Çocuk Gelişiminde Program Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Anne-çocuk ilişkileri ile çocuk suçluluğu arasındaki nedensel ilişkiye ilk kez aşağıdakilerden hangisi işaret etmiştir?


A.Yörükoğlu

H. Yavuzer

V. Hugo

F. Nietzsche

J. Bowlby


2.Soru

Zihinsel Eğitim Programı aşağıdakilerin hangisinin bir bölümüdür?


Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Programıdır

Anne-Çocuk Eğitim Programı

Aile Eğitim Programı

Anne Destek Programı

Gelişimsel Eğitim Programı


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim programının dayandığı temel ilkelerden biri değildir?


Gelişimsel özellikerin dikkate alınması

Bireye özgü yapılandırılmış katı planların oluşturulması

Oyun temelli planların oluşturulması

Duyuların geliştirilmesinin amaç edinilmesi

Çocuğu bütüncül yaklaşımla ele alan uygulamaların yapılması


4.Soru

Hastanede tedavi gören çocuğun gelişim açısından incelenerek daha kapsamlı ve ayrıntılı bir değerlendirmeye ya da erken müdahaleye gerek olup olmadığını belirleme amacı taşıyan program türü hangisidir?


Hastaneye hazırlayıcı eğitim

Gelişimsel tarama ve erken müdahale

Hastanede oyun programı

Hastane okulu

Yatak başında öğretim


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş eğitim programında olması gereken bilgiler arasında yer almaz?


Uzun dönemli amaçlar 

Öğretim yöntemleri ve amaçlar

Değerlendirme yöntem ve ölçütleri

Ailenin nüfus bilgileri

Öğrencinin var olan performans düzeyi 


6.Soru

Hangisi Okul Öncesi Eğitim Programında çocukların gün içerisinde yapılacak etkinliklere uyumunu sağlamak amacı ile oluşturulan aralıktır?


Oyun zamanı

Etkinlik zamanı

Eve gidiş zamanı

Güne başlama zamanı

Değerlendirme zamanı


7.Soru

Aşağıdakilerden hangi program, çocuğun fiziksel, duygusal, sosyal, yaratıcılık ve bilişsel özelliklerle ilgili yeteneklerini geliştirecek çeşitlilikte ve en uygun öğrenme deneyimleri sağlayacak biçimde tasarlanmaktadır?


Gelişimsel program

Kurumsal program

Bilişsel program

Öğretici program

Deneysel program


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve öğretim kavramlarının ortak özellikleri arasında yer almaktadır?


Sürekli ve çok boyutludur.

Planlıdır, programlıdır, güdümlüdür, desteklidir.

Öğretmen, öğrenci ve veli beklentisi önem taşır.

Yerel ve ulusal özellik taşır.

Zaman ve mekan yönünden kapsamlıdır.


9.Soru

Gelişim programlarında "uygulamaların gözden geçirildiği" boyut aşağıdakilerden hangisidir?


Çevre

Değerlendirme 

Fiziksel etkinlik 

Süreç 

Materyal 


10.Soru

Hastanede yatarak tedavi gören çocuklarda aşağıdaki alanlardan hangisinde  sorunlar gözlenmektedir?


Kültürel alanda

Ailevi  bakımdan sorunlar

Ekonomik alanda

Sosyal ve akademik alanda

Hastane personeli açısından sorunlar


11.Soru

Anneleri çocuğun tüm gelişim alanlarına duyarlı olmasını sağlayacak Anne-Destek Programı, çocuğun bilişsel gelişimini destekleyecek Zihinsel Eğitim Programı ve anneleri üreme sağlığı ve aile planlanması hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan  Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Programı bölümleri olan program aşağıdakilerden hangisidir?


Aile Temel Eğitim Programı

Anne-Çocuk Eğitim Programı

Anne Çocuk Elele Programı

Anne - Baba Eğitim Programı

Aile Destekleme Programı 


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir eğitim programını oluşturan temel ögeler arasında gösterilemez?


Öğretmen

Hedef

İçerik

Öğrenme-Öğretme süreci

Değerlendirme


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hâlen bir yetersizliği belirlenemeyen ancak ileride yetersizlik gösterme şansı ya da olasılığı normalden daha fazla olan çocukları ifade etmekte kullanılan bir kavramdır?


