Çocuk Gelişiminde Program Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangisi sosyal dezavantajlı çocukların sergilediği davranışlardan biridir?


Aile içi şiddet görme

Sokakta çalışma

Arkadaş edinmede zorlanma

Okul derslerinde başarısız olma

Toplum tarafından dışlanma


2.Soru

Örgün eğitimden hiç yararlanmamış durumda olanlara, gittikleri okuldan erken ayrılanlara ya da örgün eğitim kurumlarında okumakta olanlara ve meslek dallarında daha yeterli duruma gelmek isteyenlere uygulanan eğitim aşağıdakilerden hangisidir?


Formal eğitim

İnformal eğitim

Örgün eğitim

Yaygın eğitim

Bireyselleştirilmiş eğitim


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi planlama aşamasında yapılması gereken bir çalışmadır?


Hedeflerin belirlenmesi

İçerik seçimi ve düzenlenmesi

Öğretme - öğrenme yaşantılarının oluşturulması

Pilot okullarda uygulamanın yapılması

Gereksinim analizi çalışmalarının yapılması


4.Soru

Ahmet bir şirkette mimar olarak çalışmaktadır. Çocukluğunda ve üniversite öğrencilik yıllarında hafta sonları saat tamircisi olan babasına yardım eden, kimi zaman ise halk eğitim merkezinde seramik kursuna giden Ahmet, şimdi boş zamanlarında antika saat tamiri ile ilgilenmektedir. Ahmet'in yaşamından alınan örnekte yer alan eğitim türleri ve davranışlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?


Saat tamirciliği-Yaygın eğitim

Seramikçilik-İnformel eğitim

Mimarlık-Yaygın Eğitim

Mimarlık-Örgün Eğitim

Saat tamirciliği-Formel eğitim


5.Soru

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, çöp toplayan çocukları bilinçlendirmek, onları suçlardan ve suç ortamlarından uzak tutarak sosyal bir birey haline getirmek, sağlıklarını korumak ve eğitimlerine devam etmelerini sağlamak ve mesleki eğitim vermek amacıyla yürütülen çalışma aşağıdakilerden hangisidir?


Merder Etüt Merkezi Projesi

Gelecek Vaat Eden Gençler Projesi

Sokaktan Okula Okuldan Hayata Projesi

0-72 Aylık Çocuklar İçin İlköğretime Hazırlık Programı

ÇINAR-DER Projesi


6.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi öğretim hizmetinin niteliğine ilişkin değişkenlerden biri değildir?


Pekiştirme

İpucu

Dönüt ve düzeltme

Katılım

Kültürleme


7.Soru

Program geliştirme çalışmaları beş temel kuramsal dayanak ile açıklanabilir. ‘Program geliştirme çalışmalarını daha sistemli duruma getirmek için önceki çalışmaların göz önüne alınmasını sağlar’ açıklaması aşağıdakilerden hangi temel kuramsal dayanağındır?


Felsefi temeller

Psikolojik temeller

Toplumsal temeller

Ekonomik temeller

Tarihsel temeller


8.Soru

“Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci” ifadesi ile verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?


Öğretim

Eğitim

Kültürleme

Öğretme

Öğrenme


9.Soru

I. İşe vuruk II. Örtük III. Öğretisiz Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bir eğitim programının işlevleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


10.Soru

I. Ders programı
II. Ünite planı
III. Öğretim programı
IV. Konu planı
V. Eğitim programı
Yukarıda verilen program türleri, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kapsam açısından hiyerarşik olarak sıralanmıştır?


Öğretim programı, eğitim programı, ders programı, konu planı, ünite planı

Konu planı, ünite planı, ders programı, eğitim programı, öğretim programı

Ünite planı, konu planı, ders programı, öğretim programı, eğitim programı

Eğitim programı, öğretim programı, ünite planı, ders programı, konu planı

Eğitim programı, öğretim programı, ders programı, ünite planı, konu planı


11.Soru

Öğrenen merkezli program tasarımı, öğrenciyi dikkate alan ve öğrencilerin ilgi, gereksinim ve beklentilerini temel alan öğrenen merkezli yaklaşımdır. Aşağıda verilen tasarımlardan hangisi öğrenen merkezli program tasarımı değildir?


Çocuk merkezli tasarım

Yaşantı merkezli tasarım

Romantik tasarım

Hümanistik tasarım

Yaşam koşulları tasarımı


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitim türlerinden biridir?


Kurslar

Okul öncesi eğitim

İlköğretim

Ortaöğretim

Yükseköğretim


13.Soru

Çocuk gelişiminde kapsam açısından program türleri sıralandığında en kapsamlı program aşağıdakilerden hangisi olmaktadır?


Öğretim programı

Eğitim programı 

Ders programı

Ünite programı

Konu planı


14.Soru

"Birbirine benzer nitelikteki bir kaç dersin en temel konuları birleştirilerek yeni isimle tasarlanır. Örneğin; Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık gibi derslerin birleşiminden Sosyal Bilgiler dersi üretilmiştir. İlkokul ve ortaokulda kullanılan program tasarımlarıdır".

Yukarıda verilen açıklama aşağıda verilen hangi konu merkezli program tasarımına yönelik bir örnektir?


Konun tasarımı

Disiplin tasarımı

Disiplinler arası tasarım

Geniş alanlı tasarım

Süreç tasarımı


15.Soru

UNESCO'nun dezavantajlı bireyleri ele aldığı kategorilerden hangisi içinde özel gereksinimli bireyler yer almaktadır?


Grupsal

Yoksullukla ilişkili

Konumsal

Bireysel farklar

Kültürel farklar


16.Soru

Ülkemizdeki ilk uygulamaları Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Gelişimsel Yetersizlik Uygulama Biriminde başlatılan, eve ya da kuruma dayalı olarak yürütülen gelişimsel destek programı aşağıdakilerden hangisidir?


Anne-Çocuk Eğitim Programı

Portage Projesi

Kitle İletişim Araçlarıyla Eğitim

Gezici Anaokulu Projesi

Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocukların çalışma yaşamında var olmasının temellerindendir?


Tecrübe kazanmak

İş seçimi yapmak

yoksulluk

Staj

İş


18.Soru

Türkiye’de çocuklarla birlikte ebeveynlerin, öğretmenlerin ve müfettişlerin de eğitimini planlayarak, toplumun katılımı ile çocuğu çevresinden soyutlamadan eğitmeyi ve çocuğun tüm gelişim alanlarını desteklemeyi amaçlayan model hangisidir?


Anne-Çocuk Eğitim Programı

Ana-Baba Okulu

Çok Amaçlı Okul öncesi Eğitim Merkezi

Portage Projesi

Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi erken müdahale programlarının amaçlarından biri değildir?


Bir çocuğun sağlıklı gelişimi için gerekli olan tüm koşulların sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu programların amacı yalnızca doğum öncesi dönemde anneyi desteklemektir.

Fiziksel ve toplumsal çevrenin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesidir.

Koruyucu etmenleri işler kılınmasıyla toplumsal yapının sağlamlaştırılması amaçlanmaktadır.

Çocuklarda gelişime yönelik gelecekte karşılaşılabilecek problemlerin önlenmesidir.


20.Soru

Çocuk işçiliğinin genel olarak temel nedenlerinden biri değildir?


Yoksulluk

Göç

Kültür

Eğitim olanaklarının yetersizliği 

Nüfus fazlalığı