Depolama Ve Envanter Yönetimi Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

1. Yükleme ve boşaltma

2. Stoklama alanına götürme ve çekme

3. Ürün birleştirme

4. Sipariş toplama

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri malzeme elleçleme fonksiyonlarındandır?


1 ve 2

1 ve 3

1, 2 ve 3

1, 2 ve 4

2,3 ve 4


2.Soru

Üretilen bir ürünün miktarı arttıkça birim maliyeti düşmektedir. Buna göre, bu üretim biçimine ne ad verilebilir.


Birim ekonomisi

Ölçek ekonomisi

Ekolojik üretim

Çeşit ekonomisi

Zincir üretim


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi depo işlemlerinin etkili ve etken şekilde yerine getirilmesi için yapılacak depo planlama çalış­ma grupları arasında değildir?


Stratejik planlama,

Taktik planlama,

Birleştirme, ayırma

Operasyonel planlama

Acil durum planla­ması


4.Soru

Tedarik zincirini kaçlı yıllarla beraber ortaya çıkmaya başlamıştır?


1940

1950

1960

1970

1980


5.Soru

"Ürün ve hizmetlerin, bireysel müşteri taleplerine uygun olarak üretilmesidir."

Yukarıda verilen tanım hangi kavrama denk gelmektedir?


Kitlesel özelleştirme

Katma değer faaliyetleri

Depolama süreci

Hedef kitleye uygun üretim

Ürün tanıtım faaliyetleri


6.Soru

Tedarik zincirini çok iyi oluşturmuş, bu nedenle de rekabette çok başarılı olmuş örnek işletmeler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu işletmelerden birisidir?


Walmart

Kmart

Dell

Ford

Simchi


7.Soru

  1. Sipariş toplama işlemlerinin iyileştirilmesi
  2. Çapraz yükleme (çapraz sevkiyat)
  3. Müşteriler üzerinde odaklanma
  4. Değer katan faaliyetler

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri geleceğin deposu dikkate alındığında depolama faaliyetlerinde gerçekleştirilebilir en büyük iyileştirme fırsatları arasında yer almaktadır?


I-II-III

I-II-IV

II-III-IV

I-III-IV

I-II-III-IV


8.Soru

Beklenmeyen değişikliklere cevap veren tedarik zinciri hangisidir?


Yalın tedarik zinciri

Çevik tedarik zinciri

Melez tedarik zinciri

Özel tasarım tedarik zinciri

Devamlı akım tedarik zinciri


9.Soru

Tedarik zincirleri kaç şekilde sınıflandırılmaktadır?


7

5

4

6

3


10.Soru

"Umumi mağazalar tarafından çıkarılan ve bu mağazalara bırakılan malların rehin haklarını temsil eden senettir."

Yukarıdaki tanımın karşılık geldiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Mağaza senedi 

Makbuz senedi

Varant

Tedarik belgesi

Garant


11.Soru

Tedarik zinciri aşamasında işletmede yerine getirilen iş süreçleri açısından bakıldığında bu süreçlerden olmayan süreç hangisidir?


Envanter Yönetimi

Satış tahmini

Tedarik

Muhasebe

Üretim 


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "ciro" teriminin açıklamasıdır?


Müşterilerin bedelini üstlenmeye razı oldukları; ürünün biçimi, üretim fonksiyonu ve/veya hizmet düzeyini değiştiren veya iyileştiren tüm faaliyetlerdir.

Üretilen ürünün miktarı arttıkça birim maliyeti düşürse ortaya çıkan ekonomi tipidir.

Birden fazla çeşitte ürün bir arada üretildiklerinde ayrı ayrı üretilmelerinden daha ucuza mal oluyorlarsa ortaya çıkan ekonomi tipidir.

Taşınır değerlerin veya ticari malların rehine konulması karşılığı alınan kısa vadeli banka kredisidir.

Bir ticaret senedinin alacaklı tarafından arkasına gereken yazının yazılıp imza edilerek üçüncü bir kişiye devredilmesidir.


13.Soru

Mal ya da hizmetin üreticiden tüketiciye giderken izlediği yola verilen isim nedir?


Tedarik

Kargo

Nakliye

Taksimat

Fiziksel dağıtım


14.Soru

Performans indeksi %90-94 arasında olan bir işletmenin depo performans sınıfı nedir?


A+

A

B

C

D


15.Soru

Müşteri hizmeti kalitesine göre hangisi doğru ürün özelliğinin faktörlerinden biri değildir?


Operatör Hatası

Çıktı Kapasitesi

Yer Kontrolü

SKU Tanımlama

Toplama Belgesi


16.Soru

"…… depolarda stoklanan ürün miktarları düşük olmakla birlikte, normalde bir işletme deposunda yapılan tüm depolama faaliyetleri yerine getirilmektedir." ifadesinin başına aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Antrepo

Sözleşmeli

Mülkiyetli

Lisanslı

Spot 


17.Soru

Ülkemizde, depo işletmeciliği alanında ilk yasal girişim hangi yılda başlamıştır?


1937

1953

1986

1995

2000


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dökme yük depolarının açıklamasıdır?


Ürünlerin tesiste uzun süre kaldığı üretim depolarıdır

Bir üretim sürecinden geçmekle birlikte üzerinde daha işlem yapılması gereken kısmen bitmiş ürünlerin stoklandığı depolardır.

Paketlenmeyen, şişelenmeyen ya da herhangi bir ambalaj içerisine konulmayan ürünlerin tutulduğu yerlerdir.

Dış havanın soğutma gücünden veya doğal havalandırmadan yararlanılacak şekilde inşa edilen depolardır.

Konteyner içerisine konulamayan, genel yük olarak da tanımlanabilen, birbirlerinden ayrı şekilleri olan, boyutları farklılık gösteren, küçük ebatlı ve yerleştirilebilen ürünlerin olduğu depolardır.


19.Soru

Herhangi bir sistemin ürettiği çıktının, bu sisteme girdi olarak geri verilmesi yoluyla sistemin kendi amacından sapan faaliyetlerini adım adım düzeltmesi, böylece öz denetimini sağlaması olanağına ne ad verilir?


Geribildirim

Disiplin

Durumsallaşma

Yeterlilik

Dinamizm


20.Soru

Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması ve muhafazası amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerlere ne ad verilir?


Antrepo

Spot depo

Kapalı depo

Lisanslı depo

Sanal depo