Genel İşletme Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belirli büyüklükteki şirketlerin iş etiği yönetiminde daha çok kullandıkları güncel yaklaşımlar ve araçlardan birisi değildir?


Misyon ve/veya değerler bildirgesi

Risk analizi ve yönetimi

İnsan hakları bildirgesi

Paydaşlara danışma, diyalog ve iş birliği

Denetim, hesap verme ve raporlama


2.Soru

Aşağıdakilerin hangisi sosyal sorumlu bir işletme olma yolunda ilerleyen işletmelerin izlediği adımlardan birisi değildir?


Kurum kültürünün gözden geçirilmesi

Paydaş gruplarının tanınması

Paydaşlarla ilgili konuların belirlenmesi

Kaynaklar ve önceliklerin göz ardı edilmesi

Paydaşlardan geribildirim alınması


3.Soru

Hiçbir belirgin kuralın olmadığı koşullarda etik karar almaya yol açan şey aşağıdakilerden hangisidir?


Değerler

Emsal kararlar

Rakip kararları

Konjonktürel kararlar

En son kararlar


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşik olarak en alttaki ihtiyaçtır?


Güvenlik ihtiyacı
Kendini gerçekleştirm ihtiyacı
Saygı ihtiyacı
Fizyolojik ihtiyaçlar
Ait olma ve sevgi ihtiyacı

5.Soru

Romanya'da kurulan bit Türk firmasının çalışanlarına Romanya'nın mevcut ücret düzenine uygun bir ücret ödemesi yapması aşağıdaki etik yaklaşımlarından hangisine bir örnek olabilir?


Faydacılık Yaklaşımı

Haklar Yaklaşımı

Bireyselcilik Yaklaşımı

Adalet Kuramı Yaklaşımı

Bütünleştirici Sosyal Sözleşme Kuramı Yaklaşımı


6.Soru

İşletmeye kâr sağlamak veya gelir getirmek amacıyla yapılan her türlü harcamaya ne ad verilir?


Büyüme
Girişim
Yatırım
Proje 
 Araştırma

7.Soru

Net kârın öz sermayeye oranı aşağıdaki göstergelerden hangisini verir?


Sermaye verimliliği
Finansal kârlılık
Sermaye
Kârlılık
Emek verimliliği

8.Soru

İşletmeyi yakından ilgilendiren çevresel faktörlerin sayısı artarken aynı zamanda bu faktörlerin değişim hızlarının da artması durumunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Çevresel belirsizlik azalır.
Çevresel belirsizlik sabit kalır.
Çevresel belirsizlik artar.
Çevresel belirsizlik önce artar sonra azalır.
Çevresel belirsizlik önce azalır sonra artar.

9.Soru

Genel Sistem Yaklaşımı’nın olgu, olay veya sistemlerin incelenmesinde en önemli vurgusu aşağıdakilerden hangisidir?


Karşılıklı ve çevresel ilişkilerin  göz önünde bulundurulması

Yapısal durumun incelenmesi

Uyum özelliklerinin analiz edilmesi

Yapısal farklılıkların ortaya çıkarılması

Rekabet gücünün hesaplanması


10.Soru

Hayırseverlik sorumluluğu – toplum tarafından arzu edilir

Etik sorumluluk – gerekli görülür

Yasal sorumluluklar – toplum tarafından gerekli görülür

Ekonomik sorumluluklar – toplum tarafından beklenir

Yukarıda işletmelerin sorumluluk düzeyleri ve bu sorumluluklara dair toplumsal beklentilere ilişkin eşleştirmelerden hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve III

II ve IV

III ve IV


11.Soru

Örgüt içinde bireylerin birbirlerine karşı davranışlarında algılanan dürüstlük düzeyiyle yorumlanana adalet türü hangisidir?


Ahlaki adalet

İşlemsel adalet

Dağıtım adaleti

Prosedürel adalet

Etkileşimsel adalet


12.Soru

Etik ikilem ile etik kusur arasındaki temel fark nedir?


Birisinin ahlaki açıdan yasa dışı olması, diğerinin ise olası geçerli etik yönleri olan seçenekten birinin seçilmesi gerektiği durumdur.
Her iki durumda da nasıl davranılması gerektiği çok açık değildir
Etik kusur davranış kabul edilemez, etik ikileme sebep olan davranış ise etik kusuru ortadan kaldırmak için kullanılabilir
İşletmeler her iki durumla da karşı karşıya kalmak istemez
Etik kusur düzeltilebilirken, etik ikileme sebep olan davranışın telafisi olmayabilir

13.Soru

Aşağıda belirtilen ifadelerden hangi yada hangileri yanlıştır?


İşletme çevresinin işletme sınırları içinde kalan kısmına işletmenin iç çevresi denilmektedir
İşletme çevresinin en dış katmanı işletmenin genel çevresi olarak tanımlanır
Siyasal-yasal çevre işletmelerin neleri yapıp neleri yapamayacağını kesin bilgiilerle belirleyen genel bir çerçeve niteliğindedir
Ekonomik çevrenin sosyal boyutu bağlamında özellikle üzerinde durulması gereken konulardan birisi toplumun demografik özellikleridir.
İşletmelerin var olan kıt kaynakları kullanarak, sonsuz insan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için üretim yaptıkları ortam, işletmenin ekonomik çevresidir

14.Soru

Mevsimsel tarım ürünlerinin özelliklerini yitirmeden muhafaza edilmesi ve üretil(e)mediği zaman dilimlerinde pazara arz edilmesiyle hangi tür fayda sağlanmış olur?


Zaman değişikliği ile fayda

Şekil değişikliği ile fayda

Yer değişikliği ile fayda

Mülkiyet değişikliği ile fayda

Kapasite değişikliği ile fayda


15.Soru

İşletmelerin, mevcut ürünleri üzerinde değişiklikler yapmasına ne ad verilir?


Pazar farklılaştırma
Ürün farklılaştırma
Pazara nüfuz etme
Yatay birleşme
Çapraz birleşme

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin büyüme şekillerinden “içsel büyüme” içinde yer almaz?


Dikey birleşme
Pazara nüfuz etme
Ürün farklılaştırma
Pazar farklılaştırma
İleri doğru dikey büyüme

17.Soru

İşletmelerin temel başarı göstergelerinden hangisi amaçlara ne derece ulaşıldığını  gösterir?


Etkililik
Sosyal sürdürülebilirlik
Verimlilik 
Kârlılık 
Yenilikçilik 

18.Soru

Çevresiyle insan, bilgi, hammade ve enerji alışverişi olan sistemler ne tür sistemlerdir?


Kapalı

Açık

Teknik

Genel

Üretken


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin genel çevresini oluşturan bileşenlerden biri değildir?


Siyasal-yasal çevre

Ekonomik çevre

Düzenleyici gruplar ve çıkar grupları

Teknolojik çevre

Doğal çevre


20.Soru

Hangisi siyasal-yasal çevre üzerindeki küreselleşme etkisine örnek olarak verilebilir?


Çok uluslu işletmelerin yaygınlaşması
Uluslararası kuruluşların öneminin artması
Uluslararası ticaretin yaygınlaşması
Medyanın küreselleşmesi
Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri