Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ekonominin yanı sıra sosyal, beşerî ve çevre ile ilgili sorunların da dikkate alınarak, doğal kaynaklarda gelecek nesillerin de hakkı olduğu ve dolayısıyla bu emanetin itina ile korunması gerektiği anlayışına dayan aşağıdakilerden hangisidir?


Sürdürülebilir kalkınma

Iktisadi kalkınma

Sosyal kalkınma

Ekonomik kalkıma

Geleneksel kalkınma


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi G-7 ülkelerinden biridir?


Türkiye

Endonezya

Meksika

Güney Kore

Japonya


3.Soru

Kalkınma iktisadının temel ilgi alanı aşağıdakilerden hangisidir?


Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler
Gelişmiş ülkeler
Bölgesel işbirlikleri
Küresel işbirlikleri
Uluslararası sistem

4.Soru

Afrikaanslar-ı Hollanda kökenli beyazlar ile sonradan gelen
İngiliz kökenli beyazlar arasındaki mücadele kaç yılında ilk altın madeninin bulunmasıyla daha da şiddetlenmiştir?


1876

1948

1994

1960

1969


5.Soru

Güney Afrika toplumu için uzlaşma, dönüşüm, ve demokratik bir ortama adapte olma süreci olarak adlandırılan 1994-1999 tarihleri arasını kapsayan süreç hangi devlet başkanı döneminde olmuştur?


P.W. BOTHA

D.F. MALAN

F.W.DE KLERK

LOUS BOTHA

NELSON MANDELA


6.Soru

Güney Afrika’daki Apartheid rejiminin bitmesi sonrası oluşturulan demokratik anayasa hangi tarihte kabul edilmiştir?


20 Aralık 1991

22 Aralık 1993

22 Aralık 1994

17 Mart 1992

27 Nisan 1994


7.Soru

Mandela’nın emekli olmasından sonra iktidara gelen  ve dönemi Güney Afrika dış politikası için telafi dönemi olarak adlandırılan kimdir?


Jan Smuts

Nelson Mandela

Seve Biko

Thabo Mbeki

FW de Klerk


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ırkçılığa karşı mücadele eden Afrika ulusal Kongresi anlamını taşır?


Apartheid.

Afrikaanlar.

ANC.

Patronaj.

Başkanlık Sistemi.


9.Soru

Bugüne kadar kurulan hükûmet kabinelerinden farklı toplumsal kesimleri temsil eden kişilerin bulundurulmasına özen gösteren bir politika izleyen yönetim aşağıdakilerden hangisidir?


ANC

COSATU

SACP

CODESA

NEPAD


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bağlantısızlar Hareketinin günümüzde etkinliğinin azalmış olmasının nedenleri arasında gösterilemez?


Dini kaygılarla hareket eden blokların olması

Bağımsızlık konusunda hassas rejimlere sahip olmaları

Devletlerin yönetim biçimlerinin birbirinden farklı olması

Siyasal, ekonomik, kültürel ve ideolojik açılardan bu ülkelerin birbirine benzemeyişi

Hareketin bütüncül bir yapı ve siyasal yaklaşım ortaya koyamaması


11.Soru

Her toplumun tarihsel olarak kalkınma sürecinde belli aşamaları geçerek kalkınacağını ve bunun beş aşamadan oluştuğunu ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir?


Fakirlik Kısır Döngüsü Teorisi
Büyük İtiş Teorisi
İkili Ekonomi Teorisi
Tarihsel Büyüme Aşamaları Teorisi
Etkin Müdahale Teorisi

12.Soru

Hem İslam dünyasının sorunlarına çözüm getirmeyi hem de dünya çapında Müslümanlara yönelik ayrımcılığın önlemesini hedeflemek amacıyla kurulan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?


EİT- Ekonomik İş Birliği Teşkilatı

ASEAN - Güneydoğu Asya Uluslar Birliği

BDT - Bağımsız Devletler Topluluğu

İİT- İslam İş Birliği Teşkilatı

KEİ - Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü


13.Soru

Güney Afrika’da yasaların hazırlanmasında ve yapımında yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?


Ulusal Eyalet Meclisi

Ulusal Eyalet Konseyi

Yüksek Mahkeme

Meclis Komisyonu

Ulusal Meclis


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi farklı kıtalardan üyelere sahip değildir?


G77

OPEC

İslam İş Birliği Teşkilatı

ANDEAN

MIST ülkeleri


15.Soru

I- I. Dünya Savaşı sonrası Habsburg ve Osmanlı İmparatorluklarının yıkılması

II- II. Dünya Savaşı sonrası dekolonizasyon süreci

III- Soğuk Savaş sonrası SSCB'nin yıkılması ve komünist blokun çözülmesi

Yukarıdakilerden hangisi yeni devletlerin uluslararası sisteme katılmasında etkili olan gelişmeler arasındadır?


Yalnızca I

Yalnızca II

I ve II

II ve III

I, II ve III


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iktisadi kalkınmayı ölçme yöntemlerinden birisidir?


İnsani gelişme endeksi yaklaşımı
Enflasyon oranı
İç borç yaklaşımı
Dış borç yaklaşımı
Cari işlemler açığı yönetimi

17.Soru

Rostow, aşağıdaki Tarihsel Büyüme Aşamalarından hangisini toplumun kaynaklarının büyük bir bölümünün modern teknolojilerin yer aldığı alanlarda etkin bir şekilde kullanıldığı uzun ve kuvvetli bir ilerleme devresi olarak görür?


Kalkışa hazırlık

Büyük itiş

Geçiş aşaması

Kalkış aşaması

Olgunluk aşaması


18.Soru

Soğuk Savaş döneminde komünist ülkeler bloğu aşağıdaki hangi grupta yer almıştır?


I. Dünya Ülkeleri

II. Dünya Ülkeleri

III. Dünya Ülkeleri

Güney Ülkeleri

Kuzey Ülkeleri


19.Soru

Birden çok ülkede ticari faaliyet gösteren işletme ne olarak anılır.


Çok Uluslu Şirket.

Sivil Toplum Örgütü.

G77

G20

G7


20.Soru

1980’li yıllarda ise, ulusların gerçek zenginliğinin insan kaynakları olduğu anlayışına dayanan ve bu kaynağın geliştirilmesinin önemini vurgulayan aşağıdakilerden hangisidir?


Sürdürülebilir kalkınma

İktisadi kalkınma

Sosyal kalkınma

İnsani kalkınma

Geleneksel kalkınma