Özel gereksinimli

Engelli

Risk taşıma

Özürlü

Gelişimsel gerilik  


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğumdan zorunlu öğrenim çağına kadar olan yılları içine alan okul öncesi dönemdeki çocuklara bakım ve eğitim hizmetinin; çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini destekleyen zengin çevre olanaklarıyla planlı ve düzenli olarak kurum çatısı altında verilmesini sağlayan eğitim modelidir?


Kurum merkezli eğitim

Serbest merkezli eğitim

Öğretmen merkezli eğitim

Eğlence merkezli eğitim

Bilişsel merkezli eğitim


15.Soru

Erken müdahale hizmetleri hangi yaş arası çocuklara ve ailelerine sunulan hizmetlerdir?


0-3 yaş

0-4 yaş

2-6 yaş

2-4 yaş

1-7 yaş


16.Soru

Bireyin doğduğunda 46 kromozom yerine 47 kromozoma sahip olması durumu bireyin Down sendromu gibi genetik bir farklılığa sahip olmasına yol açar. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olarak verilebilir?


Bozukluk

Yetersizlik

Engel

Zedelenme

Özür


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi program geliştirmenin temel aşamalarından değildir?


Planlama

Tasarlama

Programın denenmesi

Değerlendirme

Rapor etme


18.Soru

Özel gereksinimli bir öğrencinin kitap sayfası çevirme, kalem tutma gibi becerilerini desteklemede bir programın hangi alt programından yararlanılabilir?


Büyük kas becerileri

İletişim becerileri

Küçük kas becerileri

Kavramlar

Dinleme


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi programın denenme aşamasında izlenecek sırayı doğru olarak vermiştir?


1. Uygulamanın planlanması

2. Deneme yapılacak okulların ve sınıfların seçilmesi

3. Okul yöneticisi ve öğretmenlere denenecek programın tanıtılması

4. Hazırlanan program ve öğretim materyallerinin işe koşulması

5. Denenen programın ve öğretim materyallerinin değerlendirilmesi

1. Okul yöneticisi ve öğretmenlerin seçimi

3. Okul yöneticisi ve öğretmenlere denenecek programın tanıtılması

4. Hazırlanan program ve öğretim materyallerinin işe koşulması

5. Denenen programın ve öğretim materyallerinin değerlendirilmesi

1. Uygulamanın planlanması

2. Deneme yapılacak okulların ve sınıfların seçilmesi

3. Okul yöneticisi ve öğretmenlerin seçimi

4. Okul yöneticisi ve öğretmenlere denenecek programın tanıtılması

1. Uygulamanın planlanması

2. Deneme yapılacak okulların ve sınıfların seçilmesi

3. Okul yöneticisi ve öğretmenlerin seçimi

4. Okul yöneticisi ve öğretmenlere denenecek programın tanıtılması

5. Hazırlanan program ve öğretim materyallerinin işe koşulması

6. Denenen programın ve öğretim materyallerinin değerlendirilmesi

1. Uygulamanın planlanması

2. Okul yöneticisi ve öğretmenlerin seçimi

3. Hazırlanan program ve öğretim materyallerinin işe koşulması

4. Denenen programın ve öğretim materyallerinin değerlendirilmesi


20.Soru

  1. Ailenin gelişim alanları hakkındaki bilgisinin raporlanması,
  2. Çocuğun gelişiminin tüm gelişim alanlarında hem ayrıntılarıyla hem de bütünsel olarak gözlenmesi, gözlem sonuçlarının raporlaştırılması,
  3. Hazırlanan ve uygulanan planların bütün boyutları le değerlendirilmesi,
  4. Çocukların zeka testleri ile değerlendirilmelerinin gerçekleştirilmesi,
  5. Öğretmenin kendini değerlendirmesinin yapılması,

Yukarıda verilen maddelerden hangileri MEB 2013 Okul öncesi Eğitim Programlarında değerlendirme yapılırken izlenecek yaklaşımlar arasında yer almaktadır?  


I, II,IV

II, III, V

I, II, III

I,III,IV

II,IV,V