Genel İşletme Ara 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörlerden biri değildir?


Pazara yakınlık
Nüfus yoğunluğu
Enerji ve su kaynakları
İklim kaşulları
Teşvik ve sınırlamalar

2.Soru

Holding adı verilen şirketler topluluğunun hukuki yapısı aşağıdakilerden hangisidir?


Limited şirket

Kollektif şirket

Komandit şirket

Anonim şirket

Adi şirket


3.Soru

Karar vericiden beklenen, her karar seçeneğinin tüm kesimler üzerindeki etkisini göz önüne alması ve çoğunluğun en yüksek tatmini için uygun olanı seçmesi yaklaşımı aşağıdaki iş etiği yaklaşımlarından hangisi için geçerlidir?


Faydacılık Yaklaşımı

Haklar Yaklaşımı

Adalet Kuramı Yaklaşımı

Bireyselcilik Yaklaşımı

Bütünleştirici Sosyal Sözleşme Kuramı Yaklaşımı


4.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi işletmelerin kuruluş yerinin seçiminde etkili olan faktörlerden biri değildir?


Kuruluş dosyası hazırlama
Hammadde
Pazara yakınlık
Ulaştırma
İklim koşulları

5.Soru

Carroll’ın kurumsal sosyal sorumluluk modeline göre piramidin ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?


Yasal sorumluluklar

Etik sorumluluklar

Ekonomik sorumluluklar

Hayırseverlik sorumluluğu

Görev sorumluluğu


6.Soru

Çevresiyle insan, bilgi, ham madde ve enerji alışverişi
olan sistemlere ne ad verilir? 


Kapalı sistemler

Genel sistemler

Açık sistemler

Büyük sistemler

Doğal sistemler


7.Soru

Girişimci ya da girişimcilerin kendi tasarruflarıyla biriktirdiği ve işletmeye koyduğu sermayeye ne ad verilir?


İşletme sermayesi

Öz sermaye

Ayni sermaye

Sabit sermaye

Kredi


8.Soru

I. Küçük işletmeler o yörenin sorunlarıyla daha fazla ilgilenirlerII. 250'den fazla çalışanı olan işletmeler büyük işletmelerdirIII.Sermaye mülkiyetine göre işletme türleri, 3'e ayrılırIV. Özel işletmeler, yaptıkları iş bakımından işletme grubuna dahildirV. T.C. Devlet Demiryolları, iktisadi devlet teşekkülüdürVI. Dünya ölçeğine göre işletmeler 5'e ayrılırVII. Özel işletmeler, kamu işletmelerindendirYukarıda belirtilen ifadelerden hangi yada hangileri doğrudur?


III.
IV. ve V.
VI.
VII.
I. ve II.

9.Soru

Genel Sistem Yaklaşımının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Olayların incelenmesinde karşılıklı ve çevresel ilişkilerin de göz önünde bulundurulması
İşletme sınırları içerisindeki yapılandırmaya daha çok önem vermesi
Çalışanlar için ücret politikalarının belirlenmesine yönelik önerilerde bulunması
Alt ve üst sistemleri birbirinden bağımsız değerlendirmesi
İşletmelerin rekabet ettikleri pazarlarda, farklı stratejiler önermesi

10.Soru

250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk lirasını aşmayan işletmelere ne ad verilir?


Mikro İşletme

Orta Büyüklükteki İşletme

Küçük İşletme

Büyük İşletme

Makro İşletme


11.Soru

İşletme yönetiminin sosyal sorumluluğunun kâr elde etmenin ötesinde, toplumun refahını korumayı ve iyileştirmeyi de kapsadığını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyoekonomik görüş

Klasik görüş

Ekonomik görüş

Neoklasik görüş

Davranışsal görüş


12.Soru

Verimlilik nedir?


Sermayenin kâra olan oranı
Fiili sonuçların planlanan sonuçlara oranı
Üretim miktarının üretim faktörlerine oranı
Net kârın öz sermayeye oranı
Son bir yılda piyasaya çıkan ürünlerin satışının toplan satışlara oranı

13.Soru

Üretim miktarının üretimde kullanılan üretim faktörlerine oranlanması ile aşağıdakilerden hangisi elde edilir?


Verimlilik

Karlılık

Etkililik

Yenilikçilik

Finansal karlılık


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir girişimcinin kazanç elde etmek dışında işletme kurmak isteme nedenlerinden biri değildir?


Sektördeki diğer işletmelere rakip olma isteği

Toplumda saygınlık ve sosyal statü elde etmek isteği

Kendi işini kurarak, kendi işinin patronu olmak isteği

Tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap vermek isteği

İş arayanlara iş yaratma isteği


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sektörel çevresinin temel bileşenlerinden değildir?


Rakipler ve rekabet
Yöneticiler 
Müşteriler
Yasal düzenleyiciler
 Tedarikçiler

16.Soru

insanlara keyfiyete göre farklı davranılmamasını gerektiren adalet türü hangisidir?


Etkileşimsel adalet

Prosedürel adalet

Etik adalet

Dağıtım adaleti

İşlemsel adalet


17.Soru

Girişimci kuruluş dosyası hazırlama sürecinde aşağıdakilerden hangisini alarak işlemlere başlamaktadır?


Banka kredisi

Ortaklardan onay

Noterden ticaret unvan tastiknamesi

Sosyal Güvenlik Kurumundan gerekli belgeleri

İşe başlama belgesi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumlu bir işletme olma yolundaki işletmeler için süreçte yer alan adımlardan biri değildir?


Kurum kültürünün gözden geçirilmesi
Yöneticilerin seçimi 
Paydaş gruplarının tanınması
Kaynaklar ve önceliklerin belirlenmesi
Paydaşlardan geribildirim alınması

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörlerinden biri değildir?


Hammadde

Pazara yakınlık

Görünürlük

Ulaştırma

Enerji ve su kaynakları


20.Soru

Bankaların aralarında faiz oranlarını belirli bir düzeyde tutmak üzere anlaşmaları hukuki birleşme süreçlerinden hangisine bir örnek olarak gösterilebilir? 


Centilmenlik anlaşması

Konsorsiyum

Kartel

Konsern

Tröst