Genel İşletme Ara 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sektörel çevresini oluşturan bileşenlerden biridir?


Ekonomik çevre 

Rakipler ve rekabet

Teknolojik çevre

Doğal çevre

Siyasal yasal çevre


2.Soru

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, insanların canlılığını sürdürebilmesinin temeli olarak görülen ihtiyaçlar aşağıdakilerden hangisidir?


Fizyolojik ihtiyaçlar

Güvenlik ihtiyacı

Ait olma ve sevgi ihtiyacı

Saygı ihtiyacı

Kendini gerçekleştirme ihtiyacı


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etik davranışı belirleyen faktörlerden biri değildir?


Bireyin ahlaki gelişim düzeyi

Sorunun etki gücü

Örgüt kültürü

Yapısal değişkenler

Küresel özellikler


4.Soru

Doğadaki tüm sistemlerin yok olmaya mahkum oldukları biçiminde açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Sinerji

Açık sistem

Ekofinalite

Rigor mortis

Entropi


5.Soru

Aşağıdakileren hangileri işletmelerin küçülme kararı vermedeki amaçları arasında sayılabilir?

I- Karar süreçlerini hızlandırmak

II- Yeni pazarlara açılmak

III- Maliyetleri düşürmek

IV- Daha esnek olmak


I-II

II-IV

I-III-IV

I-II-III

I-II-IV


6.Soru

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki bir lokantanın domuz eti içeren bir yemek servis etmemesi aşağıdaki işletme çevrelerinden hangisiyle ilgilidir?


Sosyakültürel
Siyasal-yasal
Ekonomik
Doğal
Teknolojik

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyakültürel çevrenin küreselleşme etkilerinden biri değildir?


Medyanın küreselleşmesi
Çok kültürlülüğün yaygınlaşması 
Yolculuk sürelerinin kısalması 
Uluslararası turizm faaliyetlerinin gelişmesi 
İngilizcenin  uluslararası bir dil halini alması 

8.Soru

Belirli bir işletme ,meslek grubu  veya endüstri içinde  etkisel açıdan çalışanlardan /üyelerden beklenen  ve istenen davranış türlerini açıklayan bildirgelere ne ad verilir?


Etik Kodlar 
Misyon 
Risk Analizi 
Etik danışmanlığı
Raporlama 

9.Soru

Türkiye’deki KOBİ yönetmeliğine göre 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon TL’yi aşmayan işletmeler nicel sınıflandırmada hangi grupta yer alır?


Mikro işletme

Makro işletme

Küçük işletme

Büyük işletme

Orta büyüklükteki işletme


10.Soru

İşletmelerin, başka işletmeleri ele geçirerek büyümeleri aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Dışsal büyüme

İçsel büyüme

Yatay büyüme

Dikey büyüme

Geriye doğru dikey büyüme


11.Soru

Genel sistem yaklaşımı hangisi tarafından geliştirilmiştir?


Karl Ludwig von Bertallanfy

Frederick Winslow Taylor

Henri Fayol

Peter Drucker

Mary Parker Follett


12.Soru

Aşağıda verilen örneklerden hangisi hem etik hem de yasal olarak değerlendirilmektedir?


İşyeri güvenliğinin sağlanması.
Yalan söylememek.
İş yeri bilgilerinin başka bir firmaya sızdırılması .
Yükselme sınavında kopya çekmek.
İş yerine ait bir araçla yaşlı bir insanın gideceği yere kadar götürülmesi.

13.Soru

Belirli bir pazarda işletmeler arasındaki rekabetin ulusal kurum yönetmeliklerince düzenlenmesi durumunda hangi makro ve mikro işletme çevresi bileşenleri arasında etkileşim olduğu söylenebilir?


Ekonomik çevre ile rakipler ve rekabet
Teknolojik çevre ile düzenleyici kurumlar ve çıkar grupları
Siyasal - yasal çevre ile rakipler ve rekabet
Siyasal - yasal çevre ile müşteriler
Ekonomik çevre ile düzenleyici kurumlar ve çıkar grupları

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin küçülmeye karar verme nedenlerinden biri değildir?


İşletmedeki maliyetleri yükseltmek
İşletmedeki karar sürecini hızlandırmak
Rakiplerin yaptıklarına daha kısa sürede cevap verebilmek
İşletmenin iç ve dış çevresinde yaşanan iletişimle ilgili sorunları azaltabilmek
Sonuç odaklı bir işletme hâline gelebilmek

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etik davranışı etkileyen faktörlerden biri değildir?


Doğal çevre
Yapısal değişkenler
Örgüt kültürü
Sorunun etik gücü 
Bireysel özellikler

16.Soru

Etik davranışı etkileyen faktörlerden hangisi Lawrence Kohlberg'in Ahlaki Gelişim Kuramı'yla ilişkildidir?


Bireysel özellikler

Bireyin ahlaki gelişim seviyesi

Yapısal değişkenler

Örgüt kültürü

Sorunun etki gücü


17.Soru

Meslek odalarının üyeleri tarafından uyulmasını beklediği ilkeleri belirlemesi aşağıdaki iş etiği güncel yaklaşım ve araçlarından hangisi kapsamında yer almaktadır?


Misyon ve değerler bildirgesi
Etik danışmanları
Risk analizi ve yönetimi
Etik kodlar
Etik eğitimi

18.Soru

Çevreyle ve birbirleriyle ilişkili çeşitli parçalardan oluşan bir bütün olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Sistem
Alt sistem
Entropi
Çevre
Sinerji

19.Soru

Misyon bildirgesi

Ahlaki gelişmişlik düzeyi

Değerler bildirgesi

Örgüt kültürü

Yukarıdakilerden hangileri büyük şirketlerin iş etiği yönetiminde kullandıkları güncel yaklaşımlar arasında yer almaktadır?

 


Yalnız I

I ve II

I ve III

Yalnız III

II ve IV


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi büyümenin yararlarından biri değildir?


Tanınmak ve Marka Olmak
Pazarda Yer Edinme
Bürokrasi
Tanınmak ve Marka Olmak
Ar-ge Farkı