Çocuk Gelişiminde Program Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçları ve performansları doğrultusunda hedeflenen amaçlara ulaşmaya yönelik olarak geliştirme birimi tarafından hazırlanan özel eğitim programı aşağıdakilerden hangisidir?


Bireysel Eğitim Programı

Grup Eğitim Programı

Okul öncesi eğitim programı 

İlkokul Programı 

Bireysel Eğitim Planı


2.Soru

Hangisi gündüzlü özel eğitim kurumlarının amaçları arasında yer almaz?


Çocuklara öz bakım becerileri kazandırmak

Çocuklara meslek kazandırmak

Çocuklara temel yaşam becerileri kazandırmak

Çocukların işlevsel akademik becerilerini geliştirmek

Çocukların toplum uyumlarını sağlamak


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin önceden belirlenen davranışı kazanıp kazanmadığını, kazandıysa ne ölçüde kazandığını, kazanmadıysa niçin kazanmadığını, kazanabilmesi için neler yapması gerektiğini belirleme işidir?


Süreklilik

İlerlerme

Farklılaşma

Yararlılık

Değerlendirme


4.Soru

Prematüre doğan, dilsel ve kültürel farklılığa sahip, düşük gelirli ailede bulunan veya ihmal ya da istismar edilen çocuklar gibi gelişimleri tehlike altında olan çocuklar aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmaktadır?


Risk altındaki çocuklar

Zihin yetersizliği olan çocuklar

Süreğen hastalığı olanlar

Fiziksel yetersizliği olan çocuklar

Gelişim yetersizliği olan çocuklar


5.Soru

  1. Uyarılma
  2. Kılavuz denetiminde yapma
  3. Duruma uydurma
  4. Yaratma

Devinişsel alan basamaklarına göre bireyin "beceri halin getirme" basamağına ulaşması için yukarıda verilen basamaklardan hangilerini başarı ile geçmiş olması gerekir? 


I

I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi risk grubunda olan çocuklara verilebilecek bir örnektir?


Annesi hasta olan çocuklar

Babası olmayan çocuklar

Prematüre çocuklar

Altı aydan önce anne sütü almayı bırakan çocuklar

Anne-babası en fazla lise mezunu olan çocuklar


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocukların çalışma nedenlerinin en başında yer almaktadır?


Hane halkı gelirine katkıda bulunmak

Meslek sahibi olmayı istemek

Okula devam etmek istememek 

Kendi gereksinimlerini karşılamak 

Kalabalık aile nüfusuna sahip olmak 


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilişsel alan göstergelerine örnek olarak verilebilir?


Dişlerini fırçalama becerisi kazanır.

Sesin geldiği yönü söyler.

Nesneleri ölçme sonuçlarını tahmin eder.

Küçük top ile omuz üzerinden atış yapar.

Cümlelerinde ögeleri doğru kullanır.


9.Soru

Yatak başında öğretim için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


Günde en az bir saat öğretim etkinliği gerçekleştirilmeli

Öğretim için kullanılacak araç gereçleri öğretmen yanında bulundurmalı

Öğretim zamanlaması çocuğun tıbbi ihtiyaçları dikkate alınarak planlanmalı

Öğrencilerin kayıtlı oldukları sınıflarda yürütülen etkinliklere uzaktan erişiminin sağlanması

Enfeksiyona karşı öğretmenin hem kendisi hem de öğretim araçları bakımından önlem alması


10.Soru

Bireyin yetersizlik yüzünden yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel etmenlere bağlı olarak oynaması gereken rolleri gereği gibi oynayamama durumunda kalmasına ne ad verilir?


Engel

Yetersizlik

Sendrom

Bozukluk

Zedelenme


11.Soru

Aşağıdaki bireysel farklılıklardan hangisi özel gereksinimli bireylerde bulunur?


