Depolama Ve Envanter Yönetimi Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tedarik zinciri yönetiminin genel amaçlarından olmayan hangisidir?


Ortak kararların alınması

Karlılığın artırılması

Müşteri hizmetleri performansının arttırılması

Zincir maliyetlerinin azaltılması

Pazar payının artırılması


2.Soru

B gurubu stok kalemleri Toplam stok miktarının ne kadarını oluşturur?


% 45-20'sini

% 30-40'ını

% 10-15'ini

% 40-50'sini

% 5-10'unu


3.Soru

Yavaş haraket eden stoklar, modaya tabi stoklar ve ölü stoklar üretim süreci içindeki durumlarına göre aşağıdaki envanter türlerinden hangisi ile ilgilidir?


İşlem öncesi stoklar

Yarı mamuller

Mamuller

Dağıtım stokları

Örgüt envanterleri


4.Soru

.........................müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürünlerin üretildiği noktadan son kullanıldığı tüketim noktasına kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının etkin ve verimli bir şekilde ileriye ve geriye doğru hareketini ve depolanmasını planlayan, uygulayan ve kontrol eden tedarik zinciri sürecinin bir parçasıdır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmektedir?


Lojistik yönetimi

Tedarik zinciri yönetimi

Müşteri ilişkileri yönetimi

Talep yönetimi

Müşteri hizmetleri yönetimi


5.Soru

Bir parti üretimin başlangıcı ile bitişi arasında geçen süre olarak tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?


Talep hızı

Maksimum stok düzeyi 

C¸evrim süresi

Maksimum stok seviyesi

Miktara bağlı fiyat indirimi


6.Soru

Ürünlerin ortaya konulmasını sağlamak ve hedef pazara en iyi hizmet edecek şekilde gerekli olan üretim esnekliğini oluşturmak hangi tadarik zinciri yönetimi iş süreçlerinden biridir?


Üretim akışı yönetimi

Sipariş işleme

Tedarikçi ilişkileri yönetimi

Müşteri hizmetleri yönetimi

Müşteri ilişkileri yönetimi


7.Soru

Stokların deneyimli bir personel tarafından sürekli gözlendiği ve belirli bir düzeyin altına düşen stok kalemleri için sipariş verildiği envanter kontrol sistemi hangisidir?


Gözle Kontrol Yöntemi

Tek Kutu Yöntemi

İki Kutu Yöntemi

Barkod Yöntemi

ABC Yöntemi


8.Soru

  1. Stratejik karar alma
  2. Taktik karar alma
  3. Operasyonel karar alma

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tedarik zincirinde alınan karar düzeyleri arasında yer almaktadır?


I-II

II-III

I-III

I-II-III

Yalnız III


9.Soru

Tedarik zinciri yönetimi içerisinde kaç önemli basamak bulunmaktadır? 


2

5

3

6

4


10.Soru

  • İhtiyaçlarını açıkça ifade edebilen ya da edemeyen müşteriler iyi analiz edilmelidir.
  • Müşteri ilişkileri iyi koordine edilmeli ve yönetilmelidir.
  • Tedarikçi seçimine dikkat edilmelidir.
  • Üretim teknolojileri geliştirilmelidir.
  • Ürün-Pazar kombinasyonu iyi oluşturulmalıdır.

Yukarıda sıralanan özellikler aşağıdaki tedarik zinciri yönetimi iş süreçlerinden hangisi ile ilgilidir?


Üretim akış yönetimi

Tedarik ilişkileri yönetimi

Talep yönetimi

Siperiş işleme

Ürün geliştirme ve ticarileştirme


11.Soru

Ekonomik üretim miktarı modelinde, sipariş verme maliyetinin yerine kullanılan maliyet unsuru aşağıdakilerden hangisidir?


Satın alma maliyeti
 

Elde bulundurma maliyeti 

Stoksuzluk maliyeti

U¨retim maliyeti

Hazırlık maliyeti


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi envanter kontrolünde barkod sisteminin işletmeye sağlayacağı yararlardan biridir?


