Çocuk Gelişiminde Program Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Sarmal II. Keşfederek öğrenme temelli III. Bireysel etkinlik temelli IV. Oyun temelli                                                                                                        Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri MEB 0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programı'nın temel özelliklerindendir?


Sadece II

II ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV

I, II ve IV


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "hastane destekli gelişimsel destek programlarının" süreğen hastalığı olan çocuklar açısından gerekçelerinden biri değildir?


Hastalık sürecini kolay biçimde atlatabilmelerini sağlamak

Sosyal ve duygusal sorunlarla baş edebilmelerini sağlamak

Eğitim ve öğretim hizmetlerinden yararlanabilmelerini sağlamak

Hastanede daha uzun süre kalmalarını sağlamak

Hastalık sonrasında ev ya da okul yaşamına uyum sağlayabilmelerini sağlamak


3.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?


Büyük ve renkli göze sahip olmak yaşam işlevlerini etkilemektedir.

Vücutta bir organın bulunmayışı, zedelenmedir.

Bireyin çeşitli organlarında meydana gelen biyofiziksel bozukluklar, yetersizliğe neden olmaktadır. 

Bireyin yetersizliklere bağlı olarak, toplumdaki rolünü oynayamaması engel olarak tanımlanmaktadır.

Her bireysel farklılık, farklı tür ve çeşitte özel gereksinim içermektedir.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum merkezli gelişimsel destek programlarının yapısına yönelik yanlış bir ifadedir?


Gelişimsel program, çocukların sağlığını ve güvenliğini gözetmeli

Gelişimsel program esnek olmamalı

Gelişimsel programlar kültürel değerleri ve çeşitliliği yansıtmalı

Gelişimsel programı tüm gelişim alanlarını kapsamalı

Aile katılımını içermeli


5.Soru

I. Çocuğun gelişimi onun ailesinden getirdiği özelliklerine göre gerçekleşir.

II. Her bireyin gelişim dönemlerinde yerine getirmesi beklenen görevler vardır.

III. Çocuk gelişimi öğrenme kavramıyla açıklanabilir.

a. Biyolojik Yaklaşım

b. Davranışçı Yaklaşım

c. Bilişsel Yaklaşım

Yukarıda verilen açıklamalar ile ilgili oldukları yaklaşımlar eşleştirilmek istendiğinde aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru olur?


I - a

II - c

III - b

I - a

II - b

III - c

I - b

II - a

III -c

I - c

II - b

III -a

I - c

II - a

III -b


6.Soru

Montessori’nin gelişim geriliği olan çocuklarla gerçekleştirdiği ilk çocuk evi projesi hangi yaş grubunu içermiştir?


0-3

0-6

3-8

0-8

4-7


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuğun gelişimi üzerinde çevrenin ne denli etkili olduğunu vurgulayan yaklaşımdır?


Ekolojik yaklaşım

Bütüncül yaklaşım

Etkileşimsel yaklaşım

Eklektik yaklaşım

Bilişsel yaklaşım


8.Soru

0-4 yaş arasındaki gelişimsel geriliği olan çocukların anne babalarına çocuklarının gelişimlerini desteklemek amacıyla onlara ne öğretecekleri ve nasıl öğretecekleri konusunda yol gösteren erken programı hangisidir?


Anne çocuk eğitim programı (AÇEP)

Portage

Küçük adımlar erken eğitim programı (KAEEP)

Baba destek programı (BADEP)

Unicef


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum merkezli gelişimsel destek programlarının yapısına yönelik yanlış bir ifadedir?


Gelişimsel program, çocukların sağlığını ve güvenliğini gözetmeli

Gelişimsel program katı olmalı

Gelişimsel programlar kültürel değerleri ve çeşitliliği yansıtmalı

Gelişimsel programı tüm gelişim alanlarını kapsamalı

Aile katılımını içermeli


10.Soru

Sınıfında olumsuz tutum ve davranışlar sergileyen bir öğrencisi olan Ali öğretmen anne ve babayı görüşme için çağırmıştır. Aile görüşme esnasında bu öğrencinin olumsuz tutumlarına hiç tolerans göstermediklerini ve katı bir otorite ile cezalandırdıklarını ifade etmiştir. Daha sert olacaklarını ifade etmişlerdir.

Öğretmen hangi cevabı vermiş olabilir?


Tüm oyuncakları dolaba kilitleyip uyaransız bırakılmalıdır. 

