Çocuk Gelişiminde Program Final 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Öğrenciye İlişkin Kimlik Bilgileri

II. BEP Birimine Ulaşan Bilgiler

III. BEP Geliştirme Üyeleri

IV. Öğrenci Tanıma Kartı

Yukarıdakilerden hangileri öğrencinin bireyselleştirilmiş eğitim programı dosyası içindeki başlıklardandır?


I ve II

II ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV

I, II ve III


2.Soru

Kurum merkezli eğitimde hedef kitle kimlerdir?


Doğumdan öğrenim çağına kadar olan yaş aralığındaki çocuklar

Doğumdan ergenliğe kadar olan yaş aralığındaki çocuklar

Doğumdan yetişkinliğe kadar olan yaş aralığındaki bireyler

Ergenlik dönemindeki bireyler

Yetişkinlik dönemindeki bireyler


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Otistik Çocuklar için Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP)'nın öğretim alanlarından biri değildir?


Eşleme ve sınıflama

Adına tepki verme

Beslenme becerileri 

İşitilen sesin kaynağını belirleme

Okuma yazma


4.Soru

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre hangi aylar arasındaki çocuklar için okul öncesi eğitim zorunludur?


0-36 ay

30- 78 ay

32-72 ay

37- 66 ay

48- 66 ay


5.Soru

Bir eğitim programının tasarımını geliştirmede, öğrencinin en iyi biçimde öğrenebilmesi için etkin duruma geçirilmesi öncelik olarak belirlenmiştir. Programda öğrenmenin, öğrencinin yaşantısından ayrılmaması, birbiriyle bağlantılı olacak şekilde tasarlanması gerektiği vurgulanmıştır. Programda öğrencinin ilgisi ve gereksinimleri ön planda tutulmuştur. Buna göre bu eğitim programının aşağıdaki program tasarım yaklaşımlarından hangisine uygun olarak tasarlandığı söylenebilir?


Romantik tasarım

Çocuk merkezli tasarım

Hümanistik tasarım

Yaşantı merkezli tasarım

Çekirdek tasarım


6.Soru

I. Aileyi bir bütün olarak destekleme II. Hizmetleri aile gereksinimlerine göre düzenleme III. Hizmetleri aile rutinlerini bozmadan sağlama IV. Bireysel çalışma V. Ailenin zayıf yanlarını dikkate alma Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri aile merkezli eğitim uygulamalarına ilişkin bileşenler arasında yer almaktadır?


 I, II,  IV

II, III, IV 

I, II,  III

I, II, III, V

II, III, V


7.Soru

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı ile birlikte hazırlanan etkinlik kitabında "uyarlama" başlığı taşıyan bir bölüm olması aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?


Programın etkinliklere dayalı olması

Programın bireysel farklıkları dikkate alıyor olması

Gelişimsel bir program olması

Programın yaratıcılığı destekleyici olması 

Programın oyun temelli olması


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okul çağına gelmemiş çocuğa sahip anne-babaların kendi çocukları ve diğer çocuklarla birlikte oyun oluşturabilme, sürdürebilme ve sosyal ilişkilerin güçlendirebilmelerine fırsat veren bir uygulamadır?


Grup eğitimi uygulamaları

Anne-baba eğitimi

Erken müdahale

Ev ziyaretleri

Oyun gruplarıyla aileyi destekleme


9.Soru

Hastane merkezli gelişimsel destek programlarının ilk basamağı hangisidir?


Gelişimsel tarama ve erken müdahale

Hastaneye hazırlayıcı eğitim

Hastanede oyun programı

Hastane okulu

Yatak başında öğretim


10.Soru

Bireylerin beden, zihin ve ruhsal yapısını çok yönlü geliştirmek eğitimin hangi işlevi içinde yer almaktadır?


Eğitimin siyasal işlevi

Eğitimin sosyal işlevi

Eğitimin ekonomik işlevi

Eğitimin bireysel işlevi

Eğitimin politik işlevi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli çocukların gelişimini desteklemeye yönelik programların amaçlarından biri değildir?


