Çocuk Gelişiminde Program Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 24. maddesinde “özel eğitim gereksinimleri belirlenmiş hangi aylar arasındaki çocuklar için okul öncesi eğitimi zorunludur?


47-72 ay arasındaki çocuklar için

27-72 ay arasındaki çocuklar için

37-72 ay arasındaki çocuklar için

37-62 ay arasındaki çocuklar için

37-82 ay arasındaki çocuklar için


2.Soru

  1. Öğrencinin var olan performans düzeyi,
  2. Uzun dönemli amaçlar,
  3. Öğretim yöntemleri ve materyalleri,
  4. Değerlendirme yöntem ve ölçütleri,
  5. Ek hizmetlere ilişkin bilgiler

Bireyselleştirilmiş eğitim planında yukarıda sıralananlardan kaç tanesine yer verilir?


1 tanesine

2 tanesine

3 tanesine

4 tanesine

5 tanesine


3.Soru

Sosyoekonomik açıdan elverişsiz koşullarda yaşayan çocuk ve aileleri hedefleyen Aile Çocuk Eğitim Programı’nın geliştirilmesinde aşağıdaki kurumların hangisi etkin rol almıştır?


Sağlık Bakanlığı

Gazi Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Adalet Bakanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı


4.Soru

Hangisi yaşamın ilk yıllarında çocuğa ve ailesine verilen desteğin kısa dönemli yararlarındandır?


Eğitim düzeyinin yükselmesi

Gelir düzeyinin artması

Okula uyum davranışının artması

Suç işleme oranının azalması

Sosyoekonomik düzeyinin yükselmesi


5.Soru

Program geliştirme süreci kaç temel aşamada oluşur?


5 Temal aşamada.

6 Temel aşamada.

3 Temel Aşamada.

2 Temel aşamada.

4 Temel aşamada.


6.Soru

Disiplinlerarası bir ekip tarafından 0-3 yaş  grubu çocukların anne ve babasının ve diğer aile bireylerinin de katılımıyla oluşturulan planlar hangisidir? 


Bireysel eğitim planı

Bireysel eğitim programı

Aile erken eğitim planı

Aile destek eğitim planı

Bireysel aile hizmet planları 


7.Soru

I. Ekolojik yaklaşımII. Güçlendirme temelli yaklaşımIII. Davranışçı yaklaşım yaklaşımAile destek hizmetleri yukarıdakilerden hangisine veya hangilerine dayalıdır?


Sadece I

Sadece II

II ve III

I ve II

I, II ve III


8.Soru

Okul öncesi eğitim kurumlarında 0-36 aylık çocukların farklı nesnelerin seslerini ayırt etmeleri için kullanılan etkinlik aşağıdaki gelişim alanlarından hangisine yöneliktir?


Sosyal-Duygusal 

Motor İnce 

Motor Kaba 

Bilişsel

Dil


9.Soru

Program geliştirme modelleri arasında en kapsamlı ve en akılcı model olarak nitelendirilen; aday hedeflerin, eğitim felsefesi ve eğitim psikolojisi süzgeçlerinden geçirildiği program geliştirme modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Tyler modeli

Taba-Tyler modeli

Taba modeli

Yenilikçi/Durumsal model

Süreç yaklaşımı modeli


10.Soru

Aşağıda gelişimsel programlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Güven duygusunu geliştirmeyi destekleyen olumlu bir duygusal hava yansıtılmalıdır.

Sağlam ve olumlu insan ilişkilerini temel alarak oluşturulmalıdır.

Kültürel deneyimlerdeki farklılıklar her zaman için göz önünde bulundurulmalıdır.

Oyun dikkat dağıtan bir eylem olduğundan sınıf oyun materyallerinden arındırılmalıdır.

Sınıf atmosferi, çocuğun özgürce keşfetmesini cesaretlendirmelidir.


11.Soru

……………… hastalığı nedeniyle hastanede yatarak tedavi gören ve örgün eğitim kurumlarından yararlanamayan çocukların eğitimlerini kesintisiz sürdürmeleri amacıyla kurulmuştur. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Uzaktan Öğretim

Yatak Başında Öğretim

Hastane Okulu

İkili Öğretim

Hastanede Oyun Programı


12.Soru

  • I. Çocuğun büyümesi ve gelişmesi
  • II.Çocuğun öğrenme olanakları
  • III.Kurum merkezli aile eğitim programı
  • IV. Annelik-babalık desteği
  • V. Aile-toplum desteği
Yukarıdakilerden hangileri aile-merkezli erken eğitimin yapısını oluşturan boyutlarıdır?


I, III, V

I, II, III, IV

I, II, IV, V

II, IV

II, III, IV, V


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve öğretim kavramlarının ortak özelliklerinden biridir?


Zaman ve mekân yönünden sınırlıdır

Planlıdır, programlıdır, güdümlüdür, desteklidir

Sürekli ve çok boyutludur

Bilgi dahil her türlü yaşantı üzerinde durulur

Yerel ulusal ve uluslararası özellik taşır


14.Soru

I. Eğitimin bir süreç olması. II. Eğitim sonucunda bireyde davranış değişikliğinin oluşması. III. Davranış değişikliğinin bireyin yaşantıları sonucunda oluşması. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri eğitim tanımlarının üç temel özelliği arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastane merkezli eğitim programları kapsamında görev alan ekip içinde yer almaz?


Çocuk gelişimi uzmanı

Psikolog

Sınıf öğretmeni

Özel eğitim öğretmeni

Başhekim


16.Soru

"Avusturalya'da gelişimsel geriliği olan çocukların erken çocukluk dönemi eğitimlerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş ve Anadolu Üniversitesi öğretim elemanları tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Program seti sekiz kitaptan oluşmaktadır. Grup toplantıları ve ev ziyaretleri halinde iki evrede uygulanmaktadır".

Yukarıda özellikleri verilen erken eğitim programı aşağıdakilerden hangisidir?


Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı

Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı

Portage Erken Eğitim Programı

Bireyselleştirilmiş Erken Eğitim Programı

Bireyselleştirilmiş Aile Hizmet Planı


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastaneye hazırlayıcı eğitim kapsamında yapılanlardan biridir?


Çocuğun farklı gelişim alanlarının ölçümler yapılarak değerlendirilmesi

Çocuklara yönelik eğlence, spor ve kültürel etkinlikler yapılması

Çocuklar için yatak başında öğretim hizmetleri sunulması

Çocuk ve ailesine hastanede yapılan işlemlerle ilgili bilgi verilmesi

Çocuğun kayıtlı olduğu sınıfta yürütülen öğretim etkinliklerine erişim sağlanması


18.Soru

Aşağıda verilen kurum merkezli eğitime ilişkin bilgilerden hangisi doğru değildir?


Çalışan kadınların çocuklarına hizmet verir.

Koşulları elverişsiz çevrelerden gelen çocuklara eğitim eşitliği ve fırsatı sunar.

Çocukların okula daha iyi hazırlanmalarını sağlar.

Çocuklara okuma yazma öğretilmesini sağlar.

Çocuklar için sosyal deneyim olanağı yaratır.


19.Soru

I. Topluma uyum sağlayan bireyler yetiştirmek.

II. Kültürel aktarımı sağlamak.

III. Bireylere millî değerleri kazandırarak millet bilinci oluşturmak.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri eğitimin toplumsal işlevine örnek olarak gösterilebilir?


I ve II

II ve III

I ve III

Yalnız III

I, II ve III


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitiminin amaç ve görevlerinden değildir?


Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak

Çocukları ilkokula hazırlamak

Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak

Çocukların eğlenceli zaman geçirmesini sağlamak

Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak