Genel İşletme Final 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarının eğitim fonksiyonu ele alındığında, geleneksel eğitim metotları arasında yer almaz? 


Deneyimsel Egzersizler
Çalışma kitapları/Kılavuzlar
Sınıfta Ders
Mentorluk ve Koçluk
Videokonferans/Telekonferans/Uydu TV

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaptıkları iş bakımından işletme türleri arasında yer alır?


Yerli işletmeler
Kamu işletmeleri
Ticaret işletmeleri
Yabancı işletmeler
Ulusal işletmeler

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgisinin faydalı olabilmesi için sahip olması gereken niteliklerden biri değildir?


İlgililik
Güvenilirlik
Karşılaştırılabilirlik
Sürdürülebilirlik
Anlaşılabilirlik

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin unsurlarından biri değildir?


İşi yapacak insanlar

İşletmenin amaçları

Yönetimin işlevleri

Etkililik ve verimlilik

Yönetim piramidi


5.Soru

Muhasebenin kayıt düzeninde işlemlerin nakit hareketi yarattıklarında değil de gerçekleştiklerinde kayda alınması, bize muhasebenin kayıt düzenindeki hangi genel esası ifade etmektedir?


Nakit esası 
Kayıt esası
Çift taraflı kayıt esası 
Peşin esası 
Tahakkuk esası 

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde, Maslow’un geliştirdiği “İhtiyaçlar Hiyerarşisi”, piramidin tabanından başlayarak, doğru bir biçimde sıralanmıştır?


Fizyolojik ihtiyaçlar; Güvenlik ihtiyacı; Ait olma ve sevgi ihtiyacı; Saygı ihtiyacı; Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
Güvenlik ihtiyacı; Ait olma ve sevgi ihtiyacı; Saygı ihtiyacı; Kendini gerçekleştirme ihtiyacı; Fizyolojik ihtiyaçlar
Ait olma ve sevgi ihtiyacı; Saygı ihtiyacı; Kendini gerçekleştirme ihtiyacı; Fizyolojik ihtiyaçlar; Güvenlik ihtiyacı
Saygı ihtiyacı; Kendini gerçekleştirme ihtiyacı; Fizyolojik ihtiyaçlar; Güvenlik ihtiyacı; Ait olma ve sevgi ihtiyacı
Kendini gerçekleştirme ihtiyacı; Fizyolojik ihtiyaçlar; Güvenlik ihtiyacı; Ait olma ve sevgi ihtiyacı; Saygı ihtiyacı

7.Soru

Bireyselcilik olarak da anılan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


İnnovasyon yaklaşımı
Faydacılık yaklaşımı 
Haklar yaklaşımı
Adalet kuramı yaklaşımı
Bütünleşik sosyal sözleşme kuramı

8.Soru

İşletmenin genel çevresi temel olarak beş bileşenden oluşmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


Siyasal-Yasal çevre

Ekonomik çevre

Sosyokültürel çevre

Teknolojik çevre

Örgüt kültürü çevresi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlamasının aşamalarından biri değildir?


Personel envanterinin çıkarılması

İş analizinin yapılması

İş tanımının geliştirilmesi

Personel bulunması

İş gereklerinin belirlenmesi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi net kârı doğru bir şekilde tanımlar?


Varlıklardan işletmenin borçlarının çıkartılması

 

Fiili sonuçlardan planlanan sonuçların çıkartılması

 

Kârdan vergilerin çıkartılması

 

Bir dönemdeki gelirlerle giderler arasındaki olumlu farktır

Üretim miktarından üretim faktörlerinin çıkartılması


11.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi teknoloji tabanlı eğitim faaliyetlerinden biri değildir?


Çalışma Kitapları
Video kayıtları
E-Öğrenme
Ses Kayıt
Telekonferans

12.Soru

Yöneticinin bireysel olarak ya da grup faaliyetleri içerisinde diğer insanlarla birlikte çalışabilme becerisine ne ad verilir?


Beşeri yetenek

Teknik yetenek

Lider rolü

Birleştirici rolü

Kavramsal yetenek


13.Soru

İşletmede gerçekleşen finansal nitelikli olayların tanımlanması, ölçülerek kayda alınması, analiz edilip yorumlanması ve karar vericilere iletilmesi sürecine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Finans
Muhasebe
Üretim
Pazarlama
Yönetim

14.Soru

Bölüm müdürleri ve bölüm müdür yardımcıları hangi yönetim kademesinde yer almaktadır?


Üst

Alt

Orta

Tepe

İdari


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmede çalışanlara yönelik sağlanan bilgiler arasındadır?


İşletme fonksiyonları planlanma
Gelecekteki risk ve getiri düzeyleri hakkında karar verme
Rakip işletmenin pazar payını öğrenme
Vergi politikasını belirleme
İstihdam sağlama gücünü öğrenme

16.Soru

Belirli bir tarih itibarıyla işletmenin varlıklarının ve kaynaklarının bir arada raporlandığı tablolara verilen isim nedir?


Bilanço
Fon
Alacaklar Tablosu
Gelir Tablosu
Borç Tablosu

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları ile ilgili bir çalışmadır?


Personel devir hızı
Personel devamsızlık oranı
Personel envanteri
İş analizi
Performans yönetimi

18.Soru

Yönetim işini yapan, insanları belirli amaçları gerçekleştirecek işleri yapmaları için yönlendiren ve yöneten kişi tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?


Yönetici
Lider
Çalışan
İşçi 
Girişimci

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, demir-çelik üretimi, kömür üretimi, kimyasal maddelerin üretimi ve tekstil üretimi gibi örnekleri içeren bir sınıflandırmadır?


Ürünün cinsine göre
Üretim yöntemine göre
Üretim akışına göre
Üretim miktarına göre
Sermaye miktarına göre

20.Soru

Bir işletmede temel karar organlarının ve hiyerarşik yapıdaki diğer bütün kademelerin, uzmanlık ve yetenek esasına göre seçilen kişiler tarafından doldurulması hangi yönetim türünün özelliğidir?


Ailesel yönetim

Siyasal yönetim

Profesyonel yönetim

Geleneksel yönetim

Modern yönetim