Çocuk Gelişiminde Program Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde program türleri en az kapsamlı olandan en çok kapsamlı olana doğru bir şekilde sıralanmıştır?


Konu planı-ünite programı-öğretim programı-ders programı-eğitim programı

Eğitim programı-ders programı-öğretim programı-ünite programı-konu planı

Konu planı-ünite programı-ders programı-öğretim programı-eğitim programı 

Eğitim programı-öğretim programı-ders programı-ünite programı-konu planı

Eğitim programı-ders programı-ünite programı-öğretim programı-konu planı


2.Soru

Toplumun gereksinim duyduğu insan gücünün yetiştirilmesi, eğitimin hangi işlevine örnek gösterilebilir?


Toplumsallaştırma

Siyasal

Bireysel

Ekonomik

Liderlik


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi program geliştirmede Tyler Modelinin özelliklerinden biridir?


Aday hedefler, eğitim felsefesi, öğrenme psikolojisi süzgeçlerden geçirilir.

Öğrenme yaşantıları merkeze alan bir modeldir.

Eğitim sürecindeki tüm ilgililerin sürece katılması öngörülmektedir.

Program geliştirmede tümevarım yaklaşımı izlenmektedir.

Model altı ardışık aşamadan oluşmaktadır.


4.Soru

Her eğitim programının dayandığı bir felsefi görüş yani “Niçin eğitiyoruz?” sorusuna yanıt aradığımız bir temeli vardır, bu görüş aşağıdakilerden hangisini içinde yer alır?


Tarihsel temeller

Ekonomik temeller

Toplumsal temeller

Psikolojik temeller

Felsefi temeller


5.Soru

Tek ebeveynli aileler için düzenlenen ve ailelerin okur-yazarlık becerilerinin, eğitsel edinimlerin ve mesleki becerilerin kazandırılması yoluyla programa katılan yetişkinlerin ekonomik refahlarının artırılmasının amaçlandığı program hangisidir?


Çocuk Merkezli Programlar

Yetişkin Merkezli Programlar

Aile Merkezli Programlar

Erken Çocukluk Eğitimi

Özel Eğitim


6.Soru

Öğretmenin sınıfta öğrettikleri, bunların nasıl öğretildiği ve öğrencilerin öğrenme ürünlerini kapsayan eğitim programı hangisidir?


İşe vuruk eğitim programı

Resmi eğitim programı

Örtük eğitim programı

Öğretisiz eğitim programı

Destekleyici eğitim programı


7.Soru

Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yöneticilere yönelik olarak bir hizmetiçi eğitim programı geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu amaçla; okul öncesi kurumlarında görev yapmakta olan yöneticiler, okul öncesi öğretmenleri, eğitim denetçileri, üniversitelerin program geliştirme, eğitim yönetimi ve okul öncesi eğitim programlarında görev yapan akademisyenlerden oluşan 6  farklı uzman grubu oluşturulur. Her uzman grubu diğerlerinden bağımsız olarak eğitimin gereksinimlerini belirler. Daha sonra bu grupların çalışmalarından ortak görüşler ortaya çıkarılarak eğitimin gereksinimleri belirlenmeye çalışılır. Bu çalışmada gereksinim belirleme tekniklerinden hangisi kullanılmıştır.


PROGEL/DACUM tekniği 

Meslek analizi tekniği 

Delphi tekniği

Kaynak tarama tekniği 

Görüşme tekniği 


8.Soru

Erken müdahale yaklaşımlarından, çocuğun yaşantısında değişiklik yapmak için yalnızca çocuğa yapılan eğitimlerin yeterli olmadığını, toplumun ve ailenin yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade eden varsayım hangisidir?


Eksikliklere odaklanan varsayım

Kartopu etkisi

Önlemeye odaklanan varsayım

Çevresel değişiklik varsayımı

Gelişimsel eksiklikleri destekleme varsayımı


9.Soru

Program geliştirme çalışmalarını daha sistemli duruma getirmek için önceki çalışmaların göz önüne alınmasını sağlayan kuramsal dayanak aşağıdakilerden hangisidir?


Tarihsel temeller

Ekonomik temeller

Toplumsal temeller

Psikolojik temeller

Felsefi temeller


10.Soru

Okulun işlev ve yapısının gözden geçirilip değiştirilmesini ileri süren öğrenen merkezli program tasarımı aşağıdakilerden hangisidir?


Çocuk merkezli

Yaşantı merkezli

Romantik

Hümanistik

Disiplin tasarımı


11.Soru

I. Veli
II. Eğitim programı
III. Öğrenci
IV. Para
V. Fiziki ortam
Eğitim bilimleri çok disiplinli bir alandır. Bazı temel değişkenler arasında dengeli bir sistem oluşturulması ile gerçekleştirilir. Yukarıda belirtilen temel değişkenler arasından hangileri ile dengeli bir sistem oluşturulur?


