Depolama Ve Envanter Yönetimi Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri yönetimi (TZY) ile lojistik yönetimi arasındaki farklardan biri değildir?


TZY daha yönetsel bir süreç iken lojistik yönetimi operasyonel bir süreçtir.

Lojistik, ürünleri gitmesi gereken yere ulaştırmak iken TZY ise bu süreci  organize etmektir.

TZY, lojistik yönetimine göre daha geniş bir kavramdır.

TZY'nin hedefi müşteri hizmetlerinde yüksek bir seviyeye ulaşmak, kaynak ve yatırımları optimum olarak kullanmak ve bu yolla rekabet üstünlüğü elde etmektir.

Lojistik yönetiminin üst yönetim tarafından ele alınmasına gerek yoktur.


2.Soru

Sürekli envanter sisteminde, sipariş miktarının ne kadar olacağı sorusunun cevabını hangi model vermektedir?


Yeniden sipariş verme noktası modeli

Ekonomik sipariş miktarı modeli

Ekonomik üretim miktarı modeli

Miktara bağlı indirim modeli

Analitik sipariş modeli


3.Soru

Seçeneklerden hangisi,  tedarik zincirinin ortaya çıkışını etkileyen en önemli etmenlerdendir?


ÇUŞ

NAFTA

KTZY

AFTA

APEC


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TZÜ Sisteminin faydalarından birisi değildir?


• Stoklara yapılan yatırım tutarlarının azalması,

• Stokların bulundurma maliyetlerinin azalması,

• Depolama ve üretim alanları için daha az yatırım yapılması,

• Toplam üretim maliyetlerinin azalması,

  • Envanter düzeylerinin en aza indirilmiş olması,

5.Soru

özellikle küçük işletmelerde depo ve ambardan sorumlu kişiler tarafından uygulanan envanter kontrol yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


gözle kontrol yöntemi

tek kutu yöntemi

iki kutu yöntemi

ABC yöntemi

barkod yöntemi


6.Soru

Envanterde yer alan stok kalemlerinin miktar ve çeşitlerinin, işletmenin tedarik, üretim, satış ve finansman koşul- larına göre ekonomik olarak belirlenmesi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Depo yönetimi

U¨retim yönetimi

Lojistik

Tedarik zinciri

Envanter kontrolü


7.Soru

Ekonomik sipariş miktarı modelinde kullanılan değişkenler ve simgelerinden "D" hangi anlama gelmektedir?


birim maliyet

sipariş başına sipariş verme maliyeti

her bir siparişin miktarı

yıllık talep

toplam envanter maliyeti


8.Soru

Tedarik zinciri boyunca tüm aşamalarda envanterin tanımlanabilmesi ve takibinin yapılabilmesi hangisi ile mümkündür?


Gözle Kontrol Yöntemi

Tek Kutu Yöntemi

İki Kutu Yöntemi

Barkod Yöntemi

ABC Yöntemi


9.Soru

envanter kontrolüne yönelik büyük gelişim hangi yıllarda olmuştur?


1920

1930

1940

1950

1960


10.Soru

Tedarik zinciri yönetimi ile ilgili aşağıdaki bigilerden hangisi yanlıştır?


Tedarik zinciri yönetimi (TZY) ise doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyatla müşteriye tüm tedarik zinciri içerisinde mümkün olan en düşük maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının bütünleştirilmiş yönetimidir.

Tedarik zinciri yönetimi tedarik zinciri içerisinde bulunan temel iş süreçlerinin entegrasyonunu sağlayarak müşteri memnuniyetini artıracak stratejiler ve iş modelleri oluşturmaktadır.

Tedarik zincirini iyi yönetilmesi işletmelerin verimliliklerini olumlu yönde etkilemektedir. İşletme bu sayede fazla kaynak kullanımını azaltmakta ve elde edilen kaynak tasarrufu daha fazla verim elde edilebilecek alanlara yatırım olarak yönlendirilerek işletmenin gelirleri artırılabilmektedir.

Tedarik zinciri yönetimi müşteri memnuniyetinin de artmasına katkıda bulunmaktadır. 1990’lı yıllardan itibaren işletme kararlarının tam merkezinde müşteriler bulunmaya başlamış ve işletmeler müşterilerini tatmin edebilmek için yer aldıkları zincir içerisindeki üyelerin (tedarikçiler, üreticiler, perakendeciler gibi) tümüyle işbirliğini geliştirme çalışmıştır. Genel olarak bu işbirliği sürecine de tedarik zinciri yönetimi adı verilmektedir.

