Genel İşletme Final 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin büyüme nedenleri arasında yer almaz?


İşletmelerin karlarını artırmak istemeleri

Pazarda daha iyi bir yer edinmek istemeleri

Aile işletmesi olarak varlıklarını sürdürme

Büyük işletme avantajlarından yararlanma

İş arayanlar için tercih edilen bir işletme olma


2.Soru

Bir ürünün özel bir sipariş ya da pazardaki talebi karşılamak amacıyla, belirli bir süre üretilmesini içeren üretim türü aşağıdakilerin hangisidir?


Proje tipi üretim

Seri üretim

Akıcı üretim

Sipariş üretim

Sürekli üretim


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin sosyal sorumluluk düzeyleri ile ilgili ifadelerdir? I. İlk basamakta, ekonomik sorumlulukların kapsamı ile ilgilidir II.Yatırımcılar, yatırımlarının karşılığını almayı, çalışanlar iş güvenliği ve adil ücret, müşteriler ise uygun fiyatlı, kaliteli ürün talep ederler III. ikinci basamakta yasal sorumluluklar yer alır II. İşletmeler faaliyetlerini gerçekleştirirken ilgili yasalara ve düzenlemelere uymakla yükümlüdür IV. Üçüncü basamak, etik sorumluluklar; adil ve doğru olma yükümlülükleri, iyi niyetli yaklaşımlar yer alır


Yalnız I.
II., III.
Yalnız IV.
Yalnız V.
Hepsi

4.Soru

Belirli bir tarih itibarıyla işletmenin varlıklarının ve kaynaklarının bir arada raporlandığı finansal tablolara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Bilanço
Gelir tablosu
Nakit akım tablosu
Öz kaynaklarda değişim tablosu
Gider tablosu

5.Soru

Kritik olay ve grafik değerlendirme ölçeği unsurlarını bir araya getiren yaklaşım hangisidir?


Yazılı komposizyon
Çoklu karşılaştırma
Performans dayalı değerlendirme ölçütleri
Amaçlara göre yönetim değerlemesi
BARS

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonlarından planlamanın bir özelliği olamaz?


Planlama bir seçim ve karar verme sürecidir.

Planlama geleceğe dönük bir süreçtir.

Planlama belirsizlik ve risk içermez.

Planlama esnek bir süreçtir. 

Planlama dinamiktir. 


7.Soru

Geçmişten günümüze gittikçe değer kazanan insan kaynakları yönetiminin işletmeler için bu kadar önem kazanmasının ve bu yaklaşıma geçişin hızlı olmasının altındaki temel sebep nedir?


Ekonomilerin büyümesi
Eğitim seviyesinin artmasından ötürü nitelikli iş gücünün de artması
İnsan unsurunun üretim ve hizmet sektörlerinde en büyük güç olarak öneminin artması.
Maliyetlerle birlikte ucuz iş gücü ihtiyacının artması.
Artan talepler doğrultusunda arzı arttırma çabaları.

8.Soru

Yöneticilerin, bir yönetici olmakla ilgili görev ve faaliyetlerini yerini getirmek için
üç temel yeteneğe ihtiyacı olduğu kabul edilmektedir. Bunlar teknik yetenek, insan ilişkileriyle ilgili beceri yetenek ve kavramsal yetenektir.Teknik yetenek aşağıdaki yönetim kademelerinden hangisinde  aranır?


Üst kademe yönetim

Orta üst kademe yönetim

Orta kademe yönetim

Orta alt kademe yönetim

Alt kademe yönetim


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teknoloji tabanlı eğitim yöntemlerinden biridir?


E-öğrenme
Basılı çalışma kitapları
İş rotasyonu
Sınıfta ders
Mentorluk

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi personel envanterinde yer almaz?


Personelin staj bilgisi
Personelin bildiği yabancı dil bilgisi
Personelin özel yetenekleri
Personelin daha önce yapmış olduğu işler
Personelin kariyer planı

11.Soru

Kar dağıtım kararları alınırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu gibi yasalar ve şirket sözleşmesinde yer alan hükümleri dikkate alan şirket türü aşağıdakilerden hangisidir?


Şahıs Şirketleri
Limited Şirketler
Kollektif Şirketler
Anonim Şirketler
Komandit Şirketler

12.Soru

Yükleme boşaltma araçları ve el aletleri, hangi endüstriyel ürün sınıflandırmasına örnek olarak verilebilir?


Hammaddeler
İşlenmiş parçalar
Yatırım ürünleri
Yardımcı donatım
İşletme gereçleri

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, yöneticilerin karar verme ile ilgili faaliyetlerini yerine getirirken üstlendiği rollerden biri değildir?


Girişimci rolü
Sorun çözücü rolü
Kaynaklı dağıtıcı rolü
Arabulucu rolü
Stratejist rolü

14.Soru

İşletmenin çevresi her ne kadar işletmenin sınırları dışında her şey olarak tanımlansa da işletme ve çevre arasındaki ilişkiyi tam olarak anlamak kapsamlı bir analiz süreci gerektirir. Bu süreçte en önemli yol gösterici aşağıdakilerden hangisidir?


Genel sistem yaklaşımı
Bütçe analizi
Fizibilite yaklaşımı
Üretim planlaması
İnsan kaynakları analizi

15.Soru

İşletmenin sahip olduğu ekonomik değerlere ne ad verilir? 


Gelir Tablosu 
Duran varlıklar 
Varlıklar
Bilanço
Kaynaklar 

16.Soru

‘’Sisteme giren ögelerin bir fayda yaratacak biçimde bir ürün veya hizmete dönüştürülmesidir’’ ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?


Verimlilik
Geri Bildirim
Üretim Süreci
Üretim bandı
Pazarlama

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etik davranışı etkileyen faktörlerden biri değildir?


Bireyin Ahlaki gelişim seviyesi
Bireysel özellikler
Bireyin Yaşadığı yerin kültürü
Örgüt Kültürü 
Yapısal Değişkenler

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, üretimde kullanılan başlıca üretim biçimlerinin sınıflandırılmasından biri değildir?  


Ürüne özel farklı sınıflandırma 
Üretim yöntemine göre sınıflandırma
Ürünün cinsine göre sınıflandırma 
Üretim akışına göre sınıflandırma
Üretim miktarına göre sınıflandırma

19.Soru

Bir işletmenin günlük faaliyetlerinin kesintisiz olarak ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan varlık unsurları aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


Öz sermaye
Öz varlık
Nakit sermaye
Likidite
Çalışma sermayesi

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yalın üretimin temel özellikleri arasındadır?


Makine odaklı bir örgütlenme anlayışı vardır.
Stoklu üretimi öngörür.
Üretim faktörlerini daha çok kullanır.
Üretim ve ürün esnekliği vardır.
Ekip çalışmasına önem verilmez.