Bir sonraki görüşmeye kadar sert bir otoriteyi deneyin.

Aşırı hoşgörülü davranmak sorunları çözecektir.

Aşırı otoriter tavırlar olumsuz tutumlarını devam ettirecektir. 

Çocuğu korkması için izole bir ortamda bekletilmelidir. 


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel programların kapsamında yer alan bir özellik değildir?


Gelişimi çok yönlü destekleyici etkinlikler

Uygun materyal ve donanım

Aileleri değerlendirmeye yönelik çalışmalar

Alışkanlık kazanımını destekleyen rutinler

Çocukların gelişim ve öğrenmelerinin değerlendirilmesi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel eğitimin ilkelerinden biri değildir?


Özel eğitime erken başlamak temeldir. 

Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden olanaklı olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür.

Özel eğitim gerektiren bireyler için standart eğitim programlarının uygulanması temeldir.

Özel eğitim gerektiren bireylerin, eğitsel performansları dikkate alınarak, amaç, içerik ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte eğitilmelerine öncelik verilir.

Özel eğitim gerektiren bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için her türlü rehabilitasyonlarını sağlayacak kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır.


13.Soru

Bir eğitim kurumunun nitelikli olması için gereken unsurlardan birisi değildir?


Despot bir atmosfer

Fiziksel çevre ve donanım

Eğitim programı

Öğretmen-yönetici- çocuk iletişimi

Okul-aile işbirliği


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile merkezli gelişimsel destek programları kapsamında yer alan hizmetlerden değildir?


Anne-baba eğitimi ve aile destek grupları

Çocuğun gelişimine odaklanmak ve sağlıklı aile ilişkilerini teşvik etmek için anne-baba ve çocuğun ortak gerçekleştirdiği etkinlikler

Programda çalışanlar ile ailelerin birbirleriyle resmi olmayan bir ortamda yapılandırılmamış zan geçirebilecekleri bir merkez

Hamilelik sürecini izlemek ve bu süreçte anneye destek olmak

Anne babaların aile programı kapsamında sunulan diğer etkinlikler katıldıkları sırada çocuk bakımı


15.Soru

Aşağıdaki şıklardan hangisinde okulöncesi dönemdeki çocuklar için eğitim veren kurumların bağlı olduğu bakanlık veya bakanlıklar doğru olarak verilmiştir?


Milli Eğitim Bakanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı


16.Soru

Ailenin güçlendirilmesi, alınacak kararlarda ailenin tercihlerine önem verilmesi biçiminde sunulan geniş kapsamlı hizmet aşağıdakilerden hangisidir?


Aile merkezli bakım

Aile merkezli uygulamalar

Aile merkezli hizmetler

Aile merkezli eşitlik

Aile merkezli yardım sağlama


17.Soru

Risk durumları etiyolojik olarak bilinen ya da önemli gelişim problemlerinin sonuçları tahmin edilen durumlar aşağıdakilerden hangisinde görülebilir?


Kromozom anomalileri

Erken doğum

Merkezi sinir sistemi enfeksiyonu

Biyomedikal sonuçları içeren fakat sınırlı olmayan yaralanma

Ciddi olan ya da sürekli gelişime etkileri olan hastalıklar


18.Soru

Hangisi hastane merkezli gelişimsel destek programlarının amaçlarından biri değildir?


Çocukların sadece bedensel gelişimlerini sağlamaya yardımcı olmak

Hastaneye ve hastalığa hazırlanmalarını sağlamak

Hastalıklarını ve tedavilerini kabullenmelerine yardımcı olmak

Yaşadıkları psikolojik travmanın etkilerini azaltmak

Sorunsuz şekilde eve ya da okula dönüşlerini gerçekleştirmek.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Portage Erken Eğitim Programının temel amaçlarından biri değildir?


Anne-babalık becerilerinin geliştirilmesi

Anne-babaların kendi çocuklarının gelişimine katkıda bulunmaları

Çocukların doğal ortamda öğrenmelerinin sağlanması

Küçük çocukların kurumsal eğitim sürecine dahil edilmesi

Anne-babaların kendi çocukları ile evlerinde çalışmasına olanak tanınması


20.Soru

“Bir okulun yapılması, bir hapishanenin kapanması demektir” ifadesi hangi iki kavram arasındaki ilişkiye işaret etmektedir?


Toplum-yapılaşma

Suçluluk- adalet

Eğitim-suçluluk

Adalet-toplum

Eğitim-eşitlik