Çocuk Gelişiminde Program Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Öğrencilerine okuma yazmayı öğreten bir sınıf öğretmeni, öğrencilerinin dakikada 50 kelime okumasını istemektedir. Öğrencilerine bir okuma testi uygulayan öğretmen, öğrencilerinden birinin 25 kelime okuyabildiğini görmüştür. Bunun sonucunda öğretmen bu çocuğa yönelik ekstra eğitim etkinlikleri düzenlemeye başlamıştır. Buna göre sınıf öğretmeni aşağıdaki gereksinim belirleme yaklaşımlarından hangisini kullanmıştır?


Farklar yaklaşımı

Demokratik yaklaşım

Tarama yaklaşımı

Analitik yaklaşım

Betimsel yaklaşım


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi erken müdahale yaklaşımlarının eksikliklere odaklanan varsayımı ile ilgilidir?


Çocuğun deneyimleri süreğen ve yığışımlı bir etki meydana getirir. 

Bireyin gelişiminde kritik dönemlerde sağlanan deneyimler etkilidir.

Çocuğun gelişimi için toplumun ve ailenin yeniden yapılandırılması gerekir.

Gelişim sürecinde risk etmenleri değişiklik gösterir.

Risk ve koruyucu etmenler arasında denge değiştirilmelidir.


3.Soru

Veli temsilcileri program geliştirme sürecinde görev alan gruplardan hangisinin üyeleri arasındadır? 


Program karar ve koordinasyon grubu 

Program çalışma grubu 

Program danışma grubu 

Program değerlendirme grubu 

Program ölçme grubu 


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dezavantajlı çocukların sergilemiş olduğu davranışlardan biri değildir?


Okuldan kaçma

Suç işleme ya da suç işleme eğilimi içinde olma

Evden kaçma

Kendine zarar verme

Sağlıklı beslenmeye dikkat etme


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğuştan gelen öğrenilmemiş davranışlar arasında yer almaktadır?


Yürüme

Dik durma

Refleksler

Narkoz alma durumunda gösterilen davranışlar

Ses çıkarma


6.Soru

Gereksinim belirleme yaklaşımları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Farklar yaklaşımı 

Demokratik yaklaşım 

Demokratik yaklaşım 

Analitik yaklaşım 

Analitik yaklaşım 

Betimsel yaklaşım

Analitik yaklaşım 

Betimsel yaklaşım

Farklar yaklaşımı 

Farklar yaklaşımı

Demokratik yaklaşım 

Analitik yaklaşım 

Betimsel yaklaşım


7.Soru

Program geliştirme sürecinde gereksinim belirleme yaklaşımları arasında, bir bilginin ya da yeterliğin varlığının getirisi ile yokluğunun zararının karşılaştırılması ile gereksinimlerin belirlendiği yaklaşım hangisidir?


Farklar yaklaşımı

Betimsel yaklaşım

Demokratik yaklaşım

Analitik yaklaşım

Değerlendirmeci yaklaşım


8.Soru

Çocuğun yaşama en iyi koşullarda başlaması, ailenin de okuma, meslek edinme ve ekonomik yeterlilik konusunda desteklenmesinin hedeflendiği erken çocukluk ve aile eğitimi programları aşağıdakilerden hangisidir? 


Ev ziyaretlerine dayalı programlar 

İki kuşağa yönelik programlar

Kurum merkezli anaokulu programları 

İlköğretim okulları bünyesinde kurum merkezli programlar 

Halk sağlığı programları 


9.Soru

Hangisi özenli bir dil uygulayan bir ailenin sunduğu dil ortamının özelliklerinden biridir?


Kişi zamirinin çok kullanılması

Ben şahıs zamirinin sık kullanılması

İmalı anlam içeren bir dil kullanılması

Sıfat ve zarfların tekrarlı ve az kullanılması

Basit ve tekrarlı bağlaç kullanılması


10.Soru

Çocuğun yaşama en iyi koşullarda başlaması, ailenin de okuma, meslek edinme ve ekonomik yeterlilik konusunda desteklenmesinin hedeflendiği erken çocukluk ve aile eğitimi programı aşağıdakilerden hangisidir?


Ev ziyaretlerine dayalı programlar

İki kuşağa (jenerasyona) yönelik programlar

Kurum merkezli anaokulu programları

Sağlık hizmetlerine yönelik ev ziyareti programları

Halk sağlığı programları


11.Soru

Aşağıda verilen özelliklerinden hangisini üst sosyoekonomik düzeydeki ailelerin gösterme ihtimali daha yüksektir?


