Çocuk Gelişiminde Program Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aile merkezli erken eğitimin yapısındaki temel boyutlar aşağıdakilerden hangisidir?


Çocuğun büyümesi ve gelişmesi, çocuğun öğrenme olanakları, anne-babalık desteği, aile-toplum desteği

Çocuğun öğrenme olanakları, anne-babalık desteği

Çocuğun öğrenme olanakları, anne-babalık desteği, aile-toplum desteği

Aile-toplum desteği, çocuğun büyümesi ve gelişmesi

Çocuğun büyümesi ve gelişmesi, anne-babalık desteği


2.Soru

Kurum merkezli eğitimin ilk ortaya çıkış sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Çalışan kadınların çocuklarının bakım gereksinimi

Dil, matematik ve problem çözme yeteneği geliştirme 

Ebeveynlerin daha çok sosyalleşmesine olanak sağlama 

Çocukları sonraki okul hayatlarına alıştırma

Farklı sosyal sınıflardan gelen çocukları kaynaştırma


3.Soru

Hangisi belli bir biçimde davranmada sınırlı kapasiteyi başka bir ifade ile bireyin işlevlerini yerine getirememe durumunu tanımlayan kavramdır?


Beceri eksikliği

Bozukluk

Engel

Yetersizlik

Zedelenme


4.Soru

Portage  Program, okul öncesi döneme yöneliktir ve kapsama alanı hangi yaş aralığıdır? 


0-6

0-7

0-5

0-4

0-3


5.Soru

Hangisi atipik gelişim gösteren çocuklarda görülebilecek özelliklerden biridir?


Üstün yetenek

Hiperaktivite

Duyusal yetersizlik

Gecikmiş dil konuşma

Zihin yetersizliği


6.Soru

Çocuk bakımı ve eğitiminde kurum merkezli eğitimin ilk örnekleri kadının çalışmaya başlaması ile ortaya çıkan okul çağına gelmemiş çocukların bakımı gereksiniminden doğmuştur. Bu duruma örnek ilk uygulama hangi ülkede gerçekleştirilmiştir?


Almanya

Finlandiya

Fransa

İngiltere

Japonya


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel tarama ve erken müdahale çalışmaları kapsamında Türkiye’de kullanılan araçlardan biridir?


AÇEP

KAEEP

Portage

GEÇDA

BADEP


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile merkezli eğitim programlarının faydalarından değildir?


Uygulamalar çocuğun yaşadığı çevrede yapıldığı için kazanılan davranışların ve becerilerin gerçek yaşama aktarılması çok kolaydır.

Ailelerin bilinçli karar verebilmesi için bilgi paylaşımı sağlanır.

Ev ortamının uyarıcılar tarafından zenginleştirilmesine katkı sağlar.

Kurum merkezli aile programlarına göre daha ekonomiktir.

Kurumsal erken çocukluk eğitiminden yararlanamayan çocuklar için önemli bir fırsattır.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Aile Çocuk Eğitim Programı’nın bölümlerindendir?


Anne destek programı

Gelişimsel eğitim programı

Zihinsel eğitim programı

Üreme sağlığı ve aile planlaması

Anne çocuk eğitim programı


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile merkezli uygulamalarda temel kabul edilen ögelerden biri değildir?


Aile üzerine odaklanan hizmetler

Ekolojik yaklaşım

Kültürel duyarlılık

Temel gereksinimler

Okul eğitimi üzerine odaklanan hizmetler sağlamak


11.Soru

Genel olarak 0–8 yaş arasında gelişimsel yetersizlikleri olan ya da gelişimleri risk altında olan çocukların gelişim ve öğrenmelerini desteklemeyi amaçlayan programlar aşağıdakilerden hangisidir?


Kardeş destek programları

Erken müdahale programları

Anne-baba eğitim programı

Ev ziyaretleri programı

Oyun programları


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum merkezli eğitim kapsamında okul öncesi eğitim hizmeti sunulan kuruluşlara verilen adlardan biri değildir?


Çocuk Yuvası

Kreş ve Gündüz Bakımevi

Oyun ve Eğitim Merkezi

Uygulama Sınıfı

Anaokulu


13.Soru

“Çocuğun gelişiminin en üst düzeyde gerçekleşebilmesi, yeteneklerinin açığa çıkarılması ve yeterliliklerinin gelişimi için ev ortamının gelişimsel açıdan uyarıcı ve ilgi çekici duruma getirilmesi çok önemlidir. Çocuğun gelişimini destekleyen etkinlikler evde, farklı gruplar içinde ya da kurumlarda gerçekleştirilebilir.”
Yukarıdaki tanım aile merkezli erken eğitimin hangi boyutunu açıklamaktadır?


Çocuğun öğrenme olanakları

Çocuğun büyümesi ve gelişmesi

Anne-babalık desteği

Aile-toplum desteği

Çocuğun ev ortamı


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi UNESCO tarafından dezavantajlı bireyleri sınıflandırmada kullanılan bir kategori değildir?


Grupsal

Yoksullukla ilişkili

Konumsal

Kültürel

Bireysel farklar


15.Soru

Aşağıdaki hastane merkezli gelişimsel destek programlarından hangisinin bir örneği Eskişehir’de bulunmaktadır?


Hastane okulu

Hastanede oyun programı

Yatak başında öğretim

Uzaktan öğretim

Hastaneye hazırlayıcı eğitim


16.Soru

Bireyselleştirilmiş Aİle Hizmet Planı'nın geliştirilmesinde kaç aşamalı bir süreç izlenmelidir?


4

5

6

7

8


17.Soru

Erken müdahale teriminin hedef kitlesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


0-24 aylık çocuklar

48-60 aylık çocuklar

36-72 aylık çocuklar

36-60 aylık çocuklar

60-72 aylık çocuklar


18.Soru

  1. Anne-babalık becerilerinin geliştirilmesi
  2. Anne-babaların kendi çocukları ile evlerinde çalışmasına olanak tanınması
  3. Anne-babaların kendi çocuklarının gelişimine katkıda bulunmaları
  4. Çocukların doğal ortamda öğrenmelerinin sağlanması
  5. Çocukların aile içerisinde, evde ve toplumsal ortamda günlük yaşama katılmaları için hem ailenin hem de çocukların cesaretlendirilmesi

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Portage Erken Eğitim Programının temel amaçları arasında yer alır?


1 tanesi

2 tanesi

3 tanesi

4 tanesi

5 tanesi


19.Soru

İnsanı yaşadığı canlı ve cansız çevrelerle sürekli etkileşim içinde olan ve çevreyi etkileme ve değiştirme potansiyeline sahip olan bir varlık olarak ele alan yaklaşım hangisidir? 


Hümanist yaklaşım

Sosyo-kültürel yaklaşım

Yapılandırmacı yaklaşım

Ekolojik yaklaşım

Davranışçı yaklaşım


20.Soru

Okul öncesi eğitim programı kaç aylık çocukları kapsamaktadır?


37-72 ay

48-76 ay

48-72 ay

52-66 ay

36-66 ay