Genel İşletme Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi siyasal- yasal çevrenin en güçlü aktörüdür?


Sanayi odası
Ticaret odası
Devlet
Muhalefet
Adalet bakanlığı

2.Soru

İşletmelerin çevreleri konusunda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


İşletmelerle çevre arasında karşılıklı bir ilişki vardır.

İşletmeler çevreden kendi faaliyetleri için gerekli olan girdileri alırlar.

İşletmeler çevreye çeşitli çıktılar sunarlar.

İşletme sınırları dışında kalan her şey işletme çevresi olarak tanımlanabilir.

İşletme sınırları içinde ve dışında kalan her şey işletme çevresi olarak tanımlanabilir.


3.Soru

""İşletme sınırları dışında kalan her şey" aşağıdakilerden hangisinin tanımı olarak kabul edilir?


Rakip

Çevre

Paydaş

Girdi

Müşteri


4.Soru

2009 itibariyle 120 ülkeden 4700’ü aşkın sayıda işletmenin imzaladığı başta insan hakları olmak üzere birçok ilkeler seti içeren sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?


UN Global Compact

GRI

Dinlerarası Bildirge

The CAUX Roundtable

ISO 14000


5.Soru

İş etiğine deneysel/görgül/ampirik ve normatif yaklaşımların birleşmesini öneren yaklaşım hangisidir?


Bütünleşik sosyal sözleşme kuramı
Adalet kuramı yaklaşımı
Haklar yaklaşımı
Faydacılık yaklaşımı
Etik eğitimi

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin varlığının devam etmesinde etkili olan etkenlerden biridir?


İnsanların sürekli yeni ürün ve hizmet arayışı içerisinde olmaları 
İnsanların yaşamlarında hiçbir değişikliğin olmaması
Piyasanın doygunluğa ulaşmış olması 
İnsanların tüm ihtiyaç ve isteklerinin giderilmiş olması
Doğada her şeyin hazır halde bulunması 

7.Soru

“Rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için mal ve veya hizmetlerde ticari hale gelen bir yenilik yapmak gerekir.” Sözü doğrudan hangi kavram ile örtüşür.


Ar-Ge

İnovasyon

Dağıtım

Uygulama

Teknoloji


8.Soru

İşletmelerin iç ve dış çevrelerini birbirinden ayıran temel fark nedir?


Her iki çevrede işletmenin dışında yer almaktadır
İç çevre, dış çevreye göre daha hassasiyet gerektiren bir yaklaşımla değerlendirilmelidir
Dış çevre de, iç çevre de işletmenin stratejik planlamalarında hayati öneme sahip değildir
İç çevre işletme sınırları içerisinde yer alırken, dış çevre ise tamamen işletme dışında var olan değişkenleri kapsar
Dış çevrenin etkileri, iç çevreye doğrudan etkilemez

9.Soru

Kuruluş çalışmalarının değerlendirilmesi ve yatırım kararının verilmesinde aşağıdaki ölçütlerden hangisi dikkate alınmaz?


Modasal akımlar
Verimlilik
İktisadilik
Karlılık
Ekonomiklik

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birey veya grubun davranışlarının doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında hüküm vermeyi sağlayan ahlaki ilkeler ve değerler toplamıdır?


Ahlak

Etik

Değer

Hukuk

Adalet


11.Soru

İş etiğine deneysel/görgül/ampirik (ne) ve normatif (ne olmalı) yaklaşımlarının birleştirilmesini öneren etik karar alma yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


Bütünlük yaklaşımı

Haklar yaklaşımı

Bireyselcilik yaklaşımı

Bütünleşik sosyal sözleşme kuramı

Adalet kuramı yaklaşımı


12.Soru

Kişini erken yaşlarda sosyal çevresinden öğrendiği ve geliştirdiği değerler, neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda temel muhakemeleri belirlemektedir. Açıklanan bu özellik etik davranışı etkileyen faktörlerden hangisidir?


Bireyin ahlaki gelişim seviyesi

Bireysel özellikler

Yapısal değişkenler

Örgüt kültürü

Sorunun etki gücü


13.Soru

Fizibilite çalışmalarından hangisinde işletmenin kurulacağı arsa, inşaat, taşıtlar, makine alımıyla ilgili giderler hesaplanır? 


Ekonomik araştırmalar

Teknik araştırmalar

Finansal araştırmalar

Hukuki araştırmalar

Örgütsel araştırmalar


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iş modelinin cevaplayabilmesi gereken sorular dışında kalır?


Müşterinin sorunlarını çözecek, ihtiyaçlarını giderecek fayda üretebiliyor muyuz? 

Rakipler takip ediliyor mu?

Bu faydayı üretmek için ihtiyaç duyduğumuz kaynak var mı? 

Sahip olduğumuz kaynakları kullanarak fayda üretirken hangi süreçleri kullanıyoruz? 

Bunların sonucunda kâr edebiliyor muyuz? 


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşinin en üstünde yer alır?


Ait olma ve sevgi ihtiyacı

 

Saygı ihtiyacı

 

Fizyolojik ihtiyaçlar

 

Güvenlik ihtiyacı

Kendini gerçekleştirme ihtiyacı


16.Soru

I. İşletmelerin ürettiği her ürün ve hizmet bir isteği karşılar, buna fayda denmektedirII. İnsanların davranışlarının temelinde ihtiyaçlar bulunmaktadırIII. İhtiyaçlar hiyerarşisinin tabanı, fizyolojik ihtiyaçlardırIV. İhtiyaçlar hiyerarşisinin bazı basamakları toplumsaldırV. İnnovasyon, piyasaya çıkabilen ticari hale gelen yeniliktirVI. Üretim faktörleri; doğal kaynak, emek, sermaye ve girişimciliktir.VII. Emek, bir işletmenin sahip olduğu, ekonomik değeri olan maddi ve maddi olmayan varlıklardırVIII. Girişimci, işletme kurmak için diğer üretim faktörleri yanında yaratıcı bir iş fikrine ihtiyaç duyar.Yukarıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


III. ve VIII.
II.
I. IV. ve V.
VII.
VI.

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumlu bir işletme olma yolundaki işletmeler için süreçte yer alan adımlardan biri değildir?


Kurum kültürünün gözden geçirilmesi
Yöneticilerin seçimi 
Paydaş gruplarının tanınması
Kaynaklar ve önceliklerin belirlenmesi
Paydaşlardan geribildirim alınması

18.Soru

Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması hangi kavramla ifade edilir?


Ekofinalite

Entropi

Sinerji

Artı Değer

İvme


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çevreye somut çıktı sağlayan bir işletme örneğidir?


Tuz fabrikası

İngilizce dershanesi

Diş hastalıkları hastanesi

5 boyutlu sinema

Yaşlı bakım evi


20.Soru

İşlenmiş et üretimi ile uğraşan X şirketi 2016 yılı itibari ile üretimde kullanmak üzere büyük ve küçük baş hayvan yetiştiriciliği yapmaya karar vermiştir.Yukarıda bahsedilen kararı alan şirket nasıl bir büyümeyi amaçlamaktadır?


İleriye doğru dikey büyüme
Geriye doğru dikey büyüme
Dışsal büyüme
İçsel büyüme
Yatay büyüme