Tedarik zinciri yönetimi içerisinde üç önemli basamak bulunmaktadır: Tedarikçilerden malzemelerin tedarik edilmesi, üretimin yapılması ve ürünün müşterilere dağıtılması. Bu faaliyetlerin tamamı kurulan tek bir tesiste gerçekleştirilmektedir?


11.Soru

Bir organizasyonun kritik performans faktörü değerlerinin hedef değerler ile karşılaştırılarak, güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarının görülmesini sağlayan yönteme ne ad verilir?


Fark analizi

Depo Performans Denetimi

Müşteri Hizmet Kalitesi

Alan / Hacim Kullanım Oranı

Verimlilik


12.Soru

Hangi karar alma modelinde ne miktarda üretim yapılması gerektiği sorusuna cevap aranır?


Ekonomik sipariş miktarının çizelgeleme yöntemiyle belirlenmesi

Ekonomik sipariş miktarının analitik yöntemle belirlenmesi

Ekonomik üretim miktarı modali

Miktara bağlı indirim modeli

Yeniden sipariş verme noktası modeli


13.Soru

Siparişlerin ne zaman verileceği hangi modelle belirlenmektedir?


Ekonomik sipariş miktarının çizelgeleme yöntemiyle belirlenmesi

Ekonomik sipariş miktarının analitik yöntemle belirlenmesi

Ekonomik üretim miktarı modeli

Miktara bağlı indirim modeli

Yeniden sipariş verme noktası modeli


14.Soru

Tedarik zinciri yönetiminin en temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Pazardaki değişimlere uyum yeteneğinin artırılmasıdır

Tedarik zincirinin toplam maliyetini en aza indirerek rekabet avantajı elde edilmesidir

Stok maliyetlerinin azaltılmasıdır

Pazar payının artırılmasıdır

Müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılama süresinin kısaltılmasıdır


15.Soru

Odak noktasında olan işletme ile onun ortakları arasındaki bağlantılar sırasında gerçekleştirilen tedarik zinciri faaliyetlerinden mümkün olduğunca en yüksek verimi elde edebilmek aşağıdakilerden hangisinin amacıdır?


Elektronik veri değişimi

Küresel tedarik zinciri yönetimi

Çok uluslu İşletmeler

Uluslararası entegrasyonlar

Kurumsal kaynak planlaması


16.Soru

Seçeneklerden hangisi tedarik zinciri yönetiminin işletmeler tarafından yaygın olarak kullanılmasına yol açan en önemli nedendir?


Dünyanın küreselleşmesi

Lojistik yönetimi programlarının gelişmesi

Tam zamanında üretim ve teslimatın önem kazanması

İşletmelerin daha sık dış kaynak kullanımı uygulamaları

Özelleştirme uygulamalarının daha yaygın hale gelmesi


17.Soru

'İşletme ihtiyaç duyduğu maddeleri üretmek suretiyle kendi içinden veya satın almak suretiyle diğer işletmelerden temin edebilir. Eğer işletme ihtiyaç duyduğu maddeleri üretmek suretiyle kendi bünyesinden temin ediyor ise, bu durumda makinelerin ayarlanması, teçhizatların hazırlanması gibi maliyetlere katlanır' ifadesinde bahsedilen maliyetler, seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Satın Alma Maliyetleri

Sipariş Verme Maliyetleri

Envanter Bulundurma (Taşıma) Maliyetleri

Stoksuzluk Maliyetleri

Sipariş Alma Maliyetleri


18.Soru

Hangisi envanter kontrolünün önem kazanmasında rol oynayan önemli faktörlerden biri değildir?


Üretim tekniğindeki gelişmeler

İşletmelerin sayıca artması ve büyümesi

İşletmelerde buharlı motorların kullanılması

İşletme sermayesinin daha rasyonel biçimde kullanma zorunluluğu 

İşletmelerin zararları


19.Soru

Belirli bir süre boyunca talebi veya tüketimi gerçekleşmemiş stoklara ne ad verilmektedir?


Yavaş hareket eden stoklar

Emniyet stokları

Ölü stoklar

Modaya tabi stoklar

Dağıtım stokları


20.Soru

Verilenlerdan hangileri TZY’nin işletmeye sağladığı yararlar arasındadır?

  1. Kaliteli ürünlerin tedarik edilmesini sağlar
  2. Tedarik hızını artırır
  3. Rekabeti düşürür
  4. Verimliliği arttırır.
  5. Motivasyonu artırır


I-II-III

I-II-IV

III-IV-V

II-III-IV

I-III-V