Çocuk Gelişiminde Program Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından sunulan destek eğitim programlarına ilişkin doğru bir ifadedir?


Tüm yetersizlik grubuna standart bir destek eğitim hizmeti sunulmaktadır.

Destek eğitim programlarını aileler hazırlamaktadır.

Destek eğitim hizmetinden her birey yararlanabilir. 

Destek eğitim programları modüler programlardır.

Destek eğitim programları özel eğitim sistemlerinden ayrı tutulmaktadır.


2.Soru

Ayrı bir sınıfta eğitim görmeyi gerektiren özel eğitim ihtiyacı olan 37-72 aylık çocuklara yönelik olan grup eğitim sınıfları oluşturulur. Bu sınıflarda eğitimi kim/kimler yürütmelidir? 

I- Rehber Öğretmen  II- Aileler  III- Psikolog IV- Sınıf Öğretmeni V- Özel Eğitim Öğretmeni VI-Okul Öncesi Öğretmeni  VII- Yardımcı Personel 


I ve IV 

III ve IV

IV ve VII 

V ve VI 

II, IV ve VII 


3.Soru

Ali birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar matematik dersinden başarısız olmuştur. Bu nedenle ailesi Ali’yi dördüncü sınıftayken Rehberlik Araştırma Merkezine götürmüştür. Ali’ye matematik alanında öğrenme güçlüğü olduğu tanısı koyulmuştur. Ailesi sınıf öğretmenine bu durumu bildirmiş ancak sınıf öğretmeni Ali’ye yönelik herhangi bir uygulama gerçekleştirmemiştir. Sınıf öğretmeni özellikle özel eğitim ilkelerinden hangisini yerine getirmemiştir?


Özel eğitim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.

Özel eğitime erken başlamak esastır.

Özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim programlarının uygulanması temeldir.

Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna etkin katılmalarının sağlanması esastır.

Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireylerin toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak biçimde planlanır.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kişisel ve Toplumsal Beceriler Kitabında yer verilen ve Küçük Adımlar Erken Eğitim Programında kullanılan becerilerdendir?


Kişisel ve toplumsal beceriler

Dürtülerini kontrol edebilme becerileri

Sıra bekleme becerileri

Otoritenin farkına varma becerisi

Öz bakım ve öz yönetim becerileri


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Lovaas programına dayalı olarak geliştirilen ve ülkemizde kullanılan erken yoğun davranışsal eğitim programıdır?


Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı

Portage Erken Eğitim Programı

Erken Çocukluk Eğitim Programı

Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı

Destek Eğitim Programı


6.Soru

I. Özel eğitime erken başlamak temeldir.

II. Ailelerin etkin katılımı esastır.

III. Bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilmelidir.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri özel eğitimin ilkeleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


7.Soru

 Aşağıda verilenlerden hangisi bir öğrencinin şiddetin yakın işaretlerine sahip olduğunun belirtisidir?


Okulda sosyal etkinliklere katılmama

Geçmişinde istismara uğrama

Eşyalara ciddi oranda zarar verme

Evde şiddete uğrama

Derslerinde sorun yaşama


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde Anne - Çocuk Eğitim Programı’nın bölümleri doğru olarak verilmiştir?


Anne-destek programı- Zihinsel eğitim programı- Çocuk gelişim programı

Anne-destek programı- Çocuk gelişim programı-Zihinsel Eğitim programı

Çocuk gelişim programı- Zihinsel eğitim programı- Üreme sağlığı ve aile planlaması

Anne-destek programı- Zihinsel eğitim programı- Üreme sağlığı ve aile planlaması

Anne-destek programı- Çocuk gelişim programı- Üreme sağlığı ve aile planlaması


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ailelerin gereksinimlerini karşılayarak hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için sahip oldukları güç ve kapasiteleri anlamak gerektiği anlayışı üzerine kurulu yaklaşımdır?


Destekleme temelli yaklaşımı

Geliştirme temelli yaklaşımı

Güçlendirme temelli yaklaşımı

Aile-çocuk temelli yaklaşımı

Duyuşsal temelli yaklaşım


10.Soru

Program geliştirme sürecinde üç grup görev almaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan biri olan karar ve koordinasyon grubu üyelerinden biri değildir?


Millî Eğitim Bakanlığı temsilcileri

Öğretmen örgütlerinin temsilcisi

Konu tasarımı temsilcileri

Veli temsilcileri

Öğrenci temsilcisi


11.Soru

Kurum merkezli eğitim kapsamında kreşler aşağıdaki yaş gruplarından hangisine yönelik olarak hizmet vermektedir?


66-72 ay

0-36 ay

36-66 ay

48-66 ay

36-48 ay


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum merkezli eğitimin ilk örneklerinin görüldüğü ülkelerden biridir?


İngiltere

Çin

Rusya

Azerbaycan

Türkiye


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi SODES’in uygulandığı illerden biri değildir?


Adıyaman

Batman

Diyarbakır

Kilis

Osmaniye


14.Soru

Okul öncesi eğitim programında öğrencilerin motor, bilişsel, dil gelişimi, sosyal ve duygusal gelişim, özbakım becerileri alanlarında birinci dönemin başında, sonunda ve ikinci dönemin sonunda değerlendirmeleri nasıl gerçekleştirilmektedir?


Gözlem formu 

Gözlem raporu

Standart testler

Zeka testleri

Sözlü sınavlar


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile merkezli eğitim çalışmalarını uygulama aşamalarından değildir?


Ailelerin eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi

Programın amaçlarının belirlenmesi

Aile özelliklerinin gözlem ya da veri toplama araçları ile belirlenmesi

Ev ziyaretçisinin (eğitimcinin) kendisini değerlendirmesi

Planlama ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile merkezli gelişimsel destek programlarının amaçlarından biridir?


Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak

Çocukların sağlık koşullarını iyileştirmek

Çocukları ilkokula hazırlamak

Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak

Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile merkezli yaklaşımları ifade etmek için kullanılan kavramlardan biri değildir?


Aile merkezli bakım

Aile merkezli uygulamalar

Aile merkezli hizmetler

Aile merkezli yardım sağlama

Aile temelli eğitim


18.Soru

Canlıların hayatını etkileyen etmenler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Çevresel ve sosyal etmenler.

Biyolojik ve kalıtsal etmenler.

Kalıtsal ve çevresel etmenler.

Biyolojik, kalıtsal ve çevresel etmenler.

Biyolojik, kalıtsal ve sosyal etmenler.


19.Soru

Kurum merkezli eğitimin çocuğun hangi gelişimi esas alınarak planlı ve düzenli olarak okul öncesi eğitim kurumlarında verilmesini amaçlar?


Bütünsel

Kişisel

Sosyal

Çevresel

Bilişsel


20.Soru

Hangisi Sosyal Destek Programı – SODES’in amaçları arasında yer almaz?


Sosyal gelişmeyi sağlanmak

Sosyal sermayeyi geliştirmek

İnsanların refah düzeyini artırmak

İnsanları daha donanımlı hale getirmek

Yaşlı bakımı sunmak