Denetim Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde elde edilen kanıtlar "düşük güvenilirlik - yüksek güvenilirlik" sıralamasına uygun olarak verilmiştir?


İç kaynaklardan elde edilen kanıt - Dış kaynaklardan elde edilen kanıt
Orjinal belgeler - Kopya belgeler
Etkin iç kontrol yapısında elde edilen kanıt - İç kontrol yapısı etkin olmayan denetim kanıtı
Doğrudan elde edilen kanıt - Dolaylı yoldan elde edilen kanıt
Elektronik belgeler - Kağıda yazılmış tarihsiz notlar

2.Soru

Aşağıdakilerden hangileri denetçinin her bir işlem sınıfını denetim amacıyla bağlantılı olarak kontrolleri test ederek kontrol riskini değerlendirdiği kontrol testi yöntemlerindendir?

 1. Hesap kalanlarının detaylı incelenmesi
 2. Belge kayıt ve raporların incelenmesi
 3. Kontrollerin ilgili olduğu faaliyetlerin gözlemlenmesi
 4. Kontrolleri yürüten personelle görüşme yapılması


iii-iv

ii-iii

ii-iii-iv

i-ii-iii

i-ii-iii-iv


3.Soru

Denetçi, denetimin çeşitli aşamalarında önemliliği dikkate almalıdır. Bu aşamalar aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 


Planlama aşaması –Kontrol aşaması

 

Planlama aşaması - Denetimin tamamlanma aşaması – Uygulama aşaması 

 

Kontrol aşaması- Denetim aşaması - Denetimin tamamlanma aşaması     

 

Planlama aşaması - Denetim aşaması – Bekleme aşaması

 

Planlama aşaması - Denetim aşaması - Denetimin tamamlanma aşaması

 


4.Soru

Aşağıdakilerden hangileri iç denetimden fayda sağlanabilmesi için şart değildir?


İç denetim hizmeti işletme dışından alınmalıdır.
İç denetim faaliyeti bağımsız olmalıdır.
İç denetim faaliyeti nesnel olmalıdır.
İç denetçiler gerekli profesyonel vasıflara sahip olmalıdırlar.
İç denetçiler özenli olmalıdırlar.

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin aşamalarından biri değildir?


İç denetçinin atanması

Müşterinin kabulü

Kontrol testleri ve tözel testler

Analitik inceleme teknikleri

Denetim çalışmalarının birleştirilmesi, raporlama


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimle ilgili düzenlemelerin odaklandığı ilkelerden biri değildir?


Güvenilirlik ilkesi
Şeffaflık ilkesi
Hesap verilebilirlik ilkesi
Adillik ilkesi
Sorumluluk ilkesi

7.Soru

Mali kriz yaşayan bir işletmenin iç denetim faaliyetlerini başlatmak için işletme dışı profesyonel bir kurumdan destek alması, iç denetim faaliyetinin başlatılması için kullanılan hangi yaklaşımı uyguladığını göstermektedir?


İç kaynak kullanılması
Dış kaynak kullanılması
Eş kaynak kullanılması
Sinerji oluşturulması
Yabancı kaynak kullanılması

8.Soru

Geleneksel anlamda iç denetim yaklaşımının özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Birey ve hata odaklı
Süreç odaklı
İşin etkinliğinin artırılmasına yönelik
Stratejik akıl ortaklığı temelli
Sistem odaklı

9.Soru

Örgütsel faaliyetlerin sistematik bir biçimde incelenerek bu faaliyetler için kullanılan kaynakların etkinlik ve verimliliğe ilişkin sonuçlarının saptanmasına ne ad verilir?


Uygunluk denetimi

Faaliyet denetimi

Finansal tabloların denetimi

Yıl donu denetimi

Genel denetim


10.Soru

İç denetim; kurumun ………….., ……….. ve ………….. süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

İç denetimin tanımı ile ilgili yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Risk yönetimi, kontrol, yönetişim

Risk, kontrol, yönetim

Analiz, yönetişim, kontrol

Risk yönetimi, danışmanlık, güvence

Danışmanlık, güvence, kontrol


11.Soru

 1. Adillik
 2. Şeffaflık                 
 3. Hesap verebilirlik
 4. Sorumluluk

Kurumsal yönetimle ilgili düzenlemeler, bazı temel ilkelere odaklanmaktadır. Yukarıdakilerden hangileri bu ilkelerdendir?

