Genel İşletme Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde planlamanın özelliklerinden birisi verilmiştir?


Planlama belirsizlik ve varsayımlarla ilişkili risk içeren bir tahmin işidir
Planlama gerçekleşen faaliyetlerin bir sonucudur
Planlama daha çok geçmişte gerçekleşen faaliyetlerin yorumlanması ile ilgilenir
Planlama değişikliklere kapalı, daha statik bir süreçtir
Planlama, planlar vasıtasıyla hayata geçirilir.

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin reklama tercih edilme nedenleri arasında yer almaz?


Çoğunlukla öne çıkan birkaç reklam dışında reklamlardan kaçılmaktadır.

Halkla ilişkilerin kuruma güven sağlama olanağı artmaktadır.

Hedef tüketici, reklam mesajını ciddi olarak sorgulamaktadır.

Kriz dönemlerinde maliyeti yüksektir.

Pazarda güç dengesi üreticiden tüketiciye geçmiştir.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  Temel Performans Değerlendirme Yöntemlerinden biri değildir? 


Yazılı Kompozisyon
Grafik Değerlendirme Ölçeği
Kritik Olay
İkili Karşılaştırma 
Çoklu Karşılaştırma 

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş etiği yaklaşımlarından biri değildir?


Faydacı yaklaşım

Haklar yaklaşımı

Adalet kuramı yaklaşımı

Bütünleştirici sosyal sözleşme kuramı

Nesnel kuram


5.Soru

İşletmelerin mevcut ürünleri üzerinde değişiklikler yapıp rakip ürünlerden daha iyi duruma gelmelerini ve pazardaki etkililiklerini arttırmalarını sağlayan strateji aşağıdakilerden hangisidir?


Pazarın kaymağını alma

Pazara nüfuz etme

Pazar farklılaştırma

Personel farklılaştırma

Ürün farklılaştırma


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıklar  arasında yer almaz?


Menkul kıymetler 
Ticari alacaklar 
Sermaye yedekleri 
Stoklar 
Hazır değerler  

7.Soru

Bir havayolu işletmesinde insan kaynakları yöneticisi olarak çalışan A’nın operasyon biriminde çalışan B’nin sorununu çözme yetkisi aşağıdaki yetki türlerinden hangisine girmektedir?


Komuta yetkisi
Kurmay yetki
Rasyonel yetki
Fonksiyonel yetki
Karizmatik yetki

8.Soru

Aşağıdaki oranlardan hangisi, İşletmenin 8-10 yıllık itibariyle finansal durumuna, faaliyet sonuçlarına ilişkin gelişme eğilimini görebilmek için yapılan analiz türüdür?


Karşılaştırmalı Tablolar analizi
Yüzde yöntemi ile analiz
Oran analizi
Statik analiz
Trend Analizi

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Proforma Finansal Tablolar'ın temel kullanım amacını yansıtmaktadır?


Bütçeleme

Finansal kontrol

Finansman ihtiyacı tahmini

Çalışma sermayesi yönetimi

Yatırım


10.Soru

Bir işletmenin pazarlama departmanında farklı kademelerde çalışan 3 personel arasında sürekli sorun yaşanmaktadır. Bunun üzerine bu üç çalışanla görüşme yapan insan kaynakları müdürünün görüşmeler sonunda sınıflandırdığı problemler aşağıdaki gibidir :I. En üst kademedeki çalışan bir alt kademedeki çalışana yetkisi dışında kalacak işler vermektedir. II. En alt kademedeki eleman bulunduğu pozisyondaki işleri yerine getirmek için yeterli donanıma sahip değildir. III. Orta kademeki eleman alt kademeki elemanın yapması gereken işleri de, alt kademenin yetersiz kalması sebebiyle, üstlenmek durumunda kalmaktadır.Bu problemlere bakıldığında pazarlama departmanındaki bu problem insan kaynaklarının neyi eksik/yanlış yapmasından kaynaklanıyor olabilir?


