Genel İşletme Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, “yaptıkları iş bakımından işletme türleri” arasında yer alır?


Hizmet üreten işletmeler
Yerli işletmeler
Özel işletmeler
Büyük işletme
Çokuluslu işletmeler

2.Soru

Birbiriyle çatışan ancak her ikisinin de olası geçerli etik yönleri olan iki seçenekten birinin seçilmesinin gerektiği duruma ne denir?


Etik çıkmaz

Etik ikilem

Etik sorun

Etik açmaz

Etik kabul


3.Soru

Bir iş için kurulan birlik ve ortaklık aşağıdakilerden hangisidir?


Centilmenlik anlaşması

Etik sorumluluklar

Konsorsiyum

Konsern

Tröst


4.Soru

İşletmelerin ekonomik açıdan analiz etmede en çok zorlandıkları konu aşağıdakilerden hangisidir? 


İşletmelerin faaliyet gösterdikleri sektördeki konjonktürel değişmelerin yapısının belirlenmesi 
Sektördeki konjonktürel yapı ile ekonomik çevredeki genel konjonktürel değişimlerin ilişkilendirilerek bunların işletme üzerindeki etkilerinin analizi 
Yaşanan değişmelerin uzun dönemli yapısal değişmeler mi yoksa kısa dönemli geçici değişmeler mi olduğunun belirlenmesi 
Güncel ekonomik gelişmelerin işletme faaliyetlerini kısa dönemde ne şekilde etkileyebileceğini belirleyebilecek modellerin oluşturulması 
İşletmelerin güncel ekonomik durumdan etkilendikleri alanları tüketicilere yansıtıp yansıtmayacaklarının kararının alınması 

5.Soru

Birbirleri ile aynı ve ya benzer ürünleri üreten ve piyasaya sunan işletmeler, birbirleri ile nasıl bir ilişkiye sahiptir?


Rekabet ilişkisi

Müşteri ilişkisi

Tedarikçi ilişkisi

Çıkar Grubu ilişkisi

İşgücü piyasası ilişkisi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin işletme kurma sebepleri arasında yer almamaktadır?


Kâr amacı gütmeyerek, hayır yapma isteğiyle

Toplumda saygınlık ve sosyal statü elde etmek isteğiyle

Kendi işini kurarak, kendi işinin patronu olmak isteğiyle

Çok fazla ürünün yer aldığı pazarda, üretilen ürün ve hizmetlerle, tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap vermek isteğiyle

İş arayanlara iş yaratma isteğiyle


7.Soru

Salça üretimi yapan bir işletmenin, salça üretiminde kullandığı domatesi yetiştirip, salça üretiminde kullanması hangi tür büyümeye örnektir?


Yatay büyüme

Geriye doğru dikey büyüme

İleriye doğru dikey büyüme

Ürün farklılaştırma

Pazar Farklılaştırma


8.Soru

İş etiğinde deneysel görgül ampirik ve normatif yaklaşımların birleştirilmesini öneren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Haklar Yaklaşımı
Örgüt Yaklaşımı
Adalet Kuramı yaklaşımı
Bütünleşik Sosyal Sözleşme Kuramı
Faydacılık Yaklaşımı 

9.Soru

Carroll’ın Dört Parçalı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Modeline Göre, toplum tarafından arzu edilen sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?


Hayırseverlik sorumluluğu
Yasal sorumluluklar
Etik sorumluluklar
Ekonomik sorumluluklar
Politik sorumluluklar

10.Soru

İki veya daha fazla işletmenin, tekelci güç oluşturmak amacıyla, hukuki bağımsızlıklarını yitirerek sermaye ve yönetimlerini birleştirmeleri sürecine ne ad verilir?


Konsorsiyum

Tröst

 Kartel

Kooperatif

Centilmenlik anlaşması


11.Soru

Kişisel bilgisayarların yaygınlaşması ve internetin sağladığı olanakların artması işletme genel çevre bileşenleri içerisinde aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?