Yüksek stok devir hızı oranlarına ulaşılabilmesine imka^n tanır.

Mal kabulu, sipariş kayıtları, depolama ve sevkiyat işlerinin hızlı ve hatasız yapılmasını sağlar.

C¸alışma sermayesinin daha ka^rlı yatırım alanlarında kullanılmasına olanak tanır.

Envanter bulundurma (taşıma) maliyetlerini azaltır.

Stok kalemlerinin önem derecesine göre, yeterli emniyet stoku oluşturulmasını mümkün kılar.


13.Soru

Etkin tedarik zinciri yönetiminin işletmede iyileşme sağladığı alanlarda "Teslimatlarda İyileştirme" nin net katkısı yüzde kaçtır?


Yüzde 15-28

Yüzde 25-60

Yüzde 20-30

Yüzde 30-50

Yüzde 10-20


14.Soru

'Mevcut bir talebin stoklardan karşılanamaması durumunda ortaya çıkan ve işletmenin stoklardan karşılanamayan talep miktarına ulaşıncaya kadar geçirdiği zaman dilimiyle oluşan maliyetlerdir' şeklide ifade edilen maliyetler hangi maliyet türüne aittir?


Satın Alma Maliyetleri

Sipariş Verme Maliyetleri

Envanter Bulundurma (Taşıma) Maliyetleri

Stoksuzluk Maliyetleri

Sipariş Alma Maliyetleri


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ABC Yöntemi içerisinde A grubuna gire stok kalemleri için söylenebilecek doğru bir ifade değildir?


Stok kalemlerinin çok yakından izlenmeleri ve sıkı bir stok kontrolüne tabi tutulmaları gerekir

Stok kalemlerinin satın alma işlemlerinin deneyimli ve güvenilir kişiler tarafından yapılması ve uygun satın alma prosedürleri ve politikaları
geliştirilmesi gerekir

Düşük miktarlarda ve sık siparişler verilmelidir

A grubuna giren stok kalemleri çok önemli olarak sınıflandırılır

A grubu stok kalemlerine en uygun envanter sistemi, devamlı olarak izleme gerektirmemesinden dolayı dönemsel envanter sistemidir


16.Soru

Her bir tedarikçi ile ilişkinin kurallarının belirtildiği bir ürün-hizmet anlaşmasının yapılması ve bu anlaşmanın kurallarına her iki tarafında uymasının sağlanması hangi tedarik zinciri yönetimi iş sürecinde sağlanır?


Üretim akış yönetimi

 Ürün geliştirme ve ticarileştirme

Müşteri ilişkileri yönetimi

Tedarikçi ilişkileri yönetimi

Müşteri hizmetleri yönetimi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi envanterlerin dört temel işlevinden biri değildir?


Kabul edilebilir envanter düzeyleri maliyetlerin en aza indirgenmesine yardımcı olur

Müşterilere sunulan hizmetlerin istenilen seviyede olmasını sağlar

Birbirini takip eden işlemler arasındaki bağımlılığın azaltılmasına yardımcı olur

Üretimin dengelenmesine ve böylece sermaye gereksinimlerinin azaltılmasına yardımcı olur

Üretim kalitesini ve hızını artırmaya yarar


18.Soru

Üretimin veya satın almanın yüksek miktarlarda yapılması sebebiyle birim başına satın alma veya üretim maliyetinde azalmalar şeklinde ortaya çıkan tasarruflara ne ad verilir?


Emniyet stoku

Talep dalgalanması

Yarı mamüller

Ölçek Ekonomileri

Depolama


19.Soru

Hangisi envanter kontrolünün önem kazanmasında ve gelişmesinde rol oynayan faktörlerden biri değildir?


Üretim tekniğindeki gelişmeler

İşletmelerin sayıca artması ve büyümesi

İşletme sermayesinin daha rasyonel biçimde kullanılma zorunluluğu

İşletmelerin zararları

Envanter yatırımlarını en aza indirmek


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi daha çok lojistik yönetimin özelliğidir?


Organize

Operasyonel

Yönetsel

Stratejik 

Müşteri odaklı