Çocuk Gelişiminde Program Ara 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Program geliştirme sürecinde mevcut durum ile ulaşılmak istenen durum arasındaki farkı ortaya koymak amacıyla izlenecek sürece ne ad verilir?


Farklar yaklaşımı

Gereksinim analizi

İhtiyaç haritası

Stratejik gelişim

Analitik yaklaşım


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuğun sağlıklı bir ruhsal ve toplumsal gelişme gösterebilmesi için öncelikli koşullar arasında sayılamaz?


Tutarlı bir disiplin uygulanması

Belli ölçüde bir otorite kurulması

Demokratik bir ortam sağlanması

Otoriter ve baskıcı bir ortam sağlanması

Belli ölçüde denetim sağlanması


3.Soru

Öğrencinin programa başlarken sahip olduğu davranışlar ile program sonundaki davranışları arasında farka bakılarak yapılan değerlendirme yaklaşımı hangisidir?


Program/Yetişek tasarısına bakarak değerlendirme

Başarıya bakarak değerlendirme

Öğrenmeye bakarak değerlendirme

Ürüne ve yan ürünlere bakarak değerlendirme

Erişiye bakarak değerlendirme


4.Soru

Kültürel özelliklerin yeni kuşaklara aktarılması sürecine ne ad verilmektedir?


Kültürleme

Kültürlenme

Kültürleşme

Eğitim

Öğretim


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dünyada gelişmekte olan ülkelerde uygulanan gelişimsel destek programına örnektir?


Bolivya Çocuk Gelişim Programı

Portage Projesi

Syracuse Aileyi  Geliştirmeye Yönelik Araştırma Programı

Perry Çok Kapsamlı Anaokulu Projesi

Head Start Programı


6.Soru

I. Tepkide bulunma
II. Alma
III. Örgütleme
IV. Değer verme
V. Kişilikleştirme
Eğitimde hedef kavramı yatay boyutta bilişsel, duyuşsal ve devinişsel olarak sınıflandırılır. Yukarıda verilen duyuşsal alan sıralaması doğru olarak nasıl sıralanır?


I- II- III-IV- V

I-III-IV-V-II

II-I-IV-III-V

IV-II-I-III-V

II-IV-I-V-III


7.Soru

Aşağıdaki programlarından hangisi Suriyeli ve diğer sığınmacı çocukların ebeveynlerine yöneliktir?


Türkçe dil öğrenimi ve mesleki beceri eğitimi programlarının

Anne Çocuk Eğitim Programı 

Ana baba okulu 

Baba destek programı 

Otistik çocuklar için davranışsal eğitim programı


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile kaynaklı sosyal dezavantaj durumlarından biri değildir?


Aşırı koruma

Aşırı baskı

Demokratik anlayış

Aile içi gerginlik

Tutarsız disiplin anlayışı


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Halk Sağlığı Programlarının yürüttüğü çalışmalardan biri değildir?


Annelere doğum öncesi bakım

Aşılama

Aileye akademik destek

Beslenme

Koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik bilgiler


10.Soru

Ülkemizde program geliştirme çalışmalarında temel alınan model aşağıdakilerden hangisidir?


Taba modeli

Tyler modeli

Süreç yaklaşımı modeli

Bireysel planlama modeli

Taba-Tyler modeli


11.Soru

BADEP Gelişimsel Destek Programını diğer programlardan ayıran en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum merkezli olması

UNICEF tarafından hazırlanan bir program olması

Hem ev hem kurum merkezli bir program olması

Babaların eğitimini hedef alan bir program olması

Anne ve babaların birlikte eğitimini hedef alması


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sorun Merkezli Program Tasarımlarından biridir?


Çekirdek tasarım

Çocuk merkezli tasarım

Yaşantı merkezli tasarım

Romantik tasarım

Hümanistik tasarım


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir eğitim programının içerik ve süreçleri oluşturulurken, öğrencilerin düzeyleri ile ilgi ve ihtiyaçlarının göz önüne alınması gerektiğini savunan bir özelliktir?


Süreklilik

İlerlerme

Farklılaşma

Yararlılık

Genişlik


14.Soru

Belirli bir yaş grubundaki ve aynı düzeydeki bireylere, amaca göre hazırlanmış eğitim programları yoluyla okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitime ne ad verilmektedir?


Örgün eğitim

Yaygın eğitim

Formel eğitim

İnformel eğitim

Temel eğitim


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tek odaklı erken müdahale programları arasında yer almaktadır?


Erken çocukluk eğitimi

Mesleki okur-yazarlık

Aile eğitimi

Yetişkin merkezli programlar

Psikolojik danışma programları


16.Soru

Program geliştirme sürecinde, hedeflerin belirlenmesi ve toplumdaki egemen görüşlerin yansıtılması bağlamında bireylerin sorgulama, eleştirme, tartışma ve araştırma becerileri kazanmasını içeren kuramsal dayanak hangisidir?


Tarihsel           temeller

Ekonomik       temeller

Felsefi             temeller

Toplumsal       temeller

Psikolojik        temeller


17.Soru

Büyüme ve olgunlaşma sonucu ortaya çıkan davranışlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Geçici davranışlardır.

Öğrenilmiş davranışlardır.

Öğrenilmemiş davranışlardır.

İçgüdüsel davranışlardır.

İstenmedik davranışlardır.


18.Soru

Programların öğrencilerin bir önceki program ve öğretim deneyimleri üzerine temellendirilmesi ve öğretim kademelerindeki dikey hareketlilikle birlikte konu alanlarına yönelimin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten özellik aşağıdakilerden hangisidir?  


Uyum

Uygunluk

Denge

Farklılaştırma

Süreklilik


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitimde arz-talep ilişkisinin incelenmesini sağlar. Eğitimde talep toplumun eğitimden beklediği ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli (eğitimli) insan gücüdür?


Tarihsel temeller

Ekonomik temeller

Toplumsal temeller

Psikolojik temeller

Felsefi temeller


20.Soru

Konu Merkezli Program Tasarımları arasından, tüm öğrencilerin en iyi şekilde öğrenmesini sağlamak için tüm derslerde kullanılacak bir yöntem, ortak öğrenme yolunun belirlendiği ve tüm öğretmenlerin dersleri aynı yöntemle işlediği tasarım hangisidir?


Konu tasarımı

Disiplin tasarımı

Disiplinlerarası tasarım

Geniş alanlı tasarım

Süreç tasarımı