Ceza Hukukuna Giriş Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dolandırıcılık suçunun cezasında indirim yapılması gereken nitelikli halidir?


Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi

Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi

Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak işlenmesi

Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle işlenmesi

Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi


2.Soru

Hırsızlık suçunun konusunu oluşturmaz?


Ev

Cep telefonu

Otomobil

Kalem

Masa


3.Soru

Davranışlarını hukukun icaplarına göre yönlendirme yeteneğini önemli ölçüde etkileyen akıl hastalığı
nedeniyle kasten öldürme fiilini işleyen kişinin cezalandırılamaması, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştiği içindir?


Nedensellik bağının olmaması

Nedensellik bağının kesilmesi

Meşru müdafaa hali içerisinde bulunması

Kusurlu sayılamaması

Fiilin taksirle işlenmiş olması


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde yağma suçunun cezası arttırılmaz?


Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla

Silahla işlenirse

Gece işlenirse

Birden fazla kişi tarafından birlikte

Yol kesmek suretiyle ya da konut veya iş yerinde veya bunların eklentilerinde


5.Soru

Azmettirme ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır. 

Üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfusun kullanılması ile suça azmettirme halinde ceza arttırılır. 

Azmettirmeye yönelik davranışlar belirli bir kişiye yönelik olmalıdır.

Azmettirilen kişi fiili icra etmemiş olsa dahi azmettiren cezalandırılır. 

Çocukların suça azmettirilmesi halinde, cezanın arttırılabilmesi için üstsoy ve altsoy ilişksinin varlığı aranmaz. 


6.Soru

“Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devleini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barıişını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için, ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.” ifadesi 5237 sayılı TCK'nın kaçıncı maddesidir?


1. maddesi

2. maddesi

3. maddesi

4. maddesi

5. maddesi


7.Soru

A’nın öldürme kastı ile silahını B’ye doğrultması ancak silahın tutukluk yapması nedeniyle silahın ateş almaması durumu suçun hangi özel görünüş biçimine örnektir?


Teşebbüs

İçtima

İştirak

Ceza verilmeye yer olmaması

Gönüllü vazgeçme


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi davanın ve cezanın düşmesini gerektiren nedenlerden biri değildir?


vergi borcu

şikayetten vazgeçme

zaman aşımı

af

sanığın ölümü


9.Soru

A, B’ye öldürmek maksadıyla ateş ediyor ve onu yaralıyor. Yaralı vaziyette hastaneye kaldırılan B, ambulans ile götürülürken trafik kazası gerçekleşiyor ve ölüyor. Olaya göre A kişisi ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?


A taksirle yaralamadan sorumlu tutulur.

A kasten öldürmeden sorumlu tutulur.

A  kasten öldürmeye teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur.

A neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamadan sorumlu tutulur.

A İhmali davranışla yaralamadan sorumlu tutulur.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaptırım türlerindendir?


Güvenlik tedbiri

Soruşturma

Yargılama

Vergi artırımı

Mülkiyet hakkı kaybı


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mal varlığına karşı işlenen suçlarda cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebeplerden biri değildir?


Haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin zararına olarak işlenmesi

Aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin zararına olarak işlenmesi

Aynı konutta beraber yaşamakta olan amca zararına olarak işlenmesi

Aynı konutta beraber yaşamakta olan ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi

evlat edinen veya evlatlığın zararına olarak işlenmesi


12.Soru

Aşağıdaki özel infaz ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?


İnfaza başlandıktan sonra da verilebilir.

Koşullu salıverilme özel infaz olarak uygulanabilir.

Özel infaza uyulmaması halinde ceza kaldığı yerden infaz kurumunda gerçekleştirilir.

Özel infaz şekillerinde süre sınırı bulunmamaktadır.

Hafta sonu infaz şekli sadece idari suçlarda uygulanabilir.


13.Soru

Fail fiilinin sonuçlarını öngörüyorsa buna ne ad verilir?


Bilinçsiz taksir

Bilinçli taksir

İçtima

Kusurluluk

Nedensellik


14.Soru

Suçların içtimaı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Bir suç, diğer bir suçun unsurunu ya da nitelikli şeklini oluşturuyorsa amaç-araç suç ayrımı yapılır. 

Suçların içtimaı, esas itibarıyla fiil tekliği-fiil çokluğu ile suç tekliği-suç çokluğu ayrımına dayanır.

Bir suçun, diğer bir suçun nitelikli hâlini oluşturması zincirleme suçtur. 

Zincirleme suç için, mağdurun farklı kişiler olması gerekir.

Aynı suç işleme kararı kapsamında aynı kişiye karşı birden fazla defa işlenmiş olsalar bile kasten öldürme suçlarında zincirleme suç hükümleri uygulanır. 


15.Soru

A, yoğun kar yağışı olmasına rağmen gerekli tedbirleri almadan, tecrübesine güvenerek trafiğe çıkar. Bir süre sonra buzlu zeminde kayan araç, kaldırımda yürümekte olan yaya B’ye çarparak ölümüne sebebiyet verir. Hastaneye gelen B’nin kardeşi C, A’ya yanında getirdiği sopayla vurmaya başlayınca A’da C’ye yumruk atarak, onu kendisinden uzaklaştırır.

Olayda C’nin A’ya karşı işlediği suç aşağıdakilerden hangisidir?


Kasten öldürme

Kasten yaralama

İhmali davranışla yaralama

Taksirle yaralama

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama


16.Soru

Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? 


Yakınsama suçlarında, suçun işlenişine katılan kişiler ortak bir amacın gerçekleşmesini hedefleyerek aynı yönde hareket etmektedirler. 

Karşılaşma suçlarında ise suçun işlenişine katılan kişiler aynı amacın gerçekleşmesini hedeflemekte ve fakat farklı yönlerden hareket etmektedirler. 

Çok failli suçlara  şerik sıfatıyla (azmettiren veya yardım eden) iştirak etmek mümkün değildir. 

Bir kişi tarafından işlenebilen bir suçun, birden fazla kişinin katılımıyla işlenmesi hâlinde, suça iştirakten söz edilir. 

Suç ortağı, ya “fail” ya da “şerik” sıfatını taşır. 


17.Soru

Faruk, 10 yaşındaki bir çocuğu hırsızlık suçunun işlenmesinde araç olarak kullanmıştır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 


Olayda müşterek faillik vardır. 

Faruk dolaylı faildir. 

Faruk'un cezasında indirim yapılır. 

Faruk doğrudan faildir. 

Faruk manevi yardımda bulunmuştur. 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi meydana gelen bir ölümden dolayı kişinin sorumlu tutulabilmesi için gereklidir?


Kişinin işlediği fiil ile ölüm neticesi arasında illiyet bağı bulunması
Ölüm neticesi ile kişinin işlediği fiil arasında illiyet bağı bulunmaması
Kişinin işlediği fiil ile ölüm neticesi arasında nedensellik bağı bulunmaması
Bir insanı kasten öldüren kişinin müebbet hapis ile cezalandırılması
Hayata karşı suçlarla korunan hukuki değerin yaşam hakkı olması

19.Soru

Taksirle yaralama suçunda fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?


Para cezası

1 yıla kadar hapis cezası

Altı aydan üç yıla kadar hapis cezası

Üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası

Beş yıldan yedi yıla kadar hapis cezası


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yağma suçunun konusunu oluşturmaz?


Ev

Araba

Cep telefonu

Kalem

Altın