Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Gelişmekte olan ülkelerin ilk kez 1964 yılında toplanan Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı esnasında anılan BM çatısı altında bir araya gelen grup aşağıdakilerden hangisidir?


G77

OAS

IBRD

UNCTAD

G27


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi MERCOSUR grubundaki ülkelerden biri değildir?

 


Uruguay

Venezuela

Brezilya

Arjantin

Tayland


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bağımsız Devletler Topluluğu örgütüne ülkelerinden biri değildir?  


Azerbaycan

Kazakistan

Estonya 

Moldova

Ukrayna


4.Soru

Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu bölgesel işbirliği aşağıdakilerden hangisidir?


Orta ve Güney Amerika Ortak Pazarı

ANDEAN Topluluğu

Güney Amerika Ülkeleri Birliği

Bağımsız Devletler Topluluğu

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü


5.Soru

Azgelişmişliğin kaynağını içsel koşullardan ziyade dışsal koşullarda aramak gelişme sorununa ilişkin kuramsal yaklaşımlardan hangisidir?


Ekonomik

Siyasal

Sosyal

Bağımlılık

Psikolojik


6.Soru

Günümüzde gelişmiş ülkeler sınıflandırmasına dahil olan MIST ülkesi aşağıdakileden hangisidir?


Endonezya

Malezya

Güney Kore

Meksika

Brezilya


7.Soru

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Meclis, Ulusal Meclis ve Ulusal Eyalet Konseyi olmak üzere ikili bir yapıdan oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Meclis için söylenemez?


Ulusal Meclis yasaların hazırlanmasında ve yapımında yetkilidir.

En yüksek yasal organ olarak yasaları değiştirebilir, onaylayabilir ve reddedebilir

Ulusal Mecliskararlarını oy çokluğuyla alır.

Ulusal Meclis çeşitli mekanizmalar yoluyla yürütme organını denetler. Ulusal Meclise seçilmiş olanların eğer seçilebilme hâllerinde bir değişme olur, mesela 12 aydan fazla ceza alırlarsa milletvekilliğinin düşüp düşmemesi için Ulusal Meclis toplanır ve karar verir.

Meclisin tamamı eyalet parti listelerinden seçilir.


8.Soru

Bir ülkeyi yoksulluk durumunda tutan sürecin kısır bir döngüye benzediğini ileri süren, az gelişmişliğin az gelişmişliğe yol açtığını düşünen iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Lewis

Rodan

Prebisch

Nurkse

Chenery


9.Soru

Word Development Indicators 2010 verilerine göre yaşam beklenti süresi en yüksek olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?


İsviçre.

İsveç.

Norveç.

Kanada.

İngiltere.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ülkeler arası fiyat farklılığını ortadan kaldırarak farklı para birimleri cinsinden elde edilen toplam gelir ile satın alınabilecek mal ve hizmet miktarını ölçen bir millî gelir hesaplama yöntemidir?


Satın alma gücü paritesi

İnsani kalkınma endeksi

Dekolonizasyon

Neo-kolonyalizm

Bin yıl kalkınma hedefleri


11.Soru

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 1948 ve 1994 yılları arasında uygulanan siyah - beyaz ayrımcılığına dayanan aşırı ırkçı rejime ne denilmektedir?


Shapwille Katliamı

Patronaj Sistemi

Apartheid Rejimi

Çok Kültürlülük

Büyük İtiş Teorisi


12.Soru

Kolonilerin bağımsızlığını kazandığı sürece ne ad verilir?


Sosyal Mühendislik

Dekolonizasyon

Modernleşme

Neo-Kolonyalizm

Sömürgecilik


13.Soru

I. Sefaleti ve açlığı sona erdirmek
II. Anne sağlığını iyileştirmek
III. Kalkınma için küresel bir ortaklık kurmak

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Binyıl Kalkınma Hedefleri arasında yer alır?


I – II

II – III

Yalnız III

I – II – III

I – III


14.Soru

Yaşam beklenti süresi en uzun olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?


Türkiye

Meksika

İsviçre

Çin

ABD


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iktisadi kalkınmayı ölçme yöntemlerinden birisidir?

 


Dış Borç Yaklaşımı

Dış Borç Yaklaşımı

Dış Borç Yaklaşımı

Enflasyon oranı

Cari İşlemler Açığı Yöntemi


16.Soru

Güney Afrika toplumunu sosyo-ekonomik açıdan ‘iki ulus’  olarak tanımlayan başkan aşağıdakilerden hangisidir?


De Klerk

P.W. Botha

T. Mbeki

D.F. Malan

T. Mandela


17.Soru

I.GSYİH seviyesindeki düşüklük
II.Adaletsiz gelir dağılımı
III. Kronik Yoksulluk
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri gelişmekte olan ülkelerde az gelişmişliğe sebep olan faktörlerdir?


Yalnız I

I – II

I – II – III

II – III

Yalnız III


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin olumsuz etkilerinden değildir?


İletişim imkanlarının artması

Gelir dağılımındaki eşitsizliği artırması

Toplumsal korunma mekanizmalarını zayıflatması

Gelişmiş ülkelerde işsizliğe neden olması

Çevre kirliliğinin yaygınlaşması


19.Soru

Ülkeler arası fiyat farklılığını ortadan kaldırarak farklı para birimleri cinsinden elde edilen toplam gelir ile satın alınabilecek mal ve hizmet miktarını ölçen milli gelir hesaplama yöntemine ne ad verilir?


Satın Alma Gücü Paritesi

İnsani Kalkınma İndeksi

Enflasyon

Bağımlılık

Merkantalizm


20.Soru

9 Mayıs 1994’te oy birliğiyle Güney Afrika’nin ilk siyahi devlet başkanı seçilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?


De Klerk

P.W. Botha

Soweto

D.F. Malan

N. Mandela