Çocuk Gelişiminde Program Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi göçün çocuklar üzerindeki etkilerinden biri değildir?


Çocuk işçiliğinin artması

Eğitim oranının düşmesi

Fiziksel gelişim geriliği

Duygusal gelişi sorunları

Niteliksiz iş gücünün artması


2.Soru

I. Okula yeni başlayan bir öğrencinin bölme işlemini gerçekleştirebilmesi
II. İlkokul öğrencisinin okumasını ilerleterek daha doğru ve hızlı okumaya geçmesi
III. Bir hazırlık sınıfı öğrencisinin sürekli yanlış telaffuz ettiği bir kelimeyi doğru telaffuz etmeye başlaması
Öğrencilerinde yukarıdaki davranış değişikliklerini fark eden öğretmenler, bu değişiklikleri öğrenmenin hangi özelliği kapsamında açıklayabilir?


Bireyin davranışlarının kalıcı olması

Öğrenmenin öğretmen aracılığıyla gerçekleşmiş olması

Bireydeki davranış değişikliklerinin çevresel yaşantı ürünü olması

Öğrenme sonucunda davranışlarda gözlenebilir değişme olması

Bireylerin kendiliğinden öğrenme gerçekleştirmiş olması


3.Soru

Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim basamağı için programın ortak öğrenme yolu olarak oyunla öğretimi belirlemesi hangi program tasarımı yaklaşımına örnektir?


Konu tasarımı

Disiplin tasarımı

Disiplinlerarası tasarım

Geniş alanlı tasarım

Süreç tasarımı


4.Soru

 1. Programın etkililiği hakkında karar verme sürecidir.
 2. Programla ilgili kararları bilgiye dayandırmada program geliştirme uzmanına yardımcı olur.
 3. Değerlendirmenin biçimi, programın amacına ve özelliğine göre değişebilir.
 4. Program geliştirme sürecinin hem en son hem de ilk aşamasını oluşturur.
 5. Tek yolu yada yaklaşımı yoktur.  Programın değerlendirilmesi ile ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?


1 tanesi doğrudur.

2 tanesi doğrudur.

3 tanesi doğrudur.

4 tanesi doğrudur.

5 tanesi doğrudur.


5.Soru

Program dâhilinde eğitilecek öğrencinin öğrenme özellikleri, öğrenme süreci,sınıf organizasyonunu deneyimlemesi gibi değişkenlerin de programda göz önüne alınması gibi değişkenlerin göz önüne alınması , eğitim programının hangi özelliğidir?


İşlevsellik

Genişlik

Esneklik

Toplumsal değerlere uygunluk

Bilimsellik


6.Soru

Aşağıakilerden hangisi öğretim hizmetinin etkililiğini ve verimliliğini etkileyen değişkenler arasında gösterilemez?


Katılım

Dönüt-Düzeltme

İpucu

Yordama

Pekiştirme


7.Soru

Aşağıdaki programlardan hangisinde çocuklara aileler aracılığıyla dolaylı olarak ulaşıp ailelerin, çocuk bakımına yönelik ebeveynlik becerilerini geliştirme ve bu yolla ailelerin çocuklarının gelişimlerini desteklemek amaçlanır?


Aile merkezli programlar 

Yetişkin merkezli programlar

Çocuk merkezli programlar 

Çift kuşağa yönelik programlar 

Halk sağlığı programları 


8.Soru

İngilizce dersi öğretim programı geliştirilmektedir. Bunun için ekip üyeleri seçilir. Seçilen ekip çalışma takvimi yapar ve programı hazırlamaya başlar. Aşağıdakilerden hangisi bu ekipte olması gereken üyelerden biridir?


Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri

İletişim uzmanı

Fen bilgisi öğretmeni

Ölçme ve değerlendirme uzmanı

Eğitim planlamacısı


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir eğitim programının temel öğeleri arasında yer almaz?


Hedef

İçerik

Öğrenme-öğretme süreci

Araç-gereç

Değerlendirme


10.Soru

Çocukların ancak zengin uyaranların olduğu, özgür bir ortamda, kendi kendilerine keşfetme yoluyla en iyi biçimde öğrenebilecekleri ve kişisel disiplinlerini geliştirebilecekleri felsefesinden hareket eden uluslararası program aşağıdakilerden hangisidir?


Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Programı

Syracuse Aileyi Geliştirmeye Yönelik Araştırma Programı

Aile-Çocuk Ev Destekli Program

Montessori Programı

Bebek Sağlığı ve Gelişimi Programı


11.Soru

Aşağıdaki sosyal projelerden hangisinin amacı Gaziantep’in göç alan kenar mahallelerindeki dezavantajlı çocuklara eğitim ve rehberlik hizmeti vererek bunları topluma kazandırmaktır?


