Çocuk Gelişiminde Program Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim durumlarının "gelişme" aşamasında yer almaktadır?


Dikkati çekme

Güdüleme

Ön koşul bilgileri hatırlatma

Araç-gereç ve materyal kullanımı

Hedeften haberdar etme


2.Soru

Eğitimi, bütün güzellik ve kusursuzluğa sahip olan öğrencilerin bedenleri ve ruhlarındaki gelişme olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Aristo

Rousseau

Platon

Froebel

Pestalozzi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi erken müdahale eğitiminin yararlarından biri değildir?


Çocuğun öğrenme kapasitesinin gelişmesi

Okula uyum gösterme davranışının artması

Gelir düzeyinin artması

Suç işleme oranının azalması

Sağlık düzeyinin artması


4.Soru

  1. Sosyal sermayeyi geliştirmek
  2. İnsanların refah düzeyini yükseltmek
  3. insanların daha huzurlu yaşamalarını sağlamak
  4. Bireyleri daha donanımlı duruma getirmek
  5. Sosyal kalkınmayı gerçekleştirmek                                      Yukarıdakilerden kaç tanesi Sosyal Destek Programının (SODES) oluşturulma amaçları arasında yer alır?


1 tanesi

2 tanesi

3 tanesi

4 tanesi

5 tanesi


5.Soru

Eğitim programının sonuçlarının incelendiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Değerlendirme süreci

Öğretme süreci

Öğrenme süreci

İçerik süreci

Program süreci


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel destek programlarının amaçlarından biri değildir?


Ebeveynlerin çocuk bakımı ve eğitimine ilişkin sertifikalandırılması

Çocukların gelişiminin çok yönlü desteklenmesi

 Çocukların sağlıklı ve yeterli gelişiminin sağlanması

Yaşanılan toplumla etkili ve yeterli etkileşim kurulması

Özyeterlik duygusunu geliştirecek öğrenme olanakları sunulması


7.Soru

Bir disiplinin amacını, içeriğini, öğretme-öğrenme süreçlerini ve değerlendirmeye kadar tüm ögelerini içeren program hangisidir?


Eğitim programı

Öğretim programı

Ders programı

Ünite planı

Konu planı


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özenli dil uygulayan ailelerin konuşma özelliklerinden değildir?


Mantıksal değişimlerin ve vurgunun özellikle farklı bağlaç ve yan cümlecikler kullanımıyla gramer olarak karmaşık cümle oluşturularak iletilmesi 

Bir önceki konuşma dizisinin pekiştirilmesine yönelik ifadelerin sık kullanılması

Mantıksal ilişkileri gösteren edatların sık kullanılması

“Ben” şahıs zamirinin sık kullanılması

Deneyimin düzenlenmesinde olasılıklara işaret eden bir dilin kullanılması


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aileye akademik destek, sağlık hizmetleri, aile eğitimi, sosyal hizmetler ve kaynak desteği sağlayan programlardır?


Ev ziyaretlerine dayalı programlar

İki kuşağa yönelik programlar

Sağlık hizmetlerine yönelik ev ziyareti programları

Halk sağlığı programları

Kurum merkezli anaokulu programları


10.Soru

Eğitimin hangi işlevi toplumdaki bireyleri çok yönlü olarak geliştirmek için bireyin beden, zihin ve ruhsal yapısını geliştirmeyi amaçlar? 


Toplumsal 

Ekonomik

Siyasal 

Bireysel 

Psikolojik 


11.Soru

"Aileye doğum öncesine yönelik bakım, tıbbi para desteği, çocuğun beslenmesine, bakımına, sağlığına, güvenliğine ve gelişimine yönelik bilgilendirme, gelişimsel alanları desteklemeye yönelik bilgilendirme, aile planlaması, gelişimsel destek, sosyal hizmetler, problem çözme, ebeveynlik becerileri, eğitim ve iş gibi konularda destek sağlanır" ifadeleri hangi program türünü betimler?


