Çocuk Gelişiminde Program Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda verilen projelerden hangisi Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yer alan illerde uygulanan Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında yapılan projelerden biri değildir?


Yeni nesil sporcularımız

Merter Etüt Merkezi Projesi 

Gelecek Vaat Eden Gençler (Çöp Toplayan Çocuklar) Projesi 

Sokaktan Okula Okuldan Hayata Projesi

Baba Destek Programı 


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde daha çok sayıda çocuğun okul öncesi eğitim alabilmesi için denenen alternatif bir modeldir?


Gezici Anaokulu Projesi

BADEP

OÇİDEP

Kitle İletişim Araçlarıyla Eğitim

Portage Projesi


3.Soru

Aşağıdaki gereksinim belirleme yaklaşımlarından hangisi, ulusal ve uluslararası koşullara bağlı değişmelerle ilgili yönelimlerin incelenmesi ve gelecekte karşılaşılacak olası durumlardan yola çıkarak gereksinimlerin belirlenmesi gerektiğini öne sürmektedir?


Analitik yaklaşım

Demokratik yaklaşım

Farklar yaklaşımı

Betimsel yaklaşım

Bireysel yaklaşım


4.Soru

Kenar semtlerde yasayan ve şehir merkezindeki eğitim olanaklarından yoksun başarılı gençlerin önünü açmak, onların yükseköğrenime geçişini sağlamak ve bu amaçla ücretsiz olarak üniversiteye hazırlık kursu düzenleyen proje hangisidir?


İlköğretime Hazırlık Destek Programı

Gelecek Vaat Eden Gençler Projesi

Yeni Nesil Sporcularımız Projesi

Merder Etüt Merkezi Projesi

Sokaktan Okula Okuldan Hayata Projesi


5.Soru

Hangisi çocukların en yoğun istihdam edildiği sektördür?


Tarım

İmalat

Hazır giyim

Hizmet sektörü

Ticaret


6.Soru

ABD'de 1960'lı yılların sonrasında düşük gelirli aileleri desteklemek amacıyla başlatılan, çocukların gelişim özelliklerine uygun yaşantı ve etkinliklerin hazırlanması ile anne babaların yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen program aşağıdakilerden hangisidir?


Head Start Programı

Öğretmen Olarak Aileler Programı

Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Programı

Anne-Baba-Çocuk Sınıfları

Montessori Programı


7.Soru

Toplumdaki bireylere millî değerleri kazandırarak millet bilinci oluşturma ve mevcut siyasal düzeni koruma, eğitimin hangi işlevine örnek gösterilebilir?


Toplumsallaştırma

Siyasal

Bireysel

Ekonomik

Liderlik


8.Soru

Türkiye’de, erken çocukluk döneminde sunulan hizmetlerin yaygın olarak kapsadığı yaş grubu aralığı aşağıdakilerden hangisidir?


1-2

3-4

5-6

7-8

9-10


9.Soru

I. Amaçlar II. İçerik III. Değerlendirme Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri eğitim programının ögeleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


10.Soru

"Bu program, çocukların ancak zengin uyaranların olduğu, özgür bir ortamda, kendi kendilerine keşfetme yoluyla en iyi biçimde öğrenebilecekleri ve kişisel disiplinlerini geliştirebilecekleri felsefesinden hareket eder. Programda hareket, duyular ve dil gelişimi çok önemlidir. Her çocuk tek ve eşsiz görüldüğü için çocuğa saygı en başta gelmektedir" ifadeleri aşağıdaki gelişimsel destek programlarından hangisine aittir?


Head start programı

Okul öncesi çocuklar için ev öğretim programı

Öğretmen olarak aileler programı

Montessori programı

Portage projesi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eğitim ve Öğretim kavramlarının ortak özelliklerinden biridir?


Zaman ve mekan yönünden kapsamlıdır.

Planlıdır, programlıdır, güdümlüdür, desteklidir.

Süregeldiği toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik olgularından etkilenir.

Sürekli ve çok boyutludur.

Bilgi dahil her türlü yaşantı üzerinde durulur.


12.Soru

Eğitimi; bütün içsel güçlerin fiziksel, bilişsel ve ahlaki yeterliliklerin uyumlu ve sürdürülebilir gelişimi olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Aristo

Platon

Rousseau

Froebel

Pestalozzi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme çalışmalarını daha sistemli duruma getirmek için önceki çalışmaların göz önüne alınmasını sağlar?


Tarihsel temeller

Ekonomik temeller

Toplumsal temeller

Psikolojik temeller

Felsefi temeller


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi program geliştirmenin temelleri arasında gösterilemez?


Tarihsel temeller

Ekonomik temeller

Öğretimsel temeller

Felsefi temeller

Psikolojik temeller


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocukların şiddete başvurma bakımından risk altında olduklarını gösteren özelliklerden biri değildir?


Okulda sosyal etkinliklere katılmayıp dışarıda kalanlar

Çocuğa nasıl davranması gerektiğini yeterince bilmeyen ebeveynleri olanlar

Geçmişinde istismara uğrayanlar

Derslerinde sorun yasayan başarısız öğrenciler

Oyun kurma ve liderlik özelliğine sahip öğrenciler


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre farklı sosyoekonomik düzeydeki ailelerin çocuk yetiştirme sürecindeki tutumunu yansıtmaktadır? 


Çocuklarına daha fazla sıcaklık ve şefkat göstermektedirler. 

Çocukları ile daha fazla konuşmakta ve etkili bir dil kullanmaktadırlar. 

Çocuklarına karşı daha hoşgörülü ya da esnek tutum sergilemektedirler. 

Otoriteyi sağlamada itaat ve saygıya vurgu yapmaktadırlar. 

Otoriteyi sağlamada merak ve bağımsızlığa  vurgu yapmaktadırlar. 


17.Soru

Programın “hedef” ve “eğitim durumları” ögelerine ağırlık veren ve olası genel amaçların eğitim felsefesi ve öğrenme psikolojisi alanlarının bilgilerinden yararlanılarak süzgeçten(eğitim felsefesi, ögrenme psikolojisi) geçirildiği program geliştirme modeli aşağıdakilerden hangisidir? 


Taba Modeli 

Tyler Modeli 

Konu Merkezli Program Tasarımları 

Öğrenen Merkezli Program Tasarımları 

Sorun Merkezli Program Tasarımları 


18.Soru

Belirli bir plan ve program uygulanmadan yaşam içinde kendiliğinden ve gelişigüzel gerçekleşen eğitim sürecine ne ad verilmektedir?


Örgün eğitim

Yaygın eğitim

Formel eğitim

İnformel Eğitim

Doğal eğitim


19.Soru

Hangisi çocuğun yaşama en iyi koşullarda başlaması, ailenin de okuma, meslek edinme ve ekonomik yeterlilik konusunda desteklenmesinin hedeflendiği erken çocukluk ve aile eğitimi programlarına verilen addır?


Halkı sağlığı programları

Ev ziyaretlerine dayalı programlar

Kurum merkezli anaokulu programları

Sağlık hizmetlerine yönelik ev ziyareti programları

İki kuşağa yönelik programlar


20.Soru

Program geliştirme modellerinden Taba modelinde olup, Tyler modelinde olmayan eğitim programının ögesi aşağıdakilerden hangisidir?


Amaçlar

İçerik

Öğrenme yaşantıları

Değerlendirme

Süzgeçler