Depolama Ve Envanter Yönetimi Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

1.  Taşıma alanı bakımından son derece esnektirler.

2. Sürekli taşıma yapabildikleri için kullanma verimleri yüksektir.

3.  Depolamada hacimden yararlanma açısından büyük bir avantaj sağlarlar. 

Yukarıda çatallı istif arabaları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız 1

Yalnız 2

1 ve 2

1 ve 3

2 ve 3


2.Soru

I. Ulaştırma ve üretim maliyetlerini yükseltmek
II. Arz ve talep dengesini sağlamak
III. Üretim sürecine destek olmak
IV. Pazarlama sürecine yardım etmek

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri depolamanın nedenlerindendir?


I ve IV

II

II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


3.Soru

Kazanılan saatlerin ödenen saatlere bölünmesiyle bulunan ve tüm faaliyetin bir ölçüsü olarak kullanılan verimlilik hesaplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Kullanım oranı

Müşteri hizmet kalitesi

Etkinlik

Teslim alma

Üretkenlik


4.Soru

İşletmelerin alt kademelerinde iş gücü ve donanımın atama ve kontrol problemlerine yönelik, bir yıl veya daha az bir dönemi kapsayan kararların verilmesini gerektiren planlamaya ne ad verilir?


Gelir gider planlaması

Acil durum planlaması

Stratejik planlama

Operasyonel planlama

Taktik planlama


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi depolama siteminde yer alan her faaliyet için geçerli kritik başarı faktörü arasında değildir?


Envanter doğruluğu

Verimlilik

Veri akışı

Alan / hacim kullanım oranı

müşteri hizmet kalitesi


6.Soru

İşleticisinin, stok kayıtlarını tuttuğu ve antrepoya konulan eşyada herhangi bir noksanlık olması halinde gümrük vergilerini ödemekten sorumlu olduğu genel antrepo tipi aşağıdakilerden hangisidir?


A tipi antrepo

B tipi antrepo

C tipi antrepo

D tipi antrepo

E tipi antrepo


7.Soru

İşletme depoları ve dağıtım merkezleri olarak ikiye ayrılan depo türü hangisidir?


Mülkiyet biçimine göre depolar

Hava koşullarından korunma durumuna göre depolar

Ürünün imalat aşamasındaki durumuna göre depolar

Ürünün fiziki şekline göre depolar

İşleyişine göre depolar


8.Soru

"Müşteri memnuniyeti odaklı çalışılan bu depolarda, siparişlerin hızlı ve teslimat isteklerine uygun şekilde karşılanarak kârın maksimize edilmesi amaçlanır ve teknoloji kullanımının yoğun olduğu görülmektedir" tanımlamasını duyduğunuzda aşağıdaki depo türlerinden hangisinden bahsedildiğini düşünmeniz gerekir? 


Dağıtım merkezleri

İşletme depoları

Nihai ürün depoları

Hammadde depoları

Yük depoları


9.Soru

"Depo performansının belirlenmesinde on ölçütün her biri için mevcut performans ve hedeflenen performans, en yüksek değer ..... olmak üzere derecelendirilir." Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


100

50

5

90

80


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tedarik zincirindeki kararlar için yol gösterici olarak kabul edilen karar alanlarından biri değildir?


Üretim

Stok

Kültür

Nakliye

Bilgi


11.Soru

Tarihte il bireysel depolar hangi yıllarda oluşmuştur?


M.S. 1000'ler

M.S.600'ler

M.Ö.1200'ler

M.Ö.3000'ler

M.Ö. 8000’ler


12.Soru

Tedarik zincirinin amaçlarından olmayan hangisidir?


Müşteri memnuniyetini arttırmak

Stok maliyetlerini azaltmak 

İnsan kaynakları yönetimi 

Maliyetleri düşürmek

Ürün hatalarını azaltmak


13.Soru

''...........gelen mamulün belli bir dönem için yığma-saklama alanında bekletilmesidir.'' boş bırakılan yere aşağıdaki depolama faaliyetlerinden hangisi getirilmelidir?


Paketleme

Stoklama

Sipariş toplama

Gönderme

Teslim alma


14.Soru

Ürünü üretmek için en iyi sürecin tasarlanması yalın tedarik zincirinin hangi kavramıyla ilgilidir?


Değer

Değer Akışı

Değer Akımı

Çekme

Mükemmellik Amacı


15.Soru

Mal ya da hizmetin hammaddeden yola çıkıp son tüketiciye ulaşana kadar yerine getirilen faaliyetleri, fiziksel dağıtımı, bilgi ve nakit akışını içeren sisteme hangi ad verilmektedir?


Tedarik zinciri

Taşıma sistemi

Ulaştırma hizmetleri

Nakliye zinciri

Dağıtım ağı


16.Soru

Tedarik zincirinin ortaya çıkmasına ve gelişmesine neden olan en önemli etken, işletmecilik anlayışını değiştiren ............... olmuştur. Cümledeki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?


bilgisayarın icadı

internetin yaygınlaşması

sanayi devrimi

sosyal ağların yaygınlaşması

küreselleşme


17.Soru

I. Bir kişinin saat başına ne kadar kutu topladığı.

II. Bilginin kontrol sistemine ne kadar çabuk verildiği.

III. Teslim alma sürecinin ne kadar doğru gerçekleştiği.

IV. Bilgi ile ne yapıldığı.

Verimlilik yukarıdaki seçeneklerden hangileri ile ilgilidir?


II, III ve IV

I, II ve IV

II ve IV

I ve III

Hepsi


18.Soru

A işletmesi farklı markalara ait giyim ürünleri satmaktadır. İşletme satışını yaptığı ürünlerin bir kısmını kendi deposunda muhafaza ederken önemli bir kısmını tedarikçi firmanın stoklarından temin etmektedir. İşletmenin yapmış olduğu depolama türü aşağıdakilerden hangisine girmektedir?


Antrepo

Spot depolama

Taşırken depolama

Sanal depolama

Lisanslı depolama


19.Soru

I. Ulaştırma ve üretim maliyetlerini düşürmek

II. Arz ve talep dengesini sağlamak

III. Üretim sürecine destek olmak

IV.Pazarlama sürecine yardım etmek

Yukarıdakilerden hangisi depolamanın sebeplerindendir?


I,II

I,III

I,II,IV

II,III,IV

I,II,III,IV


20.Soru

Temel depolama süreçlerinden olan stoklamada üretkenlik neye göre ölçülmektedir?


Metrekareye düşen envanter

Adam-saat başına yerleştirme sayısı

Adam-saat başına toplanan sipariş kalemi sayısı

Stoklama hacminin kullanım oranı

Doğru işlenen alım oranı