Devlet Bütçesi Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

Büyük Britanya Krallığı ile savaşta olan on üç Amerikan kolonisinin kendilerini artık İngilizlerin egemenliği altında olmayan bağımsız egemen bir devlet olarak tanımladıkları belgeye ne ad verilir?


Bağımsızlık Bildirgesi

Özgürlük Bildirgesi

Kurtuluş Bildirgesi

Bağımsızlık Antlaşması

Özgürlük Antlaşması


2.Soru

Bütçelemenin en önemli özelliği nedir?


gelir gider dengesi

kurumlara dengeli dağıtma

öncelik sıralaması

sürekli girdi

kısıtlı harcama


3.Soru

Bir yandan kamu kesimi ve özel kesim arasında kaynak tahsisinde etkinliğin sağlanmasını amaçlarken diğer yandan kamu kesiminin yapacağı hizmetlerde birbirine rakip çıkar ve talepler arasında kaynak tahsis etmesini de amaçlayan bütçe işlevi hangisidir?


Bütçenin Denetim İşlevi

Gelir Dağılımında Adalet İşlevi

Kaynak Tahsisinde Etkinlik İşlevi

Kaynak Tahsisinde Etkinlik İşlevi

Bütçenin Hukuki İşlevi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sıfır esalı bütçeleme sistemine yönelik olarak yapılan eleştirilerden biridir?


Karar paketlerinin oluşturulması oldukça fazla zaman ve emek almaktadır.

İş yükü, performans ölçüleri gibi yöneticilerin kullandığı verileri üretme açısından yetersizdir.

Kamu kurumunun içindeki önceliklerin gözden geçirilmesine olanak sağlamaz.

Bütçe kararlarının alınması süreci için yeterli veri sağlamaz.

Kaynak israfına sebep olabilir.


5.Soru

Performans bütçe sistemine çeşitli eleştiriler de yapılmaktadır. Kamu yöneticileri performans bütçe kavramından neden hoşlanmaz ve eleştirir? 


kamu kurumlarını denetime açtığı için

kamu kurumunda hiyerarşiyi arttırdığı için

kamu kurumları arası ahengi bozduğu için

kamuda erken emekliliğe teşvik ettiği için

kamuya olan güveni sarstığı için


6.Soru

En az kaynakla en fazla sosyal faydayı sağlayacak biçimde bütçe uygulamasının yapılması ne tür denetim olarak adlandırılmaktadır?


Hukuki denetim

Siyasi denetimi

Etkinlik denetimi

Yerindelik denetimi

Mevzuat denetimi


7.Soru

Devletin örgüt yapısına dayalı ödenek tahsis eden bütçeleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Torba bütçeleme sistemi

Klasik bütçeleme sistemi

Performans bütçeleme siatemi

Sıfır esaslı bütçeleme sistemi

Planlama programlama bütçeleme sistemi (PPBS)


8.Soru

Gelir toplanması, gider yapılması, borç alınması gibi bütçe uygulamasıyla ilgili denetimi düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Medeni Hukuk

Borçlar Hukuku

Ceza Hukuku

Miras Hukuku

Mali Hukuk


9.Soru

Kamu kurumlarının faaliyetleri ile bunları başarma dereceleri üzerine yoğunlaşan bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


dengeleyici bütçeleme sistemi

program bütçeleme sistemi

performans bütçeleme sistemi

sıfır esaslı bütçeleme sistemi

klasik bütçeleme sistemi


10.Soru

Amerika'da federal hükümetin tarihinde ilk defa örgütsel yapısının ayrıntılı olarak incelendiği ve ilk kez, hükümet harcamalarının niteliği hakkında ayrıntılı bilgilerin toplandığı belge ya da belgeler aşağıdakilerden hangisidir?


Bağımsızlık Bildirgesi

Muhtelif Sivil Tahsisat Yasası ve Ulusal Bütçe İhtiyacı Komisyonu raporu

İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi

Büyük Özgürlük Şartı ve Haklar Bildirgesi

1876 ve 1924 Anayasası


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi klasik bütçeleme tekniğinin temel çıkış noktasıdır?


İsraf ve suistimallerin önlenmesi

Kamu harcamalarınında etkinliğin sağlanması

Bölgelerarası eşitsizliğin giderilmesi

Sosyal adaletin sağlanması

Kamu gelirlerinin artırılması


12.Soru

Kamu kurumlarının tüm faaliyet ve hizmetlerinin daha önce hiç yapılmıyormuş, yeni başlanacak bir hizmet veya faaliyetmiş gibi düşünülüp ona göre bütçe ödeneklerinin verilmesini amaçlayan bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Sıfır esaslı bütçe

Klasik bütçe

Performans bütçe

Program bütçe

Torba bütçe


13.Soru

Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeye ne ad verilir?


Bütçe

Gelir Belgesi

Ekonomi Belgesi

Gider Belgesi

Ticari Belge


14.Soru

'Koruyucu sağlık hizmetleri doktor, hemşire, enjektör, gazlı bez gibi bazı girdiler satın alır. Bu kaynaklarla belirli işleri ve faaliyetleri yerine getirir. Yapılan bu faaliyetler ile istenen sonuçlara ulaşılır.' Aşağıdakilerden hangisi istenen sonuçlardan birisi değildir?


toplum refahının artması

sağlık sektöründe daha çok eleman alınması

toplumun sağlık kalitesinin iyileşmesi

çocuk ölümlerinde azalma

vatandaşların daha sağlıklı yaşaması


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kaynak satın alan ve kaynakları belirli faaliyetleri yapmak için kullanan birimlerin tanımıdır?


Kamu kuruluşları

İşletmeler

Özel Kuruluşlar

Girdiler

Mal ve Hizmet


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi torba bütçe ile ilgili olarak söylenemez?


Harcamanın nereye yapıldığı bilgisine ulaşmak kolaydır.

Bütçe hazırlıklarında geniş kapsamlı konular daha çok tartışılır.

Hazırlıklar için geçecek zaman ve katlanılacak maliyetler düşüktür.

Karar vericilerin uzlaşması kolaydır

Bu bütçelerin hazırlanması kolaydır


17.Soru

Temel devlet hizmetlerinin gerektirdiği maliyetleri ve bunların finansmanını zorunlu kılan ve bu hizmetlerin ifa edilmesinin sağlanması anlamında kullanılan bütçe işlevi aşağıdakilerden hangisidir?


Siyasal işlev

Mali işlev

Hukuki işlev

Denetim işlevi

Kaynak tahsisinde etkinlik işlevi


18.Soru

I. Sosyal fayda ve maliyetlerin ölçülmesini gerektirir

II. Bütçelerin hazırlaması kolaydır ve hazırlıklar için geçecek zaman ve katlanılacak maliyetler çok düşüktür

III. Ödeneklerin büyüklükleri konusunda karar vericilerin uzlaşması oldukça kolaydır

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri torba bütçeleme tekniğinin üstünlükleri arasında yer alır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


19.Soru

1982 Anayasasına göre, yıllık genel ve katma bütçe tasarıları mali yılbaşından kaç gün önce TBMM’ye sunulacaktır?


10

30

65

75

100


20.Soru

  1. Vergilerin ve tüm kamu gelirlerinin toplanması
  2. Vergilerin nerelere, nasıl harcandığının bilinmesi
  3. Bütçenin gelir ve gider kısmını halkın onaylaması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri parlamentoların kamu geliri ile kamu harcamaları üzerindeki yetkileri olarak tanımlanan bütçe hakkının sağlanabilmesi için tanımlanan aşamalardandır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

I-II-III