Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

1970 yılında Hindistan’ın desteğini alan Doğu Pakistanlılar Bangladeş adı altında bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Aynı yıl bölgede çıkan ABD baskısına karşı Hindistan aşağıdaki ülkelerden hangisiyle Barış Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasını imzalamıştır?


Pakistan

Çin

Afganistan

Sovyet Rusya

Tacikistan


2.Soru

Çin’de tek çocuk politikası hangi yıl başlamıştır?


1945 sonları

1950 sonları

1955 sonları

1960 sonları

1970 sonları


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Latin Amerika’yı sosyoekonomik ve siyasi bazı ortak özellikleri dolayısıyla dünyanın diğer bölgelerinden ayıran ifadelerden biri değildir?


1980’lerde yaşanmış olan ekonomik gelişme

Koloni dönemi ve günümüze mirası

Değişik dönemlerde uygulanmış olan ekonomik gelişme politikaları

Demokratik ve otoriter yapı arasında gelgitler

2000’li yıllardaki sol ağırlıklı yönetimler


4.Soru

Brezilya’da devlet başkanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


İstediği zaman yasama organı için seçime gidebilir.

Kısmi veto yetkisini kullanabilir.

Kanun hükmünde kararname kullanamaz.

Aynı zamanda yasama organı üyesidir.

Veto yetkisi yoktur.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangi örgüt Güney Afrika siyasal sisteminde üçlü ittifak denilen yapının işçi sınıfı kanadını temsil eder?


DP

ANC

COSATU

BEE

SACP


6.Soru

İthal ikameci sanayileşmeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi ifade edilebilir?


Brezilya’da hiç uygulanmamştır.

Ekonomide devlete hiç yer vermez.

Özellikle ihracatı arttırmak ister.

İstikrarın sağlanması amacıyla işçi ücretlerini düşük tutmaya çalışır ve bu nedenle sendikal harekete izin vermez.

İthal mallar üzerine kısıtlamalar koyup yerli üreticiyi destekler.


7.Soru

Güney Afrika’da 1999-2008 arası devlet başkanlığı yapan ve Afrika Rönesansı fikrinin önde gelen savunucularından birisi olan lider aşağıdakilerden hangisidir?


Nelson Mandela

Jacob Zuma

FW de Klerk

Seve Biko

Thabo Mbeki


8.Soru

Çindeki idari yönetim yapısı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Merkezî yönetim bakanlıklarının her bölgede temsilcileri bulunmaktadır.

Eyalet valileri merkezden atanır.

Eyalet yöneticileri devlet başkanı tarafından atanıp görevden alınmaktadır.

Devlet gerekli gördüğü zaman özel idari bölgeler kurabilir.

Tüm ülke eyaletlere, özerk bölgelere ve doğrudan doğruya merkeze bağlı şehirlere bölünmüştür.


9.Soru

Güney Afrika’da 1999-2008 arası devlet başkanlığı yapan ve Afrika Rönesansı fikrinin önde gelen savunucularından birisi olan lider aşağıdakilerden hangisidir?


Nelson Mandela

Jacob Zuma

FW de Klerk

Seve Biko

Thabo Mbeki


10.Soru

Brezilya’da 1985 sonrası uygulanan ekonomik reformlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


80’li yılların sonunda hemen başarıya ulaşmıştır.

Özelleştirmeleri içermez.

Enflasyonu düşürmeyi başarmıştır.

Yoksulluk üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.

Sosyo-ekonomik eşitsizliği tamamen ortadan kaldırmıştır.


11.Soru

Brezilya'da askerî rejim zamanında ki parti sayısı kaçtı?


6

5

4

3

2


12.Soru

Paul N. Rosenstein-Rodan tarafından geliştirilen ve az gelişmiş bölgelerin gizli potansiyellerinin harekete geçirilmesinin önemine dikkat çeken kalkınma teorisi aşağıdakilerden hangisidir?


Büyük İtiş Teorisi
Fakirlik Kısır Döngüsü Teorisi
İkili Ekonomi Teorisi
Tarihsel Büyüme Aşamaları Teorisi
Geleneksel (Ortodoks) Kalkınma Teorisi

13.Soru

Kamu politikalarının oluşumunda dernekler ve meslek odaları gibi toplumsal örgütlerin devlet kontrolünde karar verme sürecine dâhil olduğu sistem aşağıdakilerden hangisidir?


Sivil Toplum Siyaseti

Sendika Siyaseti

Toplum Denetimli Siyaset

Korporatizm

Kolektif Siyaset


14.Soru

Afyon Savaşları hangi ülkeler arasında olmuştur?


Çin-Almanya

Çin-İngiltere

Çin –ABD

Çin-Kore

Çin-Japonya


15.Soru

Bir ekonomideki belirsizliğin en önemli göstergesi nedir?


Bebek ve çocuk ölüm oranlarının çok yüksek olması
İthalatta yatırım mallarının ağırlıklı olması
Sektörde emek yoğun malların payının yüksek olması
Fiyat istikrarının bozulması
Beşeri sermayenin yapışının kalitesinin düşmesi

16.Soru

İngiltere, Hindistan’ın bağımsızlığını kaç yılında kabul etmiştir


1927

1933

1938

1947

1954


17.Soru

Brezilya’da sosyal devlet uygulamalarına ilişkin aşa- ğıdakilerden hangisi ifade edilebilinir?


Refah devletinin hiçbir örneğini göremeyiz.

Bolsa Familia programı yoksulluğu azaltmada etkili olmuştur.

Devlet üniversitesi bulunmaz.

Sağlık hizmetleri tamamıyla özel sektör tarafından sağlanır.

Gelir adaletini sağlamaya yönelik hiç bir somut politika uygulanmamıştır.


18.Soru

1910 yılında kurulan ve İngiltere’nin bir sömürgesi olan Güney Afrika Birliği’nin ilk başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?


Walter Sisulu

D.F. Malan

Pixley Ka Isaka

John L. Dube

Louis Botha


19.Soru

Reenkarnasyon ve kast sistemi aşağıda verilen inanç sistemlerinden hangisi içerisinde yer almaktadır?


Budizm

Hinduizm

Brahmanizm

Sihizm

Zerdüştlük


20.Soru

Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği ve Batı Bloku’nun dışında kalan ülkelerin kurduğu ve Hindistan lideri Nehru’nun öncülüğünü yaptığı uluslararası dayanışma ve iş birliği örgütü aşağıdakilerden hangisidir?


Bağımsızlar Hareketi

Üçüncü Dünya Hareketi

Kongre Hareketi

Bağlantısızlar Hareketi

Federasyon Hareketi