I-II-III

I-II-IV-V

II-III-IV-V

II-IV-V

I-III-IV-V


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sorun merkezli program tasarım yaklaşımlarından biridir?


Disiplinlerarası tasarım

Geniş alanlı tasarım

Süreç tasarımı

Yaşantı merkezli tasarım

Çekirdek tasarımı


13.Soru

Günümüzde toplumlarda sosyal, ekonomik, demografik değişikliklerin hızla artması sonucu anne-babaların yaşamlarında ve rollerinde değişiklikler olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklere örnek olamaz?


Annenin işte çalışması

Geniş aileden çekirdek aileye dönüşmesi

Tek ebeveynli ailelerde büyüyen çocuk sayısı artması

Geleneksel destek sistemlerinin yıkılması

Teknolojinin gelişmesi


14.Soru

Erken müdahale yaklaşımları temel olarak kaç varsayıma dayanmaktadır?


Erken müdahale yaklaşımları temel olarak üç varsayıma dayanmaktadır.

Erken müdahale yaklaşımları temel olarak iki varsayıma dayanmaktadır.

Erken müdahale yaklaşımları temel olarak dört varsayıma dayanmaktadır.

Erken müdahale yaklaşımları temel olarak altı varsayıma dayanmaktadır.

Erken müdahale yaklaşımları temel olarak beş varsayıma dayanmaktadır.


15.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “İşevuruk eğitim programı” tanımı verilmiştir?


Program kılavuzunu, hedefleri, ders planlarını, konuların işleniş sırasını, kullanılacak araç-gereçleri ve değerlendirmeyi içeren yazılı programdır.

Resmi program dışında öğrencilerin ilgilerine ve gönüllülük esaslarına göre planlanmış öğrenme yaşantılarını destekleyen programdır.

Öğretmenin sınıfta öğrettikleri, bunların nasıl öğretildiği ve öğrencilerin öğrenme ürünlerini kapsayan programdır.

Diğer programlara dahil edilmeyen, öğretilmeyen konuları ve bu konuların öğretilmeme nedenini içeren programdır.

Resmi programda açıkça belirtilmediği halde öğrencilerin yaşantılarını etkileyen, toplumun norm ve değerlerini içeren programdır.


16.Soru

Resmi programda açık olarak belirtilmediği halde öğrencilerin yaşantılarını etkileyen, toplumun norm ve değerlerini içeren program aşağıdakilerden hangisidir?


İşevuruk eğitim programı

Örtük eğitim programı

Destekleyici eğitim programı

Öğretisiz eğitim programı

Resmi eğitim programı


17.Soru

Aşağıdaki davranış örneklerinden hangisi öğrenilmemiş davranışlara örnek olarak gösterilebilir?


Kopya çekmek

Yalan söylemek

Trafik kurallarına uymamak 

Alkollü iken sözel şiddet uygulamak 

Küfür etmek


18.Soru

Hangisi program geliştirme modellerinden Tyler Modeli’nin özelliklerinden biri değildir?


En kapsamlı ve akılcı modeldir.

Taba’nın modeline göre daha ayrıntılıdır.

Hedef ve eğitim durumları öğelerine ağırlık verir.

Rasyonel model olarak da adlandırılır.

Model sekiz ardışık aşamadan oluşur.


19.Soru

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi erken müdahale programlarıyla ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?


Genel olarak 0-6/8 yaş erken çocukluk dönemindeki çocukları kapsamaktadır.

Erken müdahale programları, çocukların sadece bilişsel gelişimlerini desteklemektedir.

Ebeveynlerin çocuk bakımı ve gelişimi konularında yeni bilgiler edinmesini amaçlamaktadır.

Çocukların yaşadığı toplumla etkileşim kurmasını hedeflemektedir.

Çocuklarda öz yeterlilik duygusunun geliştirilmesini önemsemektedir.


20.Soru

"Bu program, gönüllüler tarafından ailelerin doğum öncesi dönemde bebeğin beslenmesi, sağlıklı ve güvenli bir ortamda yetiştirilmesinin önemi, çocuk gelişimi ve ebeveynlik becerilerine yönelik olarak bilgilendirilmesi amacıyla yapılan haftalık ev ziyaretlerine dayalı olarak yürütülen bir programdır. Bunun yanı sıra, hamileliğin ilk üç aylık döneminden itibaren aileye sosyal hizmet desteği sağlanır ve bu destek çocuk okula başlayıncaya kadar devam eder. "

Bahsedilen destek programı aşağıdakilerden hangisidir?


Erken Dönem Geçiş ve Özel Eğitim Gereksinimleri Projesi

Memphis Hamilelik ve Bebeklik Dönemine Yönelik Ev Ziyareti Programı

Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Programı

Syracuse Aileyi Geliştirmeye Yönelik Araştırma Programı

Portage Projesi