Kurum Merkezli Anaokulu Programları

İlköğretim Okulları Bünyesindeki Kurum Merkezli Programlar

Sağlık Hizmetlerine Yönelik Ev Ziyareti Programları

Halk Sağlığı Programları

Ev Ziyaretlerine Dayalı Programlar


12.Soru

Eğitimin işlevlerinden biri ‘Toplumdaki bireyleri çok yönlü olarak geliştirmektir.  Bu kapsamda bireyin beden, zihin ve ruhsal yapısını geliştirmek amaçlanmaktadır’. Aşağıdakilerden hangisi bu işlevin adıdır?


Toplumsal

Siyasal

Bireysel

Ekonomik

Ruhsal


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  çocuğun yaşama en iyi koşullarda başlaması, ailenin de okuma, meslek edinme ve ekonomik yeterlilik konusunda desteklenmesinin hedeflendiği erken çocukluk ve aile eğitimi programlarına verilen isimdir?


Kurum merkezli anaokulu programları

İki kuşağa (jenerasyona) yönelik programlar

İlköğretim okulları bünyesindeki kurum merkezli programlar

Sağlık hizmetlerine yönelik ev ziyareti programları

Halk sağlığı programları


14.Soru

Öğrenme yaşantılarının merkeze alınarak düzenlendiği, eğitim sürecindeki tüm ilgililerin sürece katılmasının öngörüldüğü, program geliştirmede tümevarım yaklaşımının izlendiği ve hedeflerin kontrolünde süzgeçlerin kullanılmadığı program geliştirme modeli aşağıdakilerden hangisidir? 


Tyler modeli

Taba modeli

Taba-Tyler modeli

Rasyonel planlama modeli

Süreç yaklaşımı modeli


15.Soru

Eğitim programının öğrencilerin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olması, eğitim programlarının hangi özelliğidir?


Uygulanabilirlik

Toplumsal değerlere uygunluk

Bilimsellik

Amaçlara görelik

Yararlılık


16.Soru

Özünde davranışçı kuramın öğrenmeyi yalnızca etki- tepki ilişkisi ile açıklamasına karşı çıkarak öğrenmenin daha karmaşık bir olgu olduğunu; öğrencinin ilgi, gereksinim, beklenti ve hazır bulunuşluğunun dikkate alınması gerektiğini savunan program tasarım yaklaşımı hangisidir?


Çocuk merkezli tasarım

Hümanistik tasarım

Romantik tasarım

Yaşantı merkezli tasarım

Yaşam koşulları tasarımı


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme sürecinin temel aşamalarından biri değildir? 


Planlama

Tasarlama

Programın Denenmesi

Değerlendirme  

Destekleme 


18.Soru

Perry (2001) aşağıdaki özelliklerin hangilerine sahip çocukların şiddete başvurma bakımından risk altında olduklarını belirtmektedir?


Eşyalara ciddi oranda zarar vermek.

Üzerinde bıçak yada silah olması

Okulda sosyal etkinliklere katılmayıp dışarıda kalanlar,

Saldırgan bir geçmişinin olması,

Geçmişinde yaptığı tehtitleri yerine getirmiş olması,


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal olarak dezavantajlı grubu oluşturan kişilerin özelliklerinden biri değildir?


Aile içi sosyal etkileşim iyi düzeydedir.

Gelir düzeyi olarak toplumun en altında yer alırlar. 

Kırsala dayalı bir geçmişe sahiptirler.

Sosyal ve ekonomik ayrımcılığa uğramaktadırlar.

Çok yüksek gelirli topluluklar dışında her yerde bulunmaktadırlar.


20.Soru

‘Program kılavuzunu; hedefleri, ders planlarını, konuların işleniş sırasını, kullanılacak araç-gereçleri ve değerlendirmeyi içeren yazılı programdır’ cümlesi aşağıda yer alan eğitim programının amaç ve işlevleri açısından program türlerinden biridir?


Resmi eğitim programı

İşe vuruk eğitim programı

Örtük eğitim programı

Öğretisiz eğitim programı

Destekleyici eğitim programı