Genel İşletme Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşletme çevresinin işletme sınırları içinde kalan kısmı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?


Dış çevre
İç çevre 
Genel çevre
Ulusal çevre
Uluslararası çevre

2.Soru

İşletme kurulurken üretilecek malın maliyeti ,satış fiyatı ,müşteri beklentisi , kurulacağı yer ile ilgili yapılan araştırmalar aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?


Yatırım projesi
Karlılık
Fizibilite
Ön araştırma
Maliyet araştırması

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi amaçlara ne derece ulaşıldığını gösteren bir ölçüttür?


Yenilikçilik

Verimlilik

Karlılık

Etkililik

Rantabilite


4.Soru

Beyaz işletme üretimi yapan TEKO işletmesi ile aynı şekilde beyaz eşya üretimi yapan MİSTEL işletmelerinin birleşmesi sonucu tek büyük dev bir işletme haline gelmişlerdir. Örnek olay hangi birleşme şeklini işaret etmektedir?


Tröst
Kartel
Merger
Holding
Konsern

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde girişimci ya da girişimcilerin kendi tasarruflarıyla biriktirdiği ve işletmeye koyduğu sermayeye verilen addır?


Likit varlık

Duran varlık

Dönen varlık

Özsermaye

Yükümlülük


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi büyümenin yararlarından değildir?


Pazarda yer edinme

Tanınmak ve marka olmak

Bürokrasi

Ar-Ge farkı

Uzmanlık


7.Soru

Mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını giderme özelliğine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


İstek
Gereksinim
Fayda
Amaç
Faaliyet

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin sosyokültürel çevreye olan etkilerinden birisidir?


Ulus-devlet otoritesinin zayıflaması

Ülkelerarası sınırların gevşetilmesi

Uluslararası kuruluşlarının öneminin artması

Uluslararası turizm faaliyetlerinin gelişmesi

Çokuluslu işletmelerin yaygınlaşması


9.Soru

Ülkemizde bakkal, bayii ve büfe gibi küçük işletmelere mal temin eden ve bu malları iş yerlerine kadar getiren mobil firmaları, yaptıkları iş açısından, ne tür bir işletme olarak nitelemek gerekir?


Ürün üreten işletmeler

Yerel işletmeler

Ticari işletmeler

Hizmet üreten işletmeler

Yerli işletmeler


10.Soru

Yönetimin sosyal sorumluluğunun kar elde etmenin ötesinde, toplumun refahını korumayı ve iyileştirmeyi de kapsadığını savunan temel yaklaşım hangisidir?


Klasik görüş

Pragmatik görüş

Friedman görüş

Sosyoekonomik görüş

Keynesyen görüş


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir?


Emek

Ticari alacaklar

Sermaye

Girişimci

Doğal kaynaklar


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin doğal çevreye etkilerinden birisidir?


Genetiği değiştirilmiş ürünler

Kişisel bilgisayarların yaygınlaşması

Yolculuk sürelerinin kısalması

Küresel sermayenin yaygınlaşması

Medyanın küreselleşmesi


13.Soru

Kurumların içinde yaşadıkları toplumun, çalışanlarının ve onların ailelerinin yaşam kalitesini yükseltirken aynı zamanda ekonomik gelişmeye de katkı sağlamaları anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal sorumluluk

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir kalkınma

Ekonomik sorumluluk

Sosyoekonomik görüş


14.Soru

Karar vericiden beklenenin her karar seçeneğinin tüm kesimler üzerindeki etkisini göz önüne alması ve çoğunluğun en yüksek tatmini için uygun olanı seçmesi olduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

 


Faydacılık yaklaşımı

 

Haklar yaklaşımı

 

Adalet kuramı yaklaşımı

 

Bütünleştirici sosyal sözleşme kuramı

 

Bireyselcilik yaklaşımı


15.Soru

Etik kararların eşitlik, doğruluk ve tarafsızlık standartlarına dayalı olmasını savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Adalet kuramı yaklaşımı

Haklar yaklaşımı

Faydacılık yaklaşımı 

Bütünleşik sosyal sözleşme kuramı

Görecelik yaklaşımı


16.Soru

Üretim faktörleri kullanılmak suretiyle çaba harcanarak üretilen ve belirli bir fiyatı olan çıktılara ne ad verilir?


Ekonomik olmayan mal

Serbest mal

Maliyet

Ekonomik mal

Sinerji


17.Soru

İşletmelerin yaptığı üretimle meydana çıkan fayda aşağıdakilerin hangisidir?


Şekil değişikliği ile fayda

 

Zaman faydası

 

Yer faydası

 

Mülkiyet faydası

Sanal fayda


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde küçülme nedenleri arasında sayılmaz?


Maliyetlerin düşürülmesi

İletişim sorunlarının azaltılması

Rakiplerin daha hızlı takip edilmesi

Daha önce üretilmeyen yeni ürünlerin üretilmesi

Müşteri odaklı olunması


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin Milenyum Kalkınma Hedefleri arasında yer almaz?


Dünyadaki ünlü markaların daha yaygın ve popüler hale gelmesini sağlamak
Aşırı boyutlardaki yoksulluk ve açlığı ortadan kaldırmak
Dünyanın her tarafında temel eğitimi başarmak
Kadını güçlendirmek ve cinsiyetler arası eşitlikte ilerleme kaydetmek
Çocuk ölüm oranını azaltmak

20.Soru

Başlangıç ve bitiş noktalarının gösterildiği kuruluş planlaması hangi kavramla ifade edilmektedir?


Ekonomik araştırmalar

Fizibilite

Kuruluş yeri planlaması

Yatırım projesi

Teknik proje