Ekonomik çevre

Sosyo-kültürel çevre

Doğal çevre

Siyasal-Yasal çevre

Teknolojik çevre


12.Soru

Sürdürülebilirlilik hedefinde işletmelere yansıyan sorumluluk alanları nelerdir?


Bireysel, sosyal
Ekonomik, sosyal ve çevresel
Toplumsal, çevresel
Gönüllülük, ekonomik
Yasa, sosyal

13.Soru

Çok yakın arkadaş olan Ali ve Ahmet'in aralarında geçen diyalog şöyledir: - Ali; çok acil paraya ihtiyacım var, borç verebilir misin? Ahmet'in yanında para vardır ancak kendisine ait değildir (emanet) - Ahmet; yanımda para var ama bana ait değil, üzgünüm veremem cevabını vermiştir. Ali, arkadaşının cevabı karşısında, kırgın bir şekilde yanından uzaklaşmıştır. Örnek olay, hani duruma benzetilebilir?


Etik olmayan davranış
Etik ikilem
Yasa dışı olmayan davranış
Karmaşa
Psikolojik baskı

14.Soru

Aşağıdakilerden hangi yada hangilerini etik ve sosyal sorumluluk konusunda yol gösterici ilkeler ve standartlar için söylemek uygundur? I. Şirketlerin kar maksimizasyonu ötesinde sorumluluklarının olduğu gerçeği yaygın ve artan bir şekilde kabul görmektedir II. Dinler arası bildirge; küresel iş kodlarının dayanacağı girişimlerden biridir III. Üç dinin temsilcilerinin ortak temel ilkesi; adalet, karşılıklı saygı, çevresel-ekonomik -sosyal faktörlerin yönetiminden sorumlu olma ve dürüstlüktür IV. İşletmelerin kaynakları sınırsızdır görüşüdür V. Minnesota ilkeleri, (Caux ilkeleri) uluslararası alanda ve çeşitli kültürlerde faaliyette bulunan işletmeler için oluşturulmuştur.


Yalnız I.
Yalnız II.
Yalnız III.
I. II. III V.
IV. I.

15.Soru

Bir toplumda birey ya da grupların uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kurallara ne ad verilir?


Ahlak

Etik

Kanun

Örf ve adet

Gelenek görenek


16.Soru

İşletme yönetimlerinin tek sosyal sorumluluğunun kâr maksimizasyonu olduğunu iddia eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


Milton Friedman
Milton Dalton
Milton Bentham
Milton Russell
Milton Allais

17.Soru

Etik ve yasa ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Dışsal kontrolün en yoğun olduğu alan etik alandır

Yasal alanda, kabul görmüş ilke ve değerlere dayalı davranış standartları söz konusudur

Özgür seçim alanında itaat kurumları vardır.

Dışsal kontrolün en az olduğu alan yasal alandır.

Etik alanda spesifik bir yasa yoktur


18.Soru

Aynı sektörde ve aynı işi yapan iki veya daha fazla işletmenin, hukuki bağımsızlıklarını yitirmeden yaptıkları anlaşmalara ne denmektedir?


Tröst

Konsern

Holding

Konsorsiyum

Kartel


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, belirli büyüklükteki şirketlerin iş etiği yönetiminde kullandıkları güncel yaklaşımlar ve araçlardan biri değildir? I. Misyon ve/veya değerler bildirgesi II. Etik kodlar III. Raporlama/tavsiye kanallar IV. Rik analizi ve yönetimi V. Etik yöneticisi/etik sorumlusu/etik komiteleri VI. Etik pazar VII. Etik danışmanları VIII. Etik eğitimi IX. Paydaşlara danışma, diyalog ve iş birliği X. Reklam etik kurulu XI. Denetim, hesap verme ve raporlama


I., III. VII.
II., IV.
VIII., IX.
I., XI.
VI. , X.

20.Soru

Verimliliği ve üretkenliği destekleyen, aynı zamanda kâr maksimizasyonu hedefiyle uyumlu olan iş etiği yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


Faydacı yaklaşım

Haklar yaklaşımı

Adalet kuramı yaklaşımı

Bütünleştirici sosyal sözleşme kuramı

Nesnel kuram