Genel İşletme Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi görüşme türleri arasında yer almaz?


Sorgulayıcı görüşme
Planlı
Plansız
Karma
Sorun çözme

2.Soru

İşletme çevresindeki faktörlerin değişim hızının işletme çevresini etkileyen faktörlerin sayısına oranı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?


Çevresel belirsizlik
Genel sistem yaklaşımı
Toplumsal etkileşimler
Kültürel etkileşimler
Sektörel bileşenler

3.Soru

Yöneticilerin görev alanlarında karar alma, emir verme ve kaynakları dağıtmaya ilişkin resmi ve meşru haklarına ne ad verilir?


Sorumluluk

Kontrol

Yetki

Komuta

Biçimselleşme


4.Soru

İşletmelerin gerek yasal ve gerekse ekonomik özgürlüklerini kaybettikleri birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?


Tröst
Centilmenlik anlaşması
Konsorsiyum
Kartel
Konsern

5.Soru

El işçiliğine dayalı olarak bağımsız işyerlerinde gerçekleşen, üretimin makineden çok, emek ve el işçiliği ağırlıklı olduğu üretim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


İmalathane

El işçiliği

Üretim teknolojisi

Ev işçiliği

Fabrikasyon


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal analiz tekniklerinden değildir?


Oran analizi

Risk analizi

Karşılaştırmalı tablolar analizi

Yüzde yöntemi ile analiz

Trend analizi


7.Soru

İşletmeler küçülmeye bazı nedenler yüzünden karar verirler. Aşağıdakilerden hangi yada hangileri bunlardan biridir? I. İşletmedeki maliyetleri düşürmek II. İşletmelerdeki karar süreci yavaşlatmak III. Rakiplerin yaptıklarına daha kısa sürede cevap verebilmek IV. İşletmenin iç ve dış çevresinde yaşanan iletişimle ilgili sorunları azaltmak V. Sonuç odaklı bir işletme haline gelebilmek VI. Sipariş odaklı bir işletme olabilmek VII. Verimliliği artırmak


II. VI.
I. III.
IV. V.
I. VII.
III.VII.

8.Soru

Aşağıdaki işletmelerden hangisinde merkezileşmenin en yüksek olması beklenir?


Holdingler

Halka açık şirketler

Küçük aile işletmeleri

Limited şireketler

Uluslararası şirketler


9.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi insan kaynakları yönetiminin bir fonksiyonu değildir?


Üretim ve Satış
İnsan Kaynakları Planlaması
İşe Alma
Kariyer Yönetimi
Ücret Yönetimi

10.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi etik/etik dışı davranışları etkileyen faktörlerden biri değildir?


Bireysel özellik
Yapısal değişkenler
Bireyin ahlaki gelişim seviyesi
Örgüt kültürü
Sorumluluk bölgesi

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir üretim sürecini değerlendirmede kullanılan ögelerden biri değildir ?


Verimlilik
Esneklik
Kapasite
Etkinlik
Zamanlama

12.Soru

İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği karın , aynı dönemde aynı dönemde kullanılan sermaye oranına ne ad verilir?


Parite
Verimlilik
Kazanç
Karlılık
Raporlama

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tek kullanımlık bir plandır?


Politika

Prosedür

İlke

Bütçe

Kural 


14.Soru

İşletmede gerçekleşen finansal nitelikli olayların tanımlanması, ölçülerek kayda alınması, analiz edilip yorumlanması ve karar vericilere iletilmesi sürecini kapsayan bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Muhasebe

Finansman

İşletme

Bilanço

Sermaye


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi personel bulma yöntemlerinden birisi değildir?


İlan vererek personel bulma

İnternet aracılığıyla (online) personel adayı bulma

Çalışan tavsiyeleri ile personel bulma

Telefon aracılığıyla personel adayı bulma

Eğitim kurumlarından personel adayı bulma


16.Soru

İşletmeye borç para veren bankalar neden işletmeyle ilgili bilgiye ihtiyaç duyarlar?


İşletmenin mevduatına verilecek faizi belirlemek için bilgiye ihtiyaç duyarlar.

İşletmenin borçlarının anaparasını ve faizlerini ödeme gücünün olup olmadığını değerlendirmek için bilgiye ihtiyaç duyarlar.

İşletmenin müşterilerinin banka hesabına yatırdıkları paraların takibi için bilgiye ihtiyaç duyarlar.

İşletmenin faaliyetlerini analiz etmek için bilgiye ihtiyaç duyarlar.

Yöneticilerin işletmeyi etkin bir şekilde idare edip etmediklerini değerlendirmek için bilgiye ihtiyaç duyarlar.


17.Soru

İmalat işletmelerinde üretim kaynağının temelini oluşturan faktör aşağıdakilerin hangisidir?

 


Hammadde

Pazara yakınlık

Ulaştırma

İşgücü

İklim koşulları


18.Soru

İşletmelerin var olan kıt kaynakları kullanarak, sonsuz insan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için üretim yaptıkları ortama verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal çevre
Kültürel çevre
Demografik çevre
Ekonomik çevre
İç çevre

19.Soru

Kuaför salonu açmak isteyen bir girişimci kuruluş yerini belirlerken aşağıdaki faktörlerden hangisine diğerlerine göre daha fazla önem ve öncelik vermelidir?


İklim koşuları

İşgücü

Ulaştırma 

Hammadde

Pazara yakınlık


20.Soru

İşletmeye kar sağlamak veya gelir getirmek için yapılan her türlü harcamaya ne ad verilir?


Yatırım

Giderler

Kapasite

Sinerji

Yönetim