Çocuk Gelişiminde Program Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim programı uygulamaya geçirilmeden önce taslak üzerinde yapılan değerlendirmedir?


Erisiye bakarak değerlendirme

Ürüne bakarak değerlendirme

Yansıtıcı değerlendirme

Biçimlendirici değerlendirme

Düzey belirleyici değerlendirme


2.Soru

Okul Öncesi Eğitim Programı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Eğitim programıdır.

Öğretim programıdır.

Ders programıdır.

Ünite planıdır.

Ders planıdır.


3.Soru

Alt sosyoekonomik düzeydeki ailelerle üst sosyoekonomik düzeydeki aileler arasında aşağıda verilen çocuk yetiştirme yöntemlerinde görülen farklılıklardan biri değildir?


Otorite sağlamada itaate ve saygıya vurgu yapma

Hoşgörülü ya da esnek bir tutum sergileme

İletişimde etkili bir dil kullanma

Şefkat gösterme

Sağlık durumlarını göz önüne alma


4.Soru

Aşağıdaki davranışlardan hangisinin türü farklıdır?


Emme refleksi

Yorgunluk

Hastalık

Ses çıkartma

Renkleri ayırt etme


5.Soru

Büyük bir çoğunluğunun ebeveynlerinin çok sert ya da çok yumuşak disiplin uyguladıkları, genellikle ortanca çocuk olmaları nedeniyle ailelerinde yeterince ilgi ve sevgi görme olasılıklarının az olduğu bulgularına ulaşılan sosyal dezavantajlı çocuk grubu aşağıdakilerden hangisidir?


Sokak çocukları

Şiddette maruz kalan çocuklar

Suç işleyen çocuklar

Tehlikesiz işlerde çalışan çocuklar

Tehlikeli işlerde çalışan çocuklar


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal olarak dezavantajlı grubu oluşturan kişilerin özelliklerinden biri değildir?


Gelir düzeyi olarak toplumun en altında yer alma

Kırsala dayalı bir geçmişe sahip olma

Toplumun büyük çoğunluğunda sosyal ve ekonomik ayrımcılığa uğraması

En çok büyük şehirlerde görülmesi

Eğitim alamaması


7.Soru

SODES kapsamında yürütülen;

  • Yeni Nesil Sporcularımız
  • Merder Etüt Merkezi
  • Gelecek Vaat Eden Gençler Projeleri hangi ilimizde gerçekleştirilmiştir?


Adıyaman

Şanlıurfa

Batman

Diyarbakır

Gaziantep


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kültürlemenin amaçlı olarak yapılan kısmını oluşturur?


Eğitim

Kültür

Kültürleme

Kısıtlı kültürleme süreci

Yaşam boyu eğitim süreci


9.Soru

İşevuruk eğitim programının tanımı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Program kılavuzunu; hedefleri, ders planlarını, konuların işleniş sırasını, kullanılacak araç-gereçleri ve değerlendirmeyi içeren yazılı programdır.

Resmî program dışında öğrencilerin ilgiler ne ve gönüllülük esasına göre planlanmış öğrenme yaşantılarını destekleyen programdır.

Resmî programda açık olarak belirtilmediği hâlde öğrencilerin yaşantılarını etkileyen, toplumun norm ve değerlerini içeren programdır.

Öğretmenin sınıfta öğrettikleri, bunların nasıl öğretildiği ve öğrencilerin öğrenme ürünlerini kapsayan programdır.

Resmî ya da işevuruk programa dâhil edilmeyen, öğretilmeyen konuları ve bu konuların öğretilmeme nedenini içeren programdır.


10.Soru

Eğitim programları hazırlanırken "neden" ve "niçin" soruları programın hangi öğesini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır?


Kalite

İçerik

Amaç

Öğrenme süreci

Öğretme süreci


11.Soru

Sosyal dezavantajlı çocuklar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Çalışan çocuklar, sokak çocukları ve şiddete maruz kalan ve suç işleyen çocuklar sosyal dezavantajlı çocuklar grubuna girer

Ruhsal ve davranışsal bozukluğu olan çocuklar sosyal dezavantajlı çocuklar grubunda yer almaz.

Genelde gelir düzeyi düşük ailenin çocuklarıdırlar

Göç de özellikle Türkiye’de sosyal dezavantajlı çocuk problemini besleyen etmenlerden biridir.

