüm neticesi arasında nedensellik bağı yoktur.

A, B’ye karşı kasten yaralama suçunu işlemiştir.

O¨lüm neticesi A’ya objektif olarak isnat edilemez.


3.Soru

Teşebbüs ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Teşebbüse ilişkin hükümler, hem kasten hem de taksirle işlenen suçlar bakımından uygulanabilir.

Teşebbüs aşamasında kalan suçlarda, failin kastı, kapsam ve içerik açısından tamamlanmış suçtan farklılık gösterir.

Gerçekleştirilen davranışın hazırlık hareketi mi, yoksa icra hareketi mi olduğunun belirlenmesi, ancak subjektif ölçütle mümkün olabilir.

Teşebbüste, icra edilen hareket, hazırlık hareketi niteliğinde olsa bile mutlak cezalandırılır.

Teşebbüste failin suç yolunda gerçekleştirdiği davranış, fiile ilişkin icra hareketi niteliği taşımalıdır.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kısa süreli hapis cezasının çevrildiği seçenek yaptırımlarından biridir?


Eşya müsaderesi

Kazanç müsaderesi

Dava zaman aşımı

Ceza zaman aşımı

Adli para cezası


5.Soru

Hapis cezasının ertelenmesi için kişinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı kaç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş¸ olması gerekir?


1

2

3

4

5


6.Soru

Taksirle öldürme suçuna ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 


Serbest hareketli bir suç olması

İcrai veya ihmali davranışlarla işlenebilmesi

Fiilin dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlal etmesi

Ölüm neticesinin gerçekleşmesinin gerekmesi 

Suçun konusunun vücut dokunulmazlığının ihlali olması


7.Soru

Hasmı C’yi öldürmek için silahını çeken A, yoldan geçen B’nin olaya müdahale edip silahı elinden alması sonucunda hasmına ateş edemez. Bu sırada olaya şahit olan C’nin kardeşi D hiddete kapılarak, A’ya sopayla saldırır ve onu yaralar.

Olaya göre D’nin fiiliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


D, üçüncü kişi lehine meşru savunmada bulunmuştur.

D, zorunluluk hali çerçevesinde hareket etmiştir.

D, gerekli dikkat ve özeni göstermeksizin, taksirle hareket etmiştir.

D’nin fiili bakımından haksız tahrik hükümleri uygulanacaktır.

D, görevin ifası çerçevesinde hareket etmiştir.


8.Soru

Hırsızlık suçu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Taşınmaz bir mal hırsızlık suçunun konusunu oluşturamaz.

Sahibinin rızası ile alınan bir malın geri verilmemesi hırsızlık suçunu oluşturur

Hırsızlık suçunun faili herkes olabilir

Suçun, adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında işlenmesi durumunda failin cezası arttırılacaktır.

Suçun gece vakti işlenmesi halinde cezada indirim yapılır.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanunu’nun öngördüğü güvenlik tedbirlerinden madde 58'dir?


Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak güvenlik tedbirleri

Tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri

Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma

Mükerrirlere ve diğer özel tehlikeli suçlulara özgü güvenlik tedbirleri

Eşya müsaderesi


10.Soru

Süreli hapis cezası kanununda aksi belirtilmeyen durumlarda aşağıdaki sürelerden hangisinden daha fazla olamaz?


10 yıl

15 yıl

20 yıl

25 yıl

30 yıl


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yağma fiili bakımından cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli hallerden biri değildir?


Suçun silahla işlenmesi

Suçun gece vakti işlenmesi 

Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi 

Suçun yolkesmek suretiyle işlenmesi

Suçun üstsoya karşı işlenmesi 


12.Soru

Bir eşya üzerinde fiili hâkimiyet kurmuş olmayı ifade eden kelime aşağıdakilerden hangisidir?


Zilyetlik

Mülkiyet

İştirak

İçtima

Teşebbüs


13.Soru

Kasten öldürme suçu bakımından aşağıdakilerden hangisinin bulunması kusurluluğu etkileyen bir hal değildir?


Zorunluluk hali
Haksız tahrik
Akıl hastalığı
Kan bağının bulunması
Geçici bir nedenle kusur yeteneğinin bulunmaması

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık sucunda cezada indirim yapılması gereken bir hal değildir?


Gece vakti işlenmesi

Paydaş veya el birliği ile malik olunan mal üzerinde işlenmesi

Hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi

Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin az olması

Suçun malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi


15.Soru

Hasmını öldürmek için silahını çeken A'nın, yoldan geçen B’nin olaya müdahale edip silahı elinden alması sonucunda hasmına ateş edememesi durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


Suç tamamlanamadığından faile ceza verilmez

Suç teşebbüs aşamasında kaldığından faile daha az ceza verilir

Suç tamamlanamadığından fail taksirle öldürme nedeniyle sorumludur

Suç, dolaylı kastla işlendiğinden cezada indirim yapılır

Olaya müdahale eden kimse suça iştirak etmiş olur


16.Soru

A, B'nin dizüstü bilgisayarını zorla elinden almıştır. A'nın cezai sorumluluğu hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


Hırsızlık

Yağma

Mala zarar verme

Dolandırıcılık

Nitelikli dolandırıcılık


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mala zarar verme suçunun konusuna girmez?


Sahipsiz hayvan

Ev

Cep telefonu

Araba

Altınlar


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "özel infaz şekilleri" için doğru bir yargıdır?


CGTIHK’nin 110. maddesiyle düzenlenmiştir. 

Özel infaz usulüne göre ceza kararı verilenler için koşullu salıverilme hükümleri uygulanır. 

Hafta sonu infaz özel infaz şekillerindendir.

Geceleri infaz özel infaz şekillerindendir.

Oturduğu yerde infaz, özel infaz şekillerindendir.


19.Soru

Bir kimsenin otomobiline sprey boyayla tahkir edici sözler yazılması halinde hangi içtima hükümleri uygulanır?


Gerçek içtima

Zincirleme içtima

Aynı nev'iden fikri içtima

Hedeften sapma

Farklı nev'iden fikri içtima


20.Soru

A ve B, katıldıkları bir doğum günü partisinden A’nın kullanmakta olduğu araçla ayrılırlar. Seyir halinde iken aracın açık camından içeri giren bir arı A’nın yüzüne konar. Paniğe kapılan A aracın kontrolünü kaybederek ağaca çarpar. Olayda B yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Hastaneye gelen B’nin ağabeyi C, olayın müsebbibi olarak gördüğü A’ya yumruk atar.

Olaya göre C’nin A’ya karşı işlediği suç aşağıdakilerden hangisidir?


Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama

İhmali davranışla yaralama

Kasten yaralama

Taksirle yaralama

Taksirle öldürme