Depolama Ve Envanter Yönetimi Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde yüksek miktarda envanter bulundurulmasının doğuracağı olumsuzluklardan biri değildir?


Firma fonlarının atıl kalması

Kârlılığın düşmesi

Yüksek envanter bulundurma maliyetleri ile karşılaşma

Likidite riskine maruz kalma

Satışlarda azalmaya neden olma


2.Soru

Hammadde ve her türlü malzemenin alınması sırasında katlanılan maliyete ne ad verilir?


Envanter bulundurma maliyetleri

Hazırlık maliyetleri

Satın alma maliyetleri

Alternatif maliyet

Fırsat maliyet


3.Soru

Belli dönemlerde temin edilebilen stokların, tüm üretim dönemi dikkate alınarak elde bulundurulması sonucu ortaya çıkan stoğa ne ad verilmektedir?


Emniyet (güvenlik) stokları

Devre (çevrim) stokları

Yavaş hareket eden stoklar

Beklenilen veya mevsimlik dalgalanmalara karşı koruyucu stoklar

Modaya tabi stoklar


4.Soru

Bir stok kaleminin ne zaman ölü stok olarak nitelendirileceği neye göre belirlenir?


Stokta bekleme süresine göre

İşletmenin faaliyet alanına göre

Teknolojik değişimlerin hızına göre

Ürüne olan talebe göre

Ürünün satışa hazır hale gelme hızına göre


5.Soru

'• Envanteri korumak ve saklamak için kullanılan depoların satın alınma veya kira bedelleri,

• Depo alanlarının ısıtma, soğutma ve aydınlatma giderleri' şeklinde sıralanan maliyet unsurlarını içeren maliyet grubu seçeneklerden hangisindedir?


Satın Alma Maliyetleri

Sipariş Verme Maliyetleri

Envanter Bulundurma (Taşıma) Maliyetleri

Stoksuzluk Maliyetleri

Sipariş Alma Maliyetleri


6.Soru

Fark analizi, sürekli iyileştirmeye yönelik bir yöntem olan hangi yaklaşıma dayanmaktadır?


Süreç yaklaşımı

Kıyaslama yaklaşımı

Yönetim yaklaşımı

İyileştirme yaklaşımı

Açık analiz yaklaşımı


7.Soru

Tam zamanında üretim sistemi 1940'lı yıllarda hangi otomobil fabrikasında geliştirilmiştir?


Ford

Toyota

Mercedes

BMW

Mazda


8.Soru

Seçeneklerden hangisi ekonomik sipariş miktarı modelinin varsayımlarındandır?


Birçok ürün için geçerlidir. 

Planlama dönemine ilişkin talep bilinmemektedir. 

Tüketim hızı değişkendir. 

Sipariş miktarı değişkendir. 

Tedarik süresi sabittir ve kesin olarak bilinmektedir. 


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış ve dağıtım sürecinde kullanılan maddelerin çeşitli şekillerde yok olmalarını ifade eder?


Minimum stok düzeyi

Kontrol

Envanter

Çalışma sermayesi

Fire


10.Soru

Bir tesisin faaliyetlerine başlayabilmesi için kullandığı kısa süreli varlıklarına ne ad verilmektedir?


Beşeri Sermaye

Sosyal Sermaye

Fiziki Sermaye

Çalışma Sermayesi

Yatırım resmayesi


11.Soru

Stok kavramından daha kapsamlı olan ve en genel ifadeyle müşteri taleplerini karşılamak üzere işletmeler tarafından sahip olunan parçaların tamamı olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Likidite

Sipariş

Yarı mamul

Ekipman

Envanter


12.Soru

Talebin bilindiği, tüketim hızının ve tedarik süresinin sabit olduğu karar verme modeli hangisidir?


Ekonomik sipariş modelinin çizelge yöntemiyle belirlenmesi

Ekonomik sipariş modelinin analitik yöntemle belirlenmesi

Ekonomik üretim miktarı modeli

Miktara bağlı indirim modeli

Yeniden sipariş verme noktası modeli


13.Soru

Sabit Zaman Aralıklı Sistemi olarak da bilinen envanter sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Sürekli envanter sistemi

Tek kutu yöntemi

Barkod yöntemi

Dönemsel Envanter Sistemi

Sabit Sipariş Miktarı Sistemi


14.Soru

süpermarketlerde rafların takibi hangi envanter kontrol yöntemine örnek verilebilir?


gözle kontrol yöntemi

tek kutu yöntemi

iki kutu yöntemi

barkod yöntemi

abc yöntemi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, ekonomik üretim miktarı modeli varsayımlarındandır?


Model tüm ürünler için geçerlidir. 

Yıllık talep bilinmektedir. 

Tüketim (talep) değişkendir ve aralıklarla devam etmektedir. 

Üretim hızı değişkendir ve talep hızından düşüktür. 

Tedarik süresi değişkendir.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde tam zamanında üretim felsefesinin amaçları doğru olarak belirtilmiştir?

  1. Üretim sisteminin esnekleştirilmesi
  2. Hazırlık ve üretim zamanlarının azaltılması
  3. Stokların en aza indirilmesi (Sıfır stok)
  4. İsrafın yok edilmesi (Sıfır israf)
  5. Üretimdeki kesintilerin ortadan kaldırılması


Hiçbiri

 Yalnız II, IV, V

Yalnız II, III, V

 Yalnız I, V

Hepsi


17.Soru

ABC sınıflandırmasında toplam stok miktarının % 40-50’sini oluşturan stok kalemleri aşağıdakilerden hangisidir?


A grubu stok kalemleri

B grubu stok kalemleri

C grubu stok kalemleri

D grubu stok kalemleri

E grubu stok kalemleri


18.Soru

İşletmenin üretim için kendi makinelerini ayarlama sırasında katlandığı maliyetlere ne denmektedir?


Satın alma maliyetleri

Sipariş verme maliyetleri

Hazırlık maliyetleri

Envanter bulundurma maliyetleri

Stoksuzluk maliyetleri


19.Soru

Talebin yapısına göre yapılan sınıflandırmada envanter karar modelleri kaça ayrılmaktadır?


5

2

4

6

3


20.Soru

Stok miktar ve çeşitlerinin işletmelerin tedarik, üretim, finansman ve pazarlama olanaklarına göre en rasyonel ve ekonomik bir şekilde belirlenmesi hangisidir?


Envanter kontrolü

Envanter yönetimi 

Lojistik

Depolama

Tedarik Zinciri