Çocuk Gelişiminde Program Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Uzun süreli olarak hastanede yatan çocuklara hastane okulunda ya da yatak başında verilen eğitim, hangi eğitim hizmetinin tanımıdır?


Okul merkezli eğitim hizmetleri

Aile merkezli eğitim hizmetleri

Hastane merkezli eğitim hizmetleri

Tarama ve tanılama hizmetleri

Terapi ve eğitim hizmetleri


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel programların çocuklar için amaçları arasında yer alır?


Sosyoekonomik etkenlere dayalı eşitsizlikleri azaltmak

Çocuklara okuma yazma becerisi kazandırmak

Çocukların sıkı bir disiplinle ilerlemesini sağlamak

Yoğunlaştırılmış akademik bir eğitim sunmak

Ailelere çocuk bakımı becerisi kazandırmak


3.Soru

Özel eğitimin ilkelerine ilişkin verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna etkin katılmalarının sağlanması esastır.

Özel eğitime ergenlik yıllarında başlanması son derece yararlıdır.

Özel eğitim gerektiren bireyler için toplu eğitinin planlanması ve uygulanması esastır.

Özel eğitim hizmetlerine 9 yaş sonrasında başlanmalıdır.

Özel gereksinimli çocuklarda tanılama, değerlendirme ve eğitim planlanmasında sorumlu kişi özel eğitim öğretmenidir.


4.Soru

Hangisi gelişimsel gerilikler gösteren ya da risk altında bulunan çocuklara ve ailelerine yardım amacıyla geliştirilmiş, anne-babaları öğretici olarak gören ev temelli çevresel yaklaşımı temel alan bir aile eğitim programıdır?


Bank Street Programı

Head Start Programı

High Scope Programı

Montessori Programı

Portage Erken Eğitim Programı


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile merkezli eğitim uygulamalarının bileşenlerinden biri değildir?


Aile içinde özel gereksinimi olan çocuğa odaklanma

Ailenin kaynaklarını, güçlü yanlarını ve isteklerini dikkate alma

Hizmetleri aile rutinlerini bozmadan sağlama

Aileye bilgi sağlama ve ekip çalışması yapma

Hizmetleri aile gereksinimlerine göre düzenleme


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastaneden okula geçiş palnlarının temel öğelerinden biridir?


Çocuğun kültürel olarak hazırlanması

Arkadaşlarının hazırlanması

Çocuğun ve ailesinin hazırlanması

Toplumun hazırlanması

Doktorların hazırlanması


7.Soru

I.Ailelere karşı saygılı ve duyarlı davranmak II.Yapılandırılmış uygulamalar gerçekleştirmeye özen göstermek III. Ailelerin bilinçli kararlar verebilmesi için bilgi paylaşımı sağlamak IV. Program uygulamaları ve müdahale yöntemlerine ilişkin ailenin seçimlerini dikkate almak  V. Anne-baba ile çalışanlar arasında iş birliği ve ortaklıkların oluşması için koşulları düzenlemekYukarıdakilerden hangisi/hangileri aile merkezli gelişimsel destek programı uygulamalarındaki ilkelerdir?


I,II,IV ve V

I,III,IV ve V

II,III,IV ve V

II,III ve IV 

I,III ve IV 


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyin öğrenmesini etkileyen bireysel farkılıklardan birisidir?


Göz rengi

Kilo

Saç rengi

Boy

Zihinsel işlevler


9.Soru

Daha önce öğrenilmiş olan bazı konuların gerektikçe tekrar edildiği, her tekrarda konunun genişletildiği ve derinleştirildiği; ön öğrenmelerin sonraki öğrenmelere temel teşkil ettiği içerik düzenleme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 


Doğrusal yaklaşım

Sarmal yaklaşım

Modüler yaklaşım

Piramitsel yaklaşım

Çekirdek yaklaşım


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş aile hizmet planlarının geliştirilmesinde uyulacak süreçlerden değildir?


