Depolama Ve Envanter Yönetimi Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir ürünün elde edilmesinde kullanılan gerekli bileşenlerin işlenip ürüne dönüşmesinden önceki durumunu ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?


Hammaddeler

İşlem öncesi stoklar

Yedek parçalar

İşletme malzemeleri

Satın alınan montaj parçaları


2.Soru

İşletmeleri stokları üzerinde daha titiz bir kontrol kurmaya yönelten sebeplerden olmayan hangisidir?


İşletmelerin kar amaçlı olması

İşletmelerin sayıca artması

Rekabet artışı

Daralan kar marjları

Ağır rekabet koşulları


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi envanter yönetiminin üretim sonrası aşamasıyla ilgilidir?


Dağıtım kanalları

Tedarikçiler

Tam Zamanında Üretim

Stok yönetimi

Pazar takibi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri içinde envanter yönetiminin amacını belirtir?


Talep artışlarını karşılayabilmek için üretim planlaması yapmak

Teknolojiyi ve yeni trendleri takip ederek işletmenin bilinirliğini artırmak

Siparişlerin hangi ölçülerde ve hangi zaman aralıklarıyla alınması gerektiğini tespit etmek

Personelin mesleki gelişimini desteklemek ve planlamak

Bütçe planlaması yapmak


5.Soru

Ekonomik sipariş miktarı modelinde kullanılan değişkenlerden hangisi birim maliyeti ifade eder?


S

c

D

Q

i


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tam zamanında üretim (TZÜ) sisteminin faydalarından biri değildir?


Az sayıda ve güvenilir tedarikçilerle uzun dönemli anlaşmalar yapılarak miktar indirimleri sağlanması

Tedarikçilerle kurulan yakın ilişkiler sayesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin kalitesinin iyileştirilmesi

Üretim verimliliğinin artmasından dolayı işçilik maliyetlerinin azalması

Stoksuzluk nedeniyle ortaya çıkan aksaklıkların ve maliyetlerin önüne geçilmesi

Kusurlu ürün ve hurda miktarının azalması ve böylece yeniden işleme maliyetlerinin düşmesi


7.Soru

Aşağıdailerden hangisi üretim aşamasının unsurlarından biridir?


Lojistik

Dağıtım Kanalları

Tam Zamanında Üretim

Tedarikçiler

Stoklama


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri envanter kontrolünün önem kazanmasında ve gelişmesinde rol oynayan faktörler arasında yer alır?

I. Üretim tekniğindeki gelişmeler

II. İşletmelerin sayıca artması ve büyümesi

III. İşletme sermayesinin daha rasyonel biçimde kullanılma zorunluluğu

IV. İşletmelerin zararları


Yalnız I ve III

Yalnız II ve IV

Yalnız I, II ve III

Yalnız III ve IV

I, II, III ve IV


9.Soru

Başlıca kaç tane temel envanter kontrol sistemi vardır?


4

2

6

5

3


10.Soru

1. Barkod, kritik verilerin hızlı ve doğru bir biçimde elde edilmesini sağlayan önemli bir araçtır. 

2. Barkod, otomatik kimliklendirmeyi sağlayan optik bir yöntemdir.

3. Barkod sistemleri, barkod yazıcı, kod etiketi, kod okuyucu olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır.

Yukarıda barkod yöntemi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız 1

1 ve 2

1 ve 3

2 ve 3

1, 2 ve 3


11.Soru

Temel ekonomik sipariş miktarı modelinin uygulandığı envanter sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Sabit sipariş dönemli sistem

ABC sistemi

Tam zamanında üretim sistemi

Sürekli envanter sistemi

Dönemsel envanter sistemi


12.Soru

dönemsel envanter sistemine yönelik aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


envanter büyüklüğü sürekli envanter sisteminden daha fazladır

her defasında aynı miktarda sipariş verilir

gözden geçirme dönemine gelindiğinde sipariş verilir

sistemin işlerliği için harcanan zaman azdır

stok kalemleri düşük maliyetlidir


13.Soru

Hammadde, yarı mamul ya da bitmiş ürün (nihai ürün) depoları olarak üçe ayrılan depo, aşağıdakilerden hangisidir?


İşleyişine göre depolar

Ürünün imalat aşamasındaki durumuna göre depolar

Ürünün fiziki şekline göre depolar 

Hava koşullarından korunma durumuna göre depolar

Mülkiyet biçimine göre depolar


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi envanter doğruluğunu sağlamak için daha etkili bir yöntemdir?


Alan/hacim kullanımı

Kör sayım

Dönemsel sayım

Fiziksel sayım

Stok maliyet hesabı


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tedarik Zinciri Yönetimi’nde yer alan toplam maliyet  unsurlarından biri değildir?


Tedarik maliyetleri

Ulaştırma maliyetleri

Tesis yatırım maliyetleri

Dağıtım maliyetleri

Pazara girme maliyetleri


16.Soru

Hangisi tam zamanlı üretim sisteminin faydalarından biridir?


Üretimdeki kesintilerin ortadan kaldırılması

Üretim sisteminin esnekleştirilmesi

Hazırlık ve üretim zamanlarının azaltılması

Stoklara yapılan yatırım tutarlarının azalması

Stokların en aza indirilmesi


17.Soru

Üretim öncesi ya da sonrası tüm sürecin bir elden koordineli olarak yürütülmesi, tedarikçiden müşteriye kadar tüm aşamalardaki lojistik faaliyetlerin birbiriyle uyumlu bir biçimde yürütülebilmesi için planlanması, koordine edilmesi ve denetlenmesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır ?


Küreselleşme

Entegre lojistik

Lojistik

Tedarik

Kitlesel üretim


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyileştirme amaçlı ölçüm yaklaşımının özelliklerinden biridir?


İleriye bakar.

geleneksel bir yaklaşımdır.

hesap tutma yöntemidir.

hesap verme yöntemidir.

raporlar geçmişe dayanır.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi envanter türleri bakımından işletme malzemeleri sınıfına girer?


Cıvata

Makine yağı

Somun

Elektrik motoru

Jeneratör


20.Soru

  1. Hammadde
  2. Yarı ürün
  3. İlgili bilgi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri lojistik kavramı içerisinde yer alan kavramlar arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I-II

I-III

I-II-III