İşitme kaybı olma

Sarı saçlı olma

Çok uzun boylu olma

Mavi gözlü olma

Çok zayıf olma


12.Soru

I. Uyku, yemek vb. etkinlikler II. Yaratıcılığın geliştirilmesi III. Problem çözme becerisinin kazandırılması IV. Araştırmacı bakış açısı kazandırılması Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri gelişimsel programlar kapsamında yer verilmesi gereken ögelerdendir?


I, II, III ve IV

II, III ve IV

II ve III

I, II ve III

III ve IV


13.Soru

48-60 aylık çocuklar için hazırlanmış bir fen etkinliğinde aşağıdakilerden hangisi kazanım olarak ele alınabilir?


Bir nesnenin büyüklüğünü söyler.

Bir nesnenin miktarını söyler.

Bir nesnenin dokusunu söyler.

Bir nesnenin rengini söyler.

Nesne ya da varlıkları gözlemler.


14.Soru

Aile C¸ocuk Eğitim Programı ve Anne C¸ocuk Eğitim Programı (AC¸EP) hangi ülkede yaygın olarak uygulanan bir programlardır?


Suriye

Türkiye

Arnavutluk

Azerbaycan

Kosova


15.Soru

"1982 yılında UNICEF'in de desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Ülkede 65 Erken Çocukluk Eğitimi Merkezin'de uygulanmıştır. Bu merkezler, özellikle ülkenin olanakları kıt ve az gelişmiş bölgelerinde kurulmuştur. Merkezlerde çocuğun gelişimin destekleyen oyunlar ve etkinlikler düzenlenmiştir. Programlarla, ailelerin çocukların çalışmalarına katılmaları teşvik edilmiş, daha çok uyaranın bulunduğu bir ortamda çocuklarıyla etkileşim kurarak gelişimlerini desteklemeleri amaçlanmıştır".

Yukarıda açıklanan ve gelişmekte olan ülkelerde uygulananlardan biri olan Erken Çocukluk Eğitimi Projesi (Early Childhood Education Project-ECE) hangi ülkede uygulanmıştır?


Çin

Bolivya

Kolombiya

Türkiye

Hindistan


16.Soru

Eskişehir bölgesinde bir grup araştırmacı tarafından aile merkezli bir gelişimsel destek programı kurulmuştur. Bu program özellikle erken çocukluk döneminde çocuğu olan ailelere hizmet etmekte ve anne-babalara danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu program özellikle aile merkezli erken eğitimin yapısını oluşturan hangi boyuta daha fazla odaklanmaktadır?


Çocuğun büyümesi ve gelişmesi

Çocuğun öğrenme olanakları

Anne-babalık desteği

Aile-toplum desteği

Erken müdahale hizmetleri


17.Soru

"2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu'nun özel eğitimin ilkeleri başlığında "özel eğitime erken başlamak esastır" ilkesi ilkesi ilk kez konunun yasal dayanaklarının oluşmasına zemin hazırlamıştır".

Yukarıda açıklanan ve Türkiye'de özel eğitimin yasal dayanaklarının oluşmasına zemin hazırlayan yasa hangi yılda çıkarılmıştır?


1960

1983

1990

2000

2005


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında gerçekleştirilen projelerden biri değildir?


Merder Etüt Merkezi Projesi

İlköğretime Hazırlık Destek Programı

Gelecek Vaat Eden Gençler Projesi

Yeni Nesil Sporcularımız Projesi

Sokaktan Okula Okuldan Hayata Projesi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsündeki bir grup öğretim elemanı tarafından geliştirilen özel gereksinimli bireylere yönelik bir davranışsal eğitim programıdır?


AÇEP

BAP

BADEP

OÇİDEP

AÇEV


20.Soru

Çocuklara beceri öğretimi için geliştirilmiş erken müdahale programı hangisidir?


Anne Çocuk Eğitim Programı (AÇEP)

Baba Destek Programı (BADEP)

Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı (KAEEP)

Portage

Headstart Projesi