Sosyal dezavantajlı çocuklar, ailelerinin ve kendilerinin içinde bulunduğu olumsuz koşullardan dolayı sokakta, evde ve okulda şiddete maruz kalarak küçük yaşlarda şiddeti öğrenmektedir.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme süreçlerinin tümünü içerir?


Planlama, Tasarlama, Programın Denenmesi ve Değerlendirme.

Planlama ve Programın Denenmesi

 Tasarlama, Planlama ve Programın Denenmesi

Planlama, Tasarlama ve Değerlendirme.

 Tasarlama, Programın Denenmesi ve Değerlendirme.


13.Soru

Ailelere ev ziyaretleri yoluyla koruyucu sağlık hizmetleri konusunda rehberlik yapılmasına yönelik programlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 


Ev ziyaretlerine dayalı programlar

Halk sağlığı programları

Sağlık hizmetlerine yönelik ev ziyareti programları

İki kuşağa yönelik programlar

Kurum merkezli anaokulu programları


14.Soru

Eğitimin dört temel işlevi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu işlevlerden biri değildir?


Toplumsal

Dinsel

Siyasal

Bireysel

Ekonomik


15.Soru

"Bu program tasarım modelinde amaç konuların değil, dersin tasarlanmasıdır. Her ders kendi başına bir tasarımdır. Her ders kendi içinde en ince ayrıntısına kadar tasarlanır. Öğretmen alanında uzmandır." bahsedilen program tasarım modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Geniş alanlı tasarım

Disiplinlerarası tasarım

Süreç tasarımı

Konu tasarımı

Disiplin tasarımı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kısıtlı dil uygulayan bir ailenin özelliklerinden değildir?


Basit ve tekrarlı bağlaç kullanılması

Anlam kaymasına yol açan ifadelerin kullanılması

Kişi zamirlerinin sık sık kullanılması

Mantıksal ilişkileri gösteren edatların sık kullanılması

İmalı anlam içeren bir dilin kullanılması


17.Soru

"Eğitim programının, öğrencilerin ilgi, istek ve beklentilerini karşılayıcı ve bireysel farklılıklarına yanıt verecek nitelikte olmasıdır. Ayrıca programların yörenin ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklerine ve öğrenci ilgi ve gereksinimlerine göre düzenlenebilmesidir".

Yukarıda verilen ifade eğitim programının sahip olması gereken hangi özellik ile ilişkilidir?


İşlevsellik

Toplumsal değerlere uygunluk

Uygulanabilirlik

Yararlılık

Esneklik


18.Soru

Hangisi Türkiye’de uygulanan gelişimsel destek programları arasında yer almaz?


Anne-Çocuk Eğitim Programı

Öğretmen Olarak Aileler Programı

Aile-Çocuk Eğitim Programı

Baba-Destek Programı

Portage Programı


19.Soru

Öğrenmenin temel özellikleri düşünüldüğünde “Anaokulunda paylaşmanın önemini öğrenen bir çocuğun okul dışındaki yaşamında da bu konuda duyarlı davranışlar göstermesi” hangi özellik kapsamında yer almaktadır.


Bireyin kendinde var olan bir davranışı geliştirmesi

Bireyin daha önce yanlış öğrendiği bir davranışı değiştirmesi

Bireyin hiç göstermediği bir davranışı göstermeye başlaması

Bireyin davranışındaki değişikliğin nispeten kalıcı izli olması

Bireyin kendi kendine davranışını değiştirmesi


20.Soru

Okul öncesi eğitim programının güncellenmesi çalışmasında uzmanlar Türkiye'de daha önce uygulanan okul öncesi eğitim programlarını ve bu programların etkisine yönelik yapılan araştırmaların bulgularını incelemiştir. Ayrıca, yurt dışında uygulanan farklı okul öncesi eğitim programlarını ve bu programların etkilerine yönelik yapılan çalışmaları da incelemişlerdir. Uzmanların yaptıkları bu çalışmalar program geliştirmenin hangi temel kuramsal dayanağı ile ilişkilidir? 


Tarihsel temeller 

Toplumsal temeller 

Felsefi temeller 

Ekonomik temeller 

Psikolojik temeller