Otoriter olma 

Daha çok güce dayalı bir disiplin kullanma

Çocuklarıyla daha fazla konuşma ve daha etkili bir dil kullanma

İtaat ve saygıya vurgu yapma

Daha az şefkat ve sıcaklık gösterme 


12.Soru

Çocuğun suç işlemesinde birincil kaynak olarak aşağıdakilerden hangisi görülmektedir?


Sosyal medya

Aile

Akran grubu

Öğretmen

Sosyal kurumlar


13.Soru

TÜİK tarafından gerçekleştirilen çalışan çocuklar anketi sonuçlarına göre ülkemizde çocukların ekonomik işlerde çalışma nedenleri arasında en yaygın  neden aşağıdakilerden hangisidir?


Hane halkı gelirine katkıda bulunmak

Hane halkının  ekonomik etkinliklerine yardımcı olmak

İş öğrenmek

Aile isteği

Kendi gereksinimlerini karşılamak


14.Soru

"Bu program, ABD’de 3-5 yaşlarında okul öncesi dönemdeki çocukların aileleri için düzenlenmiş ev merkezli programlardan biridir. Program, ailelere araç ve yöntem desteği sağlayarak çocuklarının bilişsel gelişimlerini desteklemek amacıyla kendi evlerinde düzenlenen bir ortamda yürütülür."

Bahsedilen destek programı aşağıdakilerden hangisidir?


Bebek Sağlığı ve Gelişimi Programı

Okul Öncesi Çocuklar İçin Ev Öğretim Programı

Perry Çok Kapsamlı Anaokulu Projesi

Anne-Baba-Çocuk Sınıfları

Aile-Çocuk Ev Destekli Program


15.Soru

Önceden gerçekleştirilmiş bilimsel çalışmaları ve deneyimleri inceleyerek yapılan çalışmaların işlevselliğini artırmayı, hataların azalmasını ve programın kalitesinin artırılmasını sağlama işi program geliştirmenin hangi temelini açıklamaktadır?


Toplumsal

Tarihsel

Ekonomik

Psikolojik

Felsefi


16.Soru

Aşağıda verilen ifadede UNESCO'nun dezavantajlı bireyleri incelediği kategorilerden hangisi tanımlanmaktadır?

"Yasanılan yerin kentsel ya da kırsal bölge oluşu ile göçmenlik statüsünü ifade etmektedir."


Grupsal 

Yoksullukla ilişkili 

Konumsal 

Bireysel farklılıklar 

Ekonomik


17.Soru

"ÇINAR-DER Derneği tarafından yürütülen 500.000 TL bütçeli bir sosyal içerme projesidir. Amacı; Gaziantep'in göç alan kenar mahallelerinde yaşayan dezavantajlı çocuklara eğitim ve rehberlik hizmeti vererek bunları topluma yararlı birer birey olarak kazandırmaktır".

Yukarıda temel özellikleri açıklanan proje aşağıdakilerden hangisidir?


Yeni Nesil Sporcularımız

Gelecek Vaat Eden Çocuklar

Çöp Toplayan Çocuklar

Sokaktan Okula Okuldan Hayata

0-72 Aylık Çocuklar İçin İlköğretime Hazırlık


18.Soru

Küçük Adımlar Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklara Yönelik Erken Eğitim Programı toplam kaç kitaptan oluşmaktadır?


4

5

6

7

8


19.Soru

I. İçeriğin seçimi ve düzenlenmesi

II. İhtiyaçların belirlenmesi

III. Öğrenme yaşantılarının seçimi ve düzenlenmesi

IV. Amaçların belirlenmesi ve sınıflandırılması

V. Program ögelerinin sırası ve ilişkilerinin kontrolü

VI. Neyin nasıl değerlendirileceğinin belirlenmesi

Program geliştirme sürecinde Taba Modelinin aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?


I-II-III-IV-V-VI

II-I-V-III-IV-VI

V-II-III-I-VI-IV

II-IV-I-III-VI-V

IV-II-III-I-VI-V


20.Soru

Program geliştirme çalışmalarında kullanılan ve sırasıyla; ‘ihtiyaçların belirlenmesi, amaçların belirlenmesi ve sınıflandırılması, içeriğin seçilmesi ve düzenlenmesi, öğrenme yaşantılarının seçimi ve düzenlenmesi, neyin nasıl değerlendirileceğinin belirlenmesi, program ögelerinin sırası ve ilişkilerinin kontrolü’ aşamalarından oluşan model aşağıdakilerden hangisidir?


Taba modeli

Tyler modeli

Taba-Tyler modeli

Konu merkezli model

Postmodern model