Kariyer yönetimi
Performans yönetimi
Ücretlerin adil belirlenmesi
İş gerekliliklerinin belirlenmesi
İş güvenliğinin sağlanması

11.Soru

I. Çalışanların bilgi ve becerilerini en iyi biçimde kullanmalarını sağlayarak onların işletmeye olan katkılarını en üst düzeye çıkarmakII. İş yaşamının kalitesini yükselterek çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda,yaptıkları işten zevk almalarını sağlamakIII. Müşteriler için değer yaratmak, değeri tanıtmak ve sunmak.Yukarıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin amaçlarındandır?


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I, II
I, II, III

12.Soru

İşletmelerde çalışanların davranış özelliklerini anlamak yöneticilerin sahip olması gereken hangi tür yetenek ile ilgilidir?


Kavramsal yetenek

Beşeri yetenek

Teknik yetenek

Taktiksel yetenek

Operasyonel yetenk


13.Soru

Karya firmasının genel müdürü Hakan bey, periyodik olarak raporları okumakta, bilgileri toplayarak yada bireylerle irtibat kurararak işletmeyi ve dış çevresini daha iyi anlamak amacıyla işletme içinden ve dışından bilgi toplayarak hangi yönetsel rolü gerçekleştirmektedir?


Kişilerarası roller-Birleştirici rolü
Bilgi sağlama rolü-Monitör rolü
Karar verici rolü-Kaynak dağıtıcı rolü
Karar verici rolü-Bilgi yayma rolü
Kişilerarası roller-Sözcü Rolü

14.Soru

Örgüt yapısının ahlaki belirsizlikleri azaltacak şekilde tasarlanması etik davranışa ilişkin faktörlerden hangisiyle daha yakından ilgilidir?


Bireyin ahlaki gelişim seviyesi

Bireysel özellikler

Yapısal değişkenler

Sorunun etki gücü

Bireyin bilişsel yapısı


15.Soru

Bir işletmenin 8-10 yıllık uzun dönemler itibariyle finansal durumuna ve faaliyet sonuçlarına ilişkin gelişme eğilimi görülmek isteniyorsa aşağıdaki finansal analizlerden hangisi yapılmalıdır?


Yüzde yöntemi ile analiz
Trend analizi
Karşılaştırmalı tablolar analizi
Cari oran analizi
Kaldıraç oranı analizi

16.Soru

Aşağıdaki üretim faktörlerinden hangisi kendisi dışındakileri bir araya getirici özellik taşıyarak diğerlerinden ayrılmaktadır?


Emek
Sermaye
Doğal kaynaklar
Girişimcilik
Kapital

17.Soru

Yönetim Piramidi'ndeki görevi; işletmenin tamamını ilgilendiren faaliyetleri yerine getirmek, örgütsel amaç, politika ve stratejileri oluşturmak olan yönetim kademesi aşağıdakilerden hangisidir?


Bölüm Müdürleri
Orta Kademe Yönetim
Üst Kademe Yönetim
Yönetsel Görevi Olmayan Çalışanlar
Alt Kademe Yönetim

18.Soru

İşletmede kimlerin çalışacağından işletmenin nasıl bir bölümlendirmeye sahip olacağı gibi çeşitli konularda karar verilen araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?


Hukuki araştırmalar

Finansal araştırmalar

Örgütsel araştırmalar

Teknik araştırmalar

Ekonomik araştırmalar


19.Soru

Bölüm yöneticileri, insan kaynakları planlaması, iş analizleri ve iş değerlemesi gibi görevlerini hangi yetki türüyle insan kaynakları yöneticisine bırakırlar?


Komuta yetkisi

Kurmay yetki

Fonksiyonel yetki

Geleneksel yetki

Ussal yetki


20.Soru

Bir bankanın dijital bankacılık kapsamında sanal robotlardan yararlanması, ne tür bir yenilik olarak değerlendirilmelidir?


Süreç 

Ürün

Pazarlama

Organizasyon

Teknoloji