 


I ve III

 

I, II ve IV

 

II, III ve IV

 

I,III ve IV

 

I, II, III ve IV


12.Soru

İç kontrollerin anlaşılması ve kontrol riskinin değerlendirilmesi sürecinde son aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Doğal riskin değerlendirilmesi

Kontrol riskinin değerlendirilmesi

Kontrollerin test edilmesi

Planlanmış ortaya çıkarma riski ve ek denetim tekniklerine karar verme

İç kontrollerin yapısı ve işleyişi ile ilgili bilgi toplama ve belgelendirme


13.Soru

Raporlama standartları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 1. Denetçi, raporunda aksini belirtmedikçe, finansal tablolarda ve eklerinde gerekli her bilginin yer aldığı; yani tam açıklama ilkesine uyulduğu anlamını çıkarmalıdır.
 2. Denetçinin finansal tablolara ilişkin görüşünü denetim raporunda ortaya koymalıdır ve görüşünü ortaya koyamadığı bir durumun ortaya çıkması söz konusu değildir.
 3. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standardı raporlama standartlarından birini oluşturmaktadır.
 4. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde tutarlılık standardına göre denetçi, muhasebe bilgisinin dönemler arası karşılaştırılabilirliğini vurgulamak amacıyla denetlenen dönemde uygulanan bu ilkelerin süreklilik göstermemesini beklemelidir.


i-iii

i-ii-iii

i-iii-iv

ii-iii-iv

i-ii-iii-iv


14.Soru

Bağımsız denetçi, belirli bir iç denetim çalışmasını kullanacağı zaman bu çalışmanın bağımsız denetimin amacına uygunluğunu değerlendirir ve bu çalışma hakkında çeşitli bağımsız denetim tekniklerini uygular. Bu değerlendirmede aşağıdaki hususlardan hangisi dikkate alınmaz?


İç denetim çalışmasının yeterli teknik eğitimi ve ehliyeti olanlar tarafından yapılması

 

Çalışmada yardımcıların görev almaması

 

Ulaşılan sonuçların koşullara uygunluğunun ve hazırlanan raporun yapılan çalışmanın sonuçlarıyla tutarlılığının sağlanması

 

İç denetim tarafından açıklanan istisnai hususların uygun şekilde çözüme kavuşturulması

 

Ulaşılan sonuçların makul temellere dayanmasını teminen yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının toplanması

 


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bir denetim çalışmasının planlanması ve tasarlanması aşamasında yer almaz?


Müşterinin kabulü ve ön planlama

Müşteri işletmenin ve iş kolunun anlaşılması

 Denetim sözleşmesinin oluşturulması

Analitik incelemeler yoluyla ön incelemeler

İç kontrollerin anlaşılması ve kontrol riskinin değerlendirilmesi


16.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi önemlilik kavramını ifade eder?

 


Bir hesap veya bir olgunun, finansal tablolara güvenen kullanıcıların kararlarını etkilemesi

 

Bir hesap veya bir olgunun, finansal tablolara güvenen kullanıcıların kararlarını etkilemesi

 

Raporlanan bir finansal tablo kaleminin tutarı ve sınıflandırmasını içerir

 

Yanlış beyanların oluş nedenlerini açıklar

 

Bir finansal tablo unsurunun, hesabının veya kaleminin atlanmasıdır


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi önemliliğin hesap kalanlarına ve işlem sınıflarına dağıtılmasında kullanılan yaklaşımlardan biri değildir?


Yargısal Yaklaşım
Analitik Yaklaşım
Oran Yaklaşımı
Düzeltme Kayıtlarının Sayısı
Formül Yaklaşımı

18.Soru

Bir şirketin hak sahipleri ve kamuoyunun menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde, mali kaynakları ve insan kaynaklarını kendisine çekmesini, verimli çalışmasını ve bu sayede hissedarları için uzun dönemde ekonomik kazanç yaratarak istikrar sağlamasını mümkün kılan kanun, yönetmelik ve gönüllü özel sektör uygulamaları bileşimi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Dış denetim

Faaliyet denetimi

Uygunluk denetimi

Kurumsal yönetim

İşletme yönetimi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi denetim riskinin bileşenlerinden biri değildir?


Doğal risk

Kontrol risk

Başarısızlık riski

Bulma riski

Yanıltıcı beyan riski


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi denetimin tanımında yer alan ana unsurlardan biri değildir?


Ekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin savlar
Önceden belirlenmiş ölçütler
Tarafsız biçimde toplanmış kanıtlar
Denetçinin taşıması gereken özellikler
Sonuçların ilgili taraflara iletilmesi