Genel İşletme Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İş etiği konusundaki yaklaşımlar arasında, etik kararların eşitlik, doğruluk ve tarafsızlık standartlarına dayalı olması gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 


Faydacılık yaklaşımı 
Haklar yaklaşımı  
Adalet kuramı yaklaşımı 
Bütünleştirici sosyal sözleşme kuramı 
Kurumsal değerlendirme yaklaşımı 

2.Soru

Türk Hava Yolları'nın (THY) kurumsal sitesinde yer alan "sektör ortalamalarının üstündeki büyüme trendinin sürdürülmesi" ifadesi, THY'nin iç çevresine ilişkin aşağıdaki hangi unsura aittir?


Vizyon
Misyon
Değerler
Etik kod
Örgüt kültürü

3.Soru

Süt, pasta, telefon, otomobil gibi mallar ne tür mallardır?


Ekonomik olmayan mallar
Ekonomik mallar 
Sürdürülebilir mallar
Yenilenemez mallar
Doğal kaynaklar

4.Soru

Piyasaya çıkabilen ticari hâle gelen yeniliğe ne ad verilir?


İnovasyon

Yenilik

Yaratıcılık

Yeni ürün

İcat


5.Soru

İşletmenin kâr amacı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


İşletmelerin tek kuruluş amacıdır.
Çalışanların motivasyonunda bir öneme sahip değildir.
Kısa dönemde elde edilen kar işletmenin finansal performansını olumlu etkiler.
Özel sektör işletmelerinin temel ve en öncelikli ihtiyacıdır.
İşletme karını paydaşları ile paylaşmak zorundadır.

6.Soru

Çalışanların işletme çevresinde meydana gelen olayları anlamlandırmaları ve ortak tepki vermelerine neden olan temel örgütsel unsur aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Disiplin

Kültür

Dayanışma

Aidiyet

Farkındalık


7.Soru

Aşağıdaki etik karar alma kuramlarından hangisinde  toplum değil, birey odak noktadadır?


Hukuk

Sosyal sözleşme

Faydacılık

Adalet

Haklar


8.Soru

Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna ne ad verilir?


Sinerji

Entropi

Negatif entropi

Ekofinalite

Açık sistem


9.Soru

Amaçlara ne derece ulaşıldığını ve planlanan sonuçların ne kadarının gerçekleştiğini ifade eden gösterge aşağıdakilerden hangisidir?


Etkililik
Yenilikçilik
Karlılık
Öz sermaye
Verimlilik

10.Soru

İşletmenin kuruluş yeri seçiminde göz önüne aldığı en önemli unsur hangisidir?


Pazara yakınlık

Hammadde

Enerji ve su kaynakları

İklim koşulları

Teşvik ve Sınırlamaları


11.Soru

Üretilen ürünlerin sahipliğinin değişmesi ile ortaya çıkan fayda aşağıdakilerin hangisidir?


Şekil değişikliği ile fayda

Zaman faydası

Yer faydası

Mülkiyet faydası

Sanal fayda


12.Soru

İşletmelerin kapalı sistem olarak değerlendirmemesinin sebebi nedir?


Her işletme kendi iç yapısına göre hareket etmek zorunda olduğu için
İşletmeler çevresiyle gereğinden fazla iletişimde olmaması gerektiği için
İşletmelerin çevreyle olan etkileşimlerini sistem yaklaşımına benzer şekilde gerçekleştirmesi
İşletmelerin iç ve dış çevresi arasındaki etkileşimlere açık olmaması
Küçük bir çevrede hareket etme kabiliyetinin yüksek olması.

13.Soru

Bütünleşik sorumluluk raporlaması konusunda dünya çapında en yağın olarak bir inisiyatif olan çevre, sosyal ve ekonomik boyutlardan oluşan üçlü sorumluluğu bütünleşik olarak ele almış ve yayınlamış olan kuruluş hangisidir?


FAA
JAA
JAR
GRİ
ISO

14.Soru

Üretim miktarı/ Sermaye miktarı formülü ile aşağıdakilerden hangisi elde edilir?


Emek Verimliliği

Sermaye Verimliği

Karlılık

Finansal Karlılık

Enerji Verimliliği


15.Soru

İşletmelerin yasal ve ekonomik bağımsızlıklarını yitirerek tekelci güç kurmak amacıyla sermaye ve yönetimlerini birleştirmeleri aşağıdakilerden hangisini karşılar?


Tröst

Kartel

Konsorsiyum

Konsern

Merger


16.Soru

Piyasada özel mülkiyete sahip işletmelerin çok sayıda olması, büyüklüklerinin birbirine yakın olması, işletme sahiplerinin yani girişimcilerinin farklı kişiler olması öncelikle hangi sonuca yol açar?


Geniş pazarlar

Kaliteli ürün

Yüksek kar

Yoğun rekabet

Düşük maliyet


17.Soru

Etik bir sorunla karşılaşan bir bireyin etik ya da etik olmayan bir davranış göstermesi ile sonuçlanan süreç aşağıdakilerden hangisidir? 


Algılama 
Muhakeme
Tanımlama 
Etkileme 
Yönetme 

18.Soru

Birbiriyle çatışan ancak her ikisinin de olası geçerli etik yönleri olan iki seçenekten birinin seçilmesinin gerektiği duruma ne ad verilir?


Etik ikilem

Etik uzlaşma

Etik düzlem

Etik  gözlem

Etik varsayım


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genel çevre unsurlarından biri değildir?


Çıkar grupları

Siyasal- yasal çevre

Ekonomik çevre

Teknolojik çevre

Sosyokültürel çevre


20.Soru

Bir işletmede sermayenin verimliliğinin arttırılması amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?


Üretim miktarı ve yabancı kaynak sabit tutularak öz sermaye miktarı arttırılmalıdır.
Üretim miktarı ve öz sermaye sabit tutularak yabancı kaynak miktarı arttırılmalıdır.
Yabancı kaynak ve öz sermaye sabit tutularak üretim miktarı azaltılmalıdır.
Üretim miktarı sabit tutularak yabancı kaynak ve öz sermaye toplamı azaltılmalıdır.
Üretim miktarı sabit tutularak yabancı kaynak ve öz sermaye toplamı arttırılmalıdır.