Çocuğun en üst düzeyde bağımsızlaşmasını teşvik etmek

Ailenin kendi amaçlarına ulaşmasında aileleri desteklemek

Sosyal kabulü desteklemek ve oluşturmak

Öğrenilmiş  becerilerin genellenmesini sağlamak

Çocukların özellikle bilişsel gelişimini desteklemek


12.Soru

Anne-babanın, sorumluluklarını yerine getirebilmesi için gerekli olan zaman, enerji, ekonomik, psikolojik ve fiziksel kaynakların tümünü içeren destek aşağıdakilerden hangisidir?


Anne-babalık desteği

Aile-toplum desteği

Aile merkezli hizmetler

Kurum merkezli destek

Aile bağıntılı destek


13.Soru

Çocuğun bilişsel ve sosyal-duygusal becerilerini, anne-baba tutum ve becerilerini, kişisel sağlık ve annenin eğitim olanakları da da^hil olmak üzere çocuklar ve aileler üzerinde olumlu sonuçlar doğuran bir dizi çalışmadan oluşan uygulamaya ne denir?


Erkan müdahale uygulamaları

Anne baba eğitimi

Ev ziyaretleri

Oyun gruplarıyla aileyi destekleme

Genel uygulamalar


14.Soru

Eğitim programının çocukların gelişim düzeylerine ve özelliklerine dayanan ve bu anlamda gelişim alanlarının geliştirilmesini temel alması programın hangi özelliği ile ilişkilidir?


Dengeli olma

Esneklik

Gelişimsel olma

Sarmallık

Bütüncül olma


15.Soru

Eğitim programının "nasıl öğretelim?" sorusuna yanıt oluşturan boyutu aşağıdakilerden hangisidir?


Amaçlar

İçerik

Öğretme öğrenme süreci

Değerlendirme

Ünite başlıkları


16.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde Portage programının kapsadığı yaş aralığı doğru verilmiştir?


0-3

3-6

0-6

0-8

6-8


17.Soru

Zorunlu öğrenim çağına kadar olan yıllarda çocukların bütüncül gelişimlerini destekleyen eğitim modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Oyun Atölyeleri

Ailede Eğitim

Büyükanne ile Eğitim 

Bakımevinde Eğitim

Kurum Merkezli Eğitim


18.Soru

Hangisinde MEB 2013 Okul öncesi Eğitim programının değerlendirme boyutları doğru olarak verilmiştir?


Çocuğun değerlendirilmesi-Planların değerlendirilmesi-Öğretmenin değerlendirilmesi

Çocuğun değerlendirilmesi-Ailenin değerlendirilmesi-Öğretmenin değerlendirilmesi

Çocuğun değerlendirilmesi-Ailenin değerlendirilmesi- Planların değerlendirilmesi

Ailenin değerlendirilmesi-Öğretmenin değerlendirilmesi- Planların değerlendirilmesi

Planların değerlendirilmesi-Öğretmenin değerlendirilmesi-Çocuğun değerlendirilmesi


19.Soru

Portage programı bir proje olarak hangi yılında ABD’de Winconsin, Portage’da yapılandırıldı?


1979

1969

1989

1959

1999


20.Soru

Çocukların ancak zengin uyaranların olduğu, özgür bir ortamda, kendi kendilerine keşfetme yoluyla en iyi biçimde öğrenebilecekleri ve kişisel disiplinlerini geliştirebilecekleri felsefesinden hareket eder. Programda hareket, duyular ve dil gelişimi çok önemlidir. Her çocuk tek ve eşsiz görüldüğü için çocuğa saygı en başta gelmektedir. Program günlük yaşam eğitimi, duyuların eğitimi ve akademik materyallerle çocuğa okuma-yazma öğretimi üzerine kurulmuştur. Anaokulu programlarına 5 yaşındaki çocuklar kabul edilmekte, sınıf mevcutları 27’den fazla olmamakta, anaokulu programı beden eğitimi, müzik, günlük yaşam, duyu, dil, matematik, fen, sosyal bilgiler ve resim derslerinden oluşmakta ve bu dersler için özel olarak düzenlenmiş derslikler bulunmaktadır. Yukarıda tanımı verilen program aşağıdakileden hangisidir?


Okul Öncesi Çocuklar İçin Ev Öğretim Programı (Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters-HIPPY)

Aile-Çocuk Ev Destekli Program (The Parent-Child Home Program)

Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Programı (Infant Health and Development Program-IHDP)

Montessori Programı

Erken Dönem Geçiş ve Özel Eğitim Gereksinimleri Projesi (Early Years Transition and Special Educational Needs-EYTSEN)