Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kökleri XVI. yüzyıla uzanan değerli madenlerin arttırılması ile ekonomik güç arasında ilişki kuran korumacı ekonomi siyaseti aşağıdakilerden hangisidir?


Merkantilizm

Dekolonizasyon

Neo-kolonyalizm

Neo-liberalizm

Anti-kolonyalizm


2.Soru

İngiltere Mohandas Gandhi’nin başını çektiği pasif direniş hareketine karşı koyamamış ve aşağıdaki hangi ülkenin bağımsızlığını tanımak zorunda kalmıştır?


Fas

Gana

Endonezya

Cezayir

Hindistan


3.Soru

Binyıl Kalkınma Hedefleri listesinde belirlenen sekiz makro hedefin ilk sırasında yer alan hedef aşağıdakilerden hangisidir?  


Evrensel temel eğitimi sağlamak

Cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kadınları güçlendirmek

Sefaleti ve açlığı sona erdirmek

HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele

Kalkınma için küresel bir ortaklık kurmak


4.Soru

Bir ekonominin büyüme sürecinde olduğu bir dönemi aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade eder?


Az gelişmiş ülke

Sanayileşmiş ülkeler

Üçüncü dünya ülkeleri

Gelişmekte olan ülke

Gelişmiş ülke


5.Soru

Güney Afrika'nın sosyoekonomik yapısı düşünüldüğünde insan kaynaklarının geleceği için en büyük tehlike aşağıdakilerden hangisidir?


AIDS

Eğitim

Kötü idare

Irkçılık

Fakirlik


6.Soru

  1. Kalkınma için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

 

  1. Kalkınma kavramı, büyümeden daha geniş anlamlı olup az gelişmiş bir toplumda iktisadi yapının dönüşmesinin/dönüştürülmesinin yanında sosyal, kültürel ve siyasal yapıların da değiştirilmesini ifade etmektedir.
  2. İktisadi kalkınma ile gerçekleştirilmek istenen ise bu yapının dönüştürülerek gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarılması veya dönüştürülmesidir.
  3. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmaları gelişmiş ülkelerin sahip oldukları sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik değerlere kavuşmak olarak anlaşılmakta ve ekonomik ve toplumsal bir dönüşüme karşılık gelmektedir.
  4. Kalkınma, sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik anlamda bir modernleşme projesi olarak öne çıkmaktadır.


I, II, III, IV

I, II, III

I, II

I, III, IV

I, II, IV


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1950’li ve 1960’lı yıllarda gelişmekte olan ülkelerin birçoğunun hızlı bir iktisadi büyüme gerçekleştirmiş olmalarına rağmen kalkınma ile ilgili çözememiş oldukları sorunlar arasında yer almaz?


Yaşam standartlarının düşük olması
Düşük işsizlik oranları
Gelir dağılımının bozukluğu
Yoksulluk
Temel gereksinimlerin karşılanması

8.Soru

Gelişmekte olan ülkelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin gerisinde yer almaktadırlar

Gelişmekte olan ülkeler homojen bir bütün oluşturmazlar

Gelişmekte olan ülkelerin tamamı demokratik yönetimlere sahiptir

Dünyanın farklı coğrafyalarında gelişmekte olan ülkelere rastlamak mümkündür.

Pek çoğu kolonyalizmin mağduru olmuştur


9.Soru

Gelişmekte olan ülkelere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Hepsi demokratik rejimlerle yönetilmektedirler.

Bu ülkelerin tamamı Asya kıtasındadır.

Hepsi geçmişte Fransa’nın sömürgesi olmuşlardır.

Birleşmiş Milletler’e üyedirler.

Hepsi aynı gelişmişlik düzeyindedir


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkeleri bir araya getiren uluslararası bölgesel işbirlik örgütleri ve gruplaşmalarındandır?


OPEC - Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü

EİT-Ekonomik İş Birliği Teşkilatı

APEC - Asya Pasifik Ekonomik iş Birliği

BRICS Ülkeleri

Arap birliği


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerin makro ekonomik özellikleri arasında gösterilemez?


Kişi başına gelirin düşüklüğü

Gelir dağılımının bozukluğu

Tasarrufların yetersizliği

Ekonomik kalkınmanın gelişmişliği

Tüketim harcamalarının yüksekliği


12.Soru

Ekonomik büyüme ve demokratikleşme arasındaki ilişkinin altını çizerek siyasal ekonomik bir perspektif geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Immanuel Wallerstein

Martin Lipset

Talcott Parson

Daniel Lerner

David McClelland


13.Soru

Apartheid rejimi aşağıdaki tarihlerden hangisinde sona ermiştir?


12 Ocak 1990

19 Haziran 1991

18 Temmuz 1992

10 Mayıs 1994

23 Mart 1995


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Zulu kabilesinin partisidir?


IFP

ANC

SASO.

PAC.

OPEC.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Soğuk savaş döneminde gelişmekte olan ülkeleri bir araya getiren çok uluslu gruplaşmalara örnektir?


ANZUK.

ANZUS

G77

SEATO.

Colombo Planı.


16.Soru

Değerli madenlerin arttırılmasıyla ekonomik güç arasında ilişki kuran korumacı ekonomi siyaseti aşağıdakilerden hangisidir?


Merkantilizm.

Kolonyalizm. 

Neo- kolonyalizm.

Üçüncü dünya.

Kendi kaderini tayin hakkı.


17.Soru

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Orta Doğu, Güneydoğu Asya, Amerika ve Avustralya bölgelerinde Güneydoğu Asya Antlaşması Teşkilatı olarak kurulan pakt aşağıdakilerden hangisidir?


Bağdat Paktı

SEATO

Rio Paktı

ANZUK

ANZUS


18.Soru

Ortalama yaşam süresi ve okuryazarlık oranı gibi sosyal, kişi başına düşen milli gelir gibi ekonomik niteliği açığa çıkaran göstergeler aşağıdakilerden hangisiyle ilintilidir?


Üçüncü Dünya.

Kolonyalizm.

Satın alma gücü paritesi.

İnsani kalkınma indeksi.

Kendi kaderini tayin hakkı.


19.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Asya Kaplanları olarak isimlendirilen ülkelerden biri değildir?


Hong Kong

Tayvan

Singapur

Güney Kore

Myanmar


20.Soru

Birleşmiş milletlerin beş bölgesel komisyonundan biri olan Latin Amerika ve Karayipler Ekonomi Komisyonun merkezi nerede yer almaktadır?


Brüksel

Santiego

Ankara

Paris

Washington