Merder Etüt Merkezi

Sokaktan Okula Okuldan Hayata

Gelecek Vaat Eden Gençler

Yeni Nesil Sporcularımız

İlköğretime Hazırlık Destek Programı


12.Soru

Gelişimin temellerinin atıldığı ve hızlı bir ivme gösterdiği 0-6/8 yaş erken çocukluk dönemi, temel gelişim alanları olan motor, dil, zihinsel, sosyal, duygusal ve öz bakım becerilerinin kazanıldığı kritik bir dönemdir . Çocuk çevresiyle girdiği etkileşimler sonucunda edindiği deneyimlerle dış dünyayı keşfeder ve bu deneyimler çocuğun gelişiminde belirleyici rol oynar. Bu gelişimin ilk adımları ne zaman atılır?


Bebeğin anne karnında oluşumunu izleyen sekizinci haftalarda atılır.

Bebeğin anne karnında oluşumunu izleyen ilk haftalarda atılır.

Bebeğin anne karnında oluşumunu izleyen yirmi altıncı haftalarda atılır.

Bebeğin anne karnında oluşumunu izleyen dördüncü haftalarda atılır.

Bebeğin anne karnında oluşumunu izleyen otuz sekizinci haftalarda atılır.


13.Soru

 1. Eksiklik
 2. Engelli olma
 3. Tek ebeveynli olma
 4. önleme
 5. çevresel değişiklik 

Erken müdahale yaklaşımları temel olarak üç temel varsayıma dayanmaktadır. Yukarıda sıralananlardan hangileri bunlar arasında yer alır?


I, II ve III

II, IV ve V

I, IV ve V

III, IV ve V

II, III ve IV


14.Soru

Hangisi kısıtlı dil uygulayan bir ailenin sunduğu dil ortamının özelliklerinden biridir?


Ben şahıs zamirinin sık kullanılması

Doğru söz diziminin kullanılması

Mantıksal ilişki gösteren edatların kullanılması

İmalı anlam içeren bir dilin kullanılması  

Deneyimin düzenlenmesinde olasılıklara işaret eden bir dil kullanılması


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim programlarının özelliklerinden birisidir?


İpucu

Katılım

Pekiştirme

Süreklilik

Dönüt-düzeltme 


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi GAP bölgesinde çocuk ve gençlere yönelik gerçekleştirilen SODES projelerinden biri değildir?


Yeni Nesil Sporcularımız 

Merder Etüt Merkezi Projesi

Gelecek Vaat Eden Gençler

7 Çok Geç Projesi

Sokaktan Okula Okuldan Hayata Projesi


17.Soru

 • Okulun işlev ve yapısının gözden geçirilip değiştirilmesini ileri sürer.
 • Öğrencinin doğasına uygun eğitim sistemini savunur.
 • Kişiye özel eğitim ya da bireysel eğitim kavramlarını ön plana çıkartan tasarımdır.

Buna göre, öğrenen merkezli program tasarım yaklaşımlarından hangisinin özellikleri verilmiştir?


Çocuk merkezli tasarım

Yaşantı merkezli tasarım

Hümanistik tasarım

Romantik tasarım

Geniş alanlı tasarım


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve öğretim kavramlarının ortak özelliklerinden biridir?


Yerel, ulusal ve uluslararası özellik taşır.

Zaman ve mekan yönünden sınırlıdır.

Sürekli ve çok boyutludur.

Öğretmen, öğrenci ve veli beklentisi önem taşır.

Öğrenme yaşantıları eğitsel olmayabilir.


19.Soru

UNESCO nun dezavantajlı bireyleri incelediği kategoriler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Gurupsal, Yoksullukla ilişkili, Konumsal ve Bireysel farklar

Eğitilebilirlik, Yoksullukla ilişkili, Konumsal ve Bireysel farklar

Gurupsal, Yoksullukla ilişkili, Eğitilebilirlik ve Bireysel farklar

Gurupsal, Yoksullukla ilişkili, Konumsal ve Eğitilebilirlik

Gurupsal, Eğitilebilirlik, Konumsal ve Bireysel farklar


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuk suçluluğunun eğitim kurumlarında ortaya çıkmasına neden olan okuldaki etmenlerden biri değildir?


Öğrencilerin maddi olarak ödüllendirilmesi

Öğrencilere yönelik fiziksel ceza

Okul yönetiminin şiddet uygulama eğilimi

Velilerin okul çalışanlarına şiddet uygulaması

Öğrencilerin akranlarına şiddet uygulaması