Bebeğin ya da küçük çocuğun fiziksel gelişimi, bilişsel gelişimi, iletişim gelişimi, sosyal ve duygusal gelişimi ve uyumsal gelişimine ilişkin varolan durumun rapor edilmesi

Ailenin yetersizliği olan bebeğinin ya da çocuğunun gelişimini desteklenmesiyle ilgili konular, öncelikler, ailenin kaynaklarının rapor edilmesi

Aile, bebek/küçük çocuğun erişmesi beklenen ölçülebilir sonuçların rapor edilmesi

Çocuğun ilkokula başlayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin belirlenerek plana yansıtılması

Aile ve çocuğa sunulacak erken müdahale hizmetlerinin sunum yöntemlerinin, yoğunluğunun ve sıklığının belirlenmesi


11.Soru

I. Esnek, bireyselleştirilmiş ve duyarlı uygulamalar gerçekleştirmeye özen göstermek

II. Ailelerin bilinçli kararlar verebilmesi için bilgi paylaşımı sağlamak

III. Program uygulamaları ve müdahale yöntemlerine ilişkin ailenin seçimlerini dikkate almak 

IV. Anne-baba ile çalışanlar arasında iş birliği ve ortaklıkların oluşması için koşulları düzenlemek

Yukarıdakilerden hangileri aile merkezli gelişimsel destek programların benimsediği temel ilkelerdendir?


I ve II

II ve III

II, III ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


12.Soru

Hangisi Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı’na (OÇİDEP) ilişkin doğru bir bilgidir?


OÇİDEP kapsamında tuvalet becerileri üzerine odaklanılmaz.

OÇİDEP uygulamalı davranış analizine dayalı olarak geliştirilmiştir.

OÇİDEP her çocukla haftada en az 10 saat süreyle birebir yürütülür.

OÇİDEP kapsamında 5 öğretim alanına yer verilir.

OÇİDEP çoğunlukla çocukların okullarında yürütülür.


13.Soru

Avustralya’da Kraliyet Çocuk Hastanesi Eğitim Enstitüsü hangi hastane merkezli gelişimsel destek programına örnek olarak verilebilir?


Hastane okulu

Yatak başında öğretim

Uzaktan öğretim

Hastanede oyun programı

Hastaneye hazırlayıcı eğitim


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastanede yatarak tedavi gören çocukların çeşitli teknolojik donanımlar aracılığıyla bilgi kaynaklarına uzaktan erişim sağlayarak eğitimlerini sürdürmelerini sağlayan destek programıdır?


Hastaneye hazırlayıcı eğitim

Hastanede oyun programı

Yatak başında öğretim

Hastane nerkezli öğretim

Uzaktan öğretim


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan destek eğitim programlarından biri değildir?


Öğrenme güçlüğü destek eğitim programı

Üstün zekalılar destek eğitim programı

Yaygın gelişimsel bozukluklar destek eğitim programı

Dil ve konuşma güçlüğü destek eğitim programı

Görme engelli bireyler destek eğitim programı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kreş eğitimi kapsamına giren bir çocuktur?


3 yaşında bir çocuk 

4 yaşında bir çocuk

5 yaşında bir çocuk 

6 yaşında bir çocuk

7 yaşında bir çocuk


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile merkezli eğitim programlarının yararları arasında gösterilemez?


Uygulamalar çocuğun yaşadığı çevrede yapıldığı için kazanılan davranışların ve becerilerin gerçek yaşama aktarılması çok kolaydır.

Ev ortamında çocuğun tüm davranışlarını gözlemek ve olumsuz davranışları değiştirebilmek daha zordur.

Eğitim doğal ortamda gerçekleştiğinden tüm aile bireylerinin etkin bir biçimde katılımı sağlanır.

Anne-babalar, çocuğun gelişimini desteklerken kendi yeteneklerinin de farkına vararak olumlu benlik algısı geliştirir.

Çocukla birlikte tüm aile bireylerinin süreçte gelişimi önemli olduğu için bireyselleştirilmiş eğitim uygulamalarına olanak sağlar.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastaneye hazırlayıcı eğitim kapsamında çocuklara verilen bilgilerden birisi değildir?


Hastanenin yapım yılı

Hastanenin bölümleri

Hastane yaşamı

Hastanede kullanılan araç-gereçler

Hastanede yapılan işlemler


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuğun gelişiminde fırsatlar sağlayan en önemli çevresel sistemdir?


Arkadaşlar

Öğretmen

Aile

Komşular

Oyun


20.Soru

I. AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
II. GEÇDA(Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı)
III. Portage
IV. DENVER Gelişimsel Tarama Testi II
V. KAEEP (Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı)
Yukarıda verilenlerden hangileri 0-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik gelişimsel tarama amacıyla geliştirilen ve Türkiye’de kullanılan araçlardandır?


I-II-IV

I-II-III

II-III-V

I-III-V

I-II-III-IV-V