Çocuk Gelişiminde Program Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 10 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"Bu basamak anlamanın en alt basamağını oluşturur ve çevirme, yorumlama ve öteleme (tahmin etme) gibi alt basamakları vardır. Bilgi düzeyinde kazanılan davranışların öğrenci tarafından özümsenmesi, kendine mal edilmesi, anlamının yakalanması söz konusudur." 

Yukarıda özellikleri verilen Bloom taksonomisi alt basamağı aşağıdakilerden hangisidir?


Bilgi

Kavrama

Uygulama

Analiz 

Sentez


2.Soru

Ekolojik sistem temelini oluşturan ve erken müdahale yaklaşımlarında aile katılımı ile toplumsal desteğin önemini vurgulayan varsayım aşağıdakilerden hangisidir?


Eksiklik

Önleme

Çevresel değişiklik

Çok değişkenli risk

Erken teşhis


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özenli bir dil uygulayan ailenin çocuğuna sunduğu dil ortamı özelliklerinden biridir?


Kısa, basit ve tamamlanmamış cümleler kurulması

Mantıksal ilişkileri gösteren edatların sık kullanılması

İmalı anlam içeren bir dilin kullanılması

Bilgisel içerikte anlam kaymasına sebep olunması

Basit ve tekrarlı bağlaç kullanılması


4.Soru

Eğitim programları adına günümüze kadar yapılan çalışmaların sonuçlarına bakılması ve bu sonuçlardan dersler çıkarılması; böylece geleceğe dönük yapılan çalışmaların işlevselliğinin artması, hataların azalması, plan ve programların kalitesinin artması aşağıdaki program geliştirmenin kuramsal temellerinden hangisiyle yakından ilişkilidir?


Ekonomik temeller

Toplumsal temeller

Psikolojik temeller

Tarihsel temeller

Felsefi temeller


5.Soru

Eğitim programının amaçları doğrultusunda öğrenciye kazandırılması istenen bilgi, beceri, tutum ve davranışların ders kümeleri olarak planlamasına ne ad verilir?


Ders programı

Eğitim programı

Ünite Programı

Öğretim programı

Konu planı


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi program danışma grubunda yer alan üyelerden biri değildir?


Eğitim felsefecisi

İletişim uzmanı

Program geliştirme uzmanı

Okul yöneticisi

Eğitim planlamacısı


7.Soru

Öğrenme sürecinin sonunda bir davranış değişmesinin oluşması gerekir; aksi durumda öğrenmeden söz edilemez. Söz konusu davranış değişikliği kaç biçimde olabilir?


Üç biçimde olabilir.

Dört biçimde olabilir.

Beş biçimde olabilir.

iki biçimde olabilir.

Tek biçimde olabilir.


8.Soru

Ailelere özellikle de annelere doğum öncesi bakım, aşılama, beslenme ve koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik bilgiler sunan bir erken müdahale uzmanı ne tür bir programı uygulamaktadır?


Halk sağlığı programı

Ev ziyaretlerine dayalı program

İki kuşağa yönelik program

Kurum merkezli anaokulu programı

İlköğretim okulları bünyesindeki kurum merkezli program


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi UNESCO'nun dezavantajlı bireyleri incelediği "grupsal" kategori altında yer alır?


Sosyoekonomik statü

Etnik köken

Yaşanılan yerin statüsü

Özel eğitim gereksinimi

Gelir yoksulluğu


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim programının özelliklerinden biri değildir?


Okul tarafından öğrencileri kuramsal bilgi kazandırmayı amaçlayan bilgiler bütünüdür.

Okulun rehberliği altında öğrencinin deneyimlediği etkileşimli yaşantılar dizisidir.

Eğitsel hedefler kapsamında okul tarafından planlanan, yönetilen öğrenci öğrenmelerinin tümüdür.

Bireyde istenen yönde davranış değişikliği sağlamak amacıyla yapılan tüm etkinlikleri gösteren plandır.

Öğrenenlere okul içinde ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneğidir.