Genel İşletme Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşlerin göreceli olarak karşılaştırılmasına ne ad verilir?


İş değerlemesi
Performans yönetimi
Sistemin planlanması
Kritik olay
Kariyer yönetimi

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin dört unsurundan biri değildir?


İşi yapacak insanlar

Yönetim işlevleri

Etkililik ve verimlilik

İşletmenin amaçları

Kamusal denetim


3.Soru

‘’ İşletmenin tek bir dönemine ait finansal tablolarının analizi ………., birbirini izleyen birden fazla döneme ait finansal tabloların analizi ……… analizdir. ’’ ifadesinde boş bırakılan yerlere hangileri yazılmalıdır?


Yatırım – Yönetim
Kredi- İç
Dış- Finansal
Statik – Dinamik
Faaliyet- Kar

4.Soru

Maliyet analizleri, kârlılık raporları, bütçeler gibi araçlarla işletme içi bilgi kullanıcılarının bilgi ihtiyacını karşılayacak muhasebe alanı aşağıdakilerden hangisidir?


Finansal muhasebe

Yönetim muhasebesi

Genel muhasebe

Maliyet muhasebesi

Finansal analiz


5.Soru

İnsan kaynakları planlaması
İşe alma
Eğitim ve geliştirme
Performans yönetimi
Ücret yönetimi
Yukarıdakilerin hangileri insan kaynakları yönetiminin fonksiyonlarındandır?


Yalnız I.

I. ve II.

I., II. ve III.

I., II., III. ve IV.

I., II., III., IV. ve V.


6.Soru

Aşağıdaki tablolardan hangisinde işletmenin faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan tüm hasılat, gelir, kar, gider, zarar unsurları yer alır ve işletmenin döneme ait net kâr veya zarar büyüklüğü gösterilir?


Finansal durum tablosu
Nakit akım tablosu
Özkaynaklarda değişim tablosu
Gelir tablosu
Kar dağıtım tablosu

7.Soru

Aşağıdaki tablolardan hangisi incelenerek işletmenin büyüklüğü, satış eğilimi, ana gider kalemleri ve net kârı vb. konularında bilgi sahibi olunur?


Gelir tablosu
Finansal durum tablosu
Özkaynaklarda değişim tablosu
Nakit akım tablosu
Kâr dağıtım tablosu

8.Soru

Muhasebe sürecinde, finansal nitelikli işlemlerin günlük olarak kaydedildiği yer neresidir?


Finansal tablolar

Kesin mizan

Envanter işlemleri

Büyük defter

Yevmiye defteri


9.Soru

Bir firma, ürünlerine ilişkin yenileştirme kararı ile ilgili japon firması ile anlaşmıştır. Firma, ürünün kullanımı ile ilgili laboratuar ortamında yenilikleri yakından takip etmektedir. Ancak sürece ilişkin gelişmeleri gözden kaçırmış ve rekabet açısından pazar üstünlüğünü kaybetmiştir.Bu örnek olay, işletmenin hangi çevresi ile ilgili soruna işaret eder?


Teknolojik çevre
Doğal Çevre
Küresel çevre
Sosyakültürel çevre
Ekonomik çevre

10.Soru

Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumunu ifade eden kavram hangisidir?


Sinerji

Entropi

Ekofinalite

Teknoloji

Çarpan


11.Soru

Yoğun bir rekabet ortamında faaliyet gösteren işletmelerin, rastgele değil en az kaynak kullanımı ile en fazla çıktıya ulaşabilmesini aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade eder?


Etkililik
Üretkenlik
Verimlilik
Karlılık
Etkincilik

12.Soru

"Tüketici tarafından algılanan somut ve soyut yararları ve maliyetleri yansıtır" ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Tatmin
Değer
Karlılık
Kalite
Değişim

13.Soru

İşletmede gerçekleşen finansal nitelikli olayların tanımlanması, ölçülerek kayda alınması, analiz edilip yorumlanması ve karar vericilere iletilmesi sürecini kapsayan bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


Karar Alma
Finansal Yöntem
Finansal Analiz
Finansman
Muhasebe

14.Soru

Hastaneler, oteller, eğlence yerleri, bankalar, hava yolları, demir yolları, bakım işletmeleri gibi işletmeler hangi tür işletmelerdir?


Ürün üreten işletmeler
Hizmet işletmeleri 
Ticaret işletmeleri
Yerli işletmeler
Özel işletmeler

15.Soru

İnsan kaynakları yönetimi konusu aşağıdaki üretim faktörlerinden hangisi ile ilişkilidir?


Emek
Girişimci
Sermaye
Doğal kaynaklar
Teknoloji

16.Soru

Geleneksel eğitim metodları arasında aşağıdakilenden hangisi yer alır?


İşbaşında eğitim
Teknoloji yardımıyla eğitim
Videokonferans
E-öğrenme
İnternet ortamında eğitim

17.Soru

Üretim sisteminin gerçekleştirebileceği üretim düzeyini ölçmek olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kapasite
Esneklik
Yönetim
Verimlilik 
Etkinlik 

18.Soru

İnsan ihtiyaçlarını giderecek, sorunlarını çözecek, beklentilerini karşılayacak derecede fayda sağlamak için üretim faktörlerini kullanarak mal ve hizmet üreten, çoğu kez kar amacı güden ekonomik, sosyal ve teknik girişimlere ne ad verilir?


Fayda

İnovasyon

 

Sermaye

 

Girişimcilik

İşletme


19.Soru

Akılcı bir insan kaynağı seçim sürecinde aşağıdaki ölçütlerden hangisi izlenmez?


Yöneticilere yakınlık
Sınavlar
Testler
Görüşmeler
Mülakat

20.Soru

Çalışanın yüksek performansının karşılığı olarak verilen ödemeye ne ad verilir?


Teşvik primi

Maaş

Temel ücret

Dolaylı ödeme

Taban ücret