Genel İşletme Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşletmelerin rakipleri, işletme çevresinin aşağıdaki temel seviyelerinden hangisi kapsamında sınıflandırılmaktadır?


Sektörel çevre

İç çevre

Genel çevre

Küresel çevre

Uluslararası çevre


2.Soru

Çevresel belirsizlik kavramının ilişkili olduğu faktörler aşağıdakilerden hangisidir?


İşletme çevresindeki faktörlerin değişim hızı-İşletme çevresini etkileyen faktörlerin yapısı

İşletme çevresindeki faktörlerin sahipliği-İşletme çevresini etkileyen faktörlerin sayısı

İşletme çevresindeki faktörlerin değişim hızı-İşletme çevresini etkileyen faktörlerin sayısı

İşletme çevresindeki faktörlerin durumu-İşletme çevresini etkileyen faktörlerin niceliği

İşletme çevresindeki faktörlerin etkilenme derecesi-İşletme çevresini etkileyen faktörlerin sayısı


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik, siyasal, yasal, sosyo-kültürel, teknolojik ve doğal çevre faktörlerinin uluslararası etkileşimi sayesinde, ülkeler arasında mevcut sınırların yok olması anlamına gelen kavramdır?


Yerelleşme
 Ulusallaşma
Küreselleşme
Kamusallaşma
Özelleşme

4.Soru

Genel sistem yaklaşımı kapsamında yer alan kavramlardan biri olan entropi doğadaki tüm sistemlerin yok olmaya mahkum olmaları şeklinde açıklanabilen bir kavramdır.Aşağıdaki örneklerden hangisi entropi kavramına yönelik verilen bir örnek değildir?


İşletmelerin yaşam döngülerinde olgunluk evresi sonrasında düşüş evresine girmeleri
İşletme tarafından üretilen ürünlerin yaşam döngülerinde olgunluk evresi sonrasında karların ve satışların düşmeye başlaması
Her işletmenin ömrünün sonlu olması
İşletmelerin süreçlerinde müşterilerine artı değer yaratarak yaşam döngüsünü uzatma çabaları
İşletmenin dahil olduğu sistem içerisindeki sürecin işlemez hale gelmesi

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, sosyal sorumluluğu hedefleyen işletmeler için geçerli bir strateji değildir?


Devlet katkısının beklenmesi
Kurum kültürünün gözden geçirilmesi
Paydaş gruplarının tanınması
Kaynaklar ve önceliklerin belirlenmesi
Paydaşlardan geribildirim alınması

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin  fonksiyonlarından biri değildir?


Araştırma –geliştirme
Üretim
Hisse satışı
Halkla ilişkiler
Pazarlama

7.Soru

İşletme sisteminde aşağıdakilerden hangisi hem girdi hem çıktı olabilir?


İşgücü
Atık
Zaman
Hammadde
Bilgi

8.Soru

İşletmelerin faaliyetlerini sürdürecekleri yer hangisidir?


Genel merkez

Fizibilite konusu

Faaliyet yeri

Kuruluş yeri

Faaliyet konusu


9.Soru

Herhangi bir İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) ve Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) bir işletmenin sermayesinin en az %15 en fazla %50’sine sahipse, bu işletme ilgili kararnameye göre hangi kapsamdadır?


Müessese

Bağlı Ortaklık

İşletme

İştirak

İDT


10.Soru

İşletmelerin ürettikleri ürünleri saklayarak, koruyarak ya da depolayarak üretim yapmadıkları ya da yapamadıkları dönemlerde piyasaya sürerek elde ettikleri fayda aşağıdakilerin hangisidir?


Şekil değişikliği ile fayda

 

Zaman faydası

 

Yer faydası

 

Mülkiyet faydası

Sanal fayda


11.Soru

Bir işletme yaz aylarında yetişen bir meyveyi kış aylarına dek saklayarak bu meyvenin yetişmediği bölgelerdeki tüketicilere sunar ise aşağıdaki faydalardan hangisini sağlamış olur?


Mülkiyet değişikliği faydası ve zaman değişikliği faydası
Zaman değişikliği faydası ve yer değişikliği faydası
Şekil değişikliği faydası ve yer değişikliği faydası
Şekil değişikliği faydası ve zaman değişikliği faydası
Yer değişikliği faydası ve mülkiyet değişikliği faydası

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin ekonomik çevreye etkilerinden birisi değildir?


Küresel sermaye pazarlarının gelişmesi

Teknoloji transferlerinin kolaylaşması

Kişisel bilgisayarların yaygınlaşması

Uluslararası ticaretin yaygınlaşması

Çokuluslu işletmelerin yaygınlaşması


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin faaliyetlerini doğrudan etkileyebilen çıkar gruplarının bir türü olan baskı gruplarına örnek olarak gösterilebilir?


Sermaye Piyasası Kurumu (SPK)

Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu (EPDK)

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)

Sosyal Ağlar

TBMM


14.Soru

Üretilen ürünlerin sahipliğinin değişmesinden dolayı ortaya çıkan faydaya ne ad verilir?


Mülkiyet faydası

Yer faydası

Zaman faydası

Şekil değişikliği ile fayda

Biçim faydası


15.Soru

Birleşmiş Milletler Küresel ilkeler sözleşmesine göre, hangi ilkelerde zorla işçi çalıştırılmasına yönelik kurallar belirtilmiştir?


Çalışma standartları
İnsan Hakları
Çevre
Yolsuzlukla mücadele
Yasal yönetmelikler

16.Soru

Otomobil üretimi yapan bir işletmenin yemek fabrikasıyla birleşmesi aşağıdakilerden hangisine bir örnek olarak gösterilebilir?


Dikey birleşme

Yatay birleşme

Çapraz birleşme

Dikey büyüme

Yatay büyüme


17.Soru

Bireysel karakteristikler

Ahlaki gelişmişlik düzeyi

Sosyal sözleşme

Misyon ve değer bildirgesi

Yukarıdakilerden hangileri muhakeme sürecini etkileyen faktörler arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

III ve IV

Yalnız II


18.Soru

Kâr elde etmek için üretim faktörlerini bir araya getirip verimli bir biçimde kullanan kişi hangi kavramla ifade edilmektedir?


Girişimci

Yönetici

Lider

Şef

Ustabaşı


19.Soru

“Bir sistem olarak işletmeler, işletmecilik süreçleri sonucunda “artı değer” yaratarak yaşamlarını sürekli kılmak zorundadırlar.” Vurgusunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Sinerji oluşturmak

Entropiyi engellemek

Alt sistemleri azaltmak

Çevreye duyarlı olmak

Rekabet gücünü artırmak


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin var olma nedeni olarak tanımlanan işletmenin iç çevresi unsurudur?


Vizyon
Misyon
Örgüt kültürü 
Örgüt Yapısı 
Temel  yetenekler