Genel İşletme Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Etik kararların eşitlik, doğruluk ve tarafsızlık standartlarına dayalı olmasını savunan etik karar alma yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


Adalet kuramı yaklaşımı

Bütünleştirici sosyal sözleşme kuramı

Sistem yaklaşımı

Faydacılık yaklaşımı

Haklar yaklaşımı


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hem soyut hem de somut çıktı üreten işletmelere bir örnektir?


Lunapark

Lokanta

Hastane

Dershane

Kuaför


3.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi etik kavramı ile yakından ilişkili değildir?


Davranış biçimleri

Kurallar

Karlılık

Ahlak

Doğruluk


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin ekonomik çevreye etkilerinden birisi değildir?


Küresel sermaye pazarlarının gelişmesi

Teknoloji transferlerinin kolaylaşması

Kişisel bilgisayarların yaygınlaşması

Uluslararası ticaretin yaygınlaşması

Çokuluslu işletmelerin yaygınlaşması


5.Soru

"Nelere hakkım var?" sorusunu soran iş etiği yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


Faydacılık Yaklaşımı

Haklar Yaklaşımı

Adalet Kuramı Yaklaşımı

Eşitlik Kuramı Yaklaşımı

Bütünleştirici Sosyal Sözleşme Yaklaşımı


6.Soru

1980’lerde Edward Freeman tarafından geliştirilmiştir. işletmelerin sorumlu olduğu çeşitli gruplara odaklanır. Temel iddiası, işletmelerin sorumluluğu konusundaki sosyoekonomik görüşle örtüşür. işletmelerin sadece hissedarların ya da sahiplerin çıkarları doğrultusunda değil, aynı zamanda işletme içinde ve etrafında bulunan önemli birçok grubun göz önüne alınarak yönetilmesi gerektiğini savunur.

Metinde özellikleri anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Paydaş  Yaklaşımı

Haklar yaklaşımı

Faydacılık yaklaşımı

Adalet kuramı yaklaşımı

Bütünleşik sosyal sözleşme yaklaşımı


7.Soru

Çevreyle ve birbirleriyle ilişkili çeşitli parçalardan veya bir başka deyişle alt sistemlerden oluşan bir bütün olarak tanımlanan tanım aşağıdakilerden hangisidir?


Fayda 
İstek
Sistem
Üretim
İnovasyon 

8.Soru

Başarıya ulaşmada etik ve sosyal sorumluluğun önemini kavrayan bir işletmenin bu süreçte izleyeceği ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?


Paydaş gruplarının tanınması
Kaynaklar ve önceliklerin belirlenmesi
Kurum kültürünün gözden geçirilmesi
Paydaşlarla ilgili konuların belirlenmesi
İşletmenin sosyal sorumluluk alanlarının tespit edilmesi

9.Soru

Bir organizasyonun sosyal sorumluluğunu sadece kar maksimizasyonu olduğunu ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?


Klasik görüş

Sosyoekonomik görüş

Paydaş yaklaşımı

Değerler bildirgesi

Bütünleşik sosyal sözleşme kuramı


10.Soru

'Yüksek enflasyon işletmelerin girdi maliyetlerini arttırır. İşletmeler artan maliyetleri çoğu zaman müşterilerine yansıtamaz ve bu da karlılığın düşmesine neden olur' cümlesi işletmenin genel çevresi ile ilişkili hangi alt başlıkla ilgilidir?


Siyasal çevre
Teknolojik çevre
Sosyokültürel çevre
Ekonomik çevre
Doğal çevre

11.Soru

Piyasaya çıkabilen ve ticari hale gelmiş olan yenilik kavramını ifade eden, aşağıdakilerden hangisidir?


Fayda 
İstek
Ekonomik
Üretim
İnovasyon 

12.Soru

Şirket araçları LPG ile çalışan bir işletmenin Eskişehir yerine, Ankara’da faaliyet göstermesi neyin sonucu olabilir?


Ankara’nın başkent olması
LPG fiyatlarının, enerji kaynaklarına yakın olan Ankara’da daha ucuz olması
Eskişehir’de yeterince LPG dolum istasyonun olmaması
İklim koşullarının Ankara’da daha sert olması, dolayısıyla LPG sistemiyle çalışan motorların soğuk havalarda daha verimli çalışması
İşletme faaliyetlerinin Ankara’da Eskişehir’e göre daha hızlı gerçekleşebilmesi

13.Soru

Girişimci ya da girişimcilerin kendi tasarruflarıyla biriktirdiği ve işletmeye koyduğu sermayeye ne ad verilir?


Öz sermaye

Sabit sermaye

İşletme sermayesi

Ayni sermaye

Nakdi sermaye


14.Soru

İşletme kurma faaliyetleri yürütülürken oluşturulması gereken planın en son aşaması aşağıdakilerden hangisidir? 


Yatırım

Yatırım projesi

Ön araştırma

Fizibilite çalışmaları

Çalışanları belirleme


15.Soru

İnsanın sürdürülebilir şekilde doğuştan hayatının sonuna kadar, başta fizyolojik ihtiyaçlar olmak üzere, diğer ihtiyaçların da karşılandığı sisteme ne ad verilir?


Genel güvenlik

Mal ve hizmetlerin güvenliği

Sağlık güvenliği

Sosyal güvenlik

İş yeri güvenliği


16.Soru

Klasik görüşe göre, doğal çevreyi korumak için oluşturulmuş bir işletmenin büyümesi neden güçtür?


İşletmelerin çevreyi koruyarak, toplumun bütününde olumlu bir imaj yaratmaya çalışmasının gereksiz olduğu düşüncesinden
Doğal çevreyi korurken, bazı tarafların çıkarlarına ters düşme tehlikesinden
İşletme yönetimlerinin tek sosyal sorumluluğunun kar maksimizasyonu olması gerektiğinden
Doğal kaynakların sonsuz olması
Sosyal sorumluluk ilkesinin kişilere göre değişiklik göstermesi sebebiyle

17.Soru

İşletmelerin hangi ürün veya hizmeti üretmelerinin gerekli olduğu sorusuna aşağıdaki işletme fonksiyonlarından hangisi cevap vermektedir?


Araştırma geliştirme
Pazarlama
Üretim
Finansman
Halkla ilişkiler

18.Soru

İşletmeye kar sağlamak veya gelir getirmek amacıyla yapılan her türlü harcamaya ne denir?

 


Gider

Yatırım

Maliyet

Tasarruf

Kazanç


19.Soru

Bazı işletmelerin çıktısı somut değildir ve performans gerektiren soyut ürünlerdir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu tanımın karşılığıdır?


Mal
Ürün
Hizmet
Performans
Çıktı

20.Soru

Satın alınan herhangi bir ürünün somut faydasına eşlik eden satış sonrası hizmetler, garanti koşulları, ödeme kolaylıkları ve ürün imajı gibi etkenleri kapsayan daha bütünleşik bir yapıya ne denmektedir?


Bireysel müşteri

Endüstriyel müşteri

Tedarikçi

Stratejik ortaklık

Genişletilmiş ürün kavramı