Genel İşletme Final 24. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki işletmelerden hangisinin ürünü sedece soyut üründür?


Uçak üreticisi
Çikolata üretcisi
Havayolu İşletmesi
Lokanta
Terzi

2.Soru

Çeşitli işlemlerden geçirilerek ürün ya da hizmet şeklinde çıktıya dönüştürülme tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?


Girdi
Çıktı
Etkililik
İşlem
Geri bildirim

3.Soru

Çalışanın emeğinin karşılığı olup, saat esasına veya çalışanın ürettiği çıktı miktarına dayanan ödemeye ne ad verilir?


Teşvik primi

Ücret

Maaş

Sigorta ödemesi

Eğitim ücreti


4.Soru

İşletmenin ne kadar vergi ödeyeceğini değerlendirmek için ihtiyaç duyulan bilgiler aşağıdaki bilgi kullanıcılarından hangisine sağlanmaktadır?


Devlet ve kamu kurumları
Rakipler
İşletme çalışanları
İşletme sahipleri
İşletme yöneticileri

5.Soru

Sosyal sürdürülebilirlik amacı, işletmenin içinde ve dışında var olan, işletmeyle ilgili sosyal unsurların ihtiyaçların ve sorunların giderilmesine yönelik amaçları içermektedir. Aşağıda belirtilenlerden hangisi bu amaçlarla uyumlu değildir?


Mobilya fabrikasında çalışan Ali Bey'in iş ve sosyal güvencesinin yanında sosyal ihtiyaçlarınında karşılanıyor olması
Markette alışveriş yapan Ayşe Hanımın raflarda çeşit, kalite, fiyat ve bakımından birçok ürün ile karşılaşması
TM tedarik firmasına, uygun fiyat, miktar ve ödeme koşullarının sağlanması
Renkli reklam firmasının ürünlerini, her türlü iletişim araçlarını kullanarak tanıtabilmesi
Ahmet beyin birey olarak, devlet için mevzuata uygun hareket etmesi, vergi vermesi, ekonomik gelişim ve refahına katkı sağlanabilmesi

6.Soru

İşletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki hakları olarak tanımlanan ve işletme sahip veya ortaklarının fiilen işletmeye aktardıkları kaynakların yanı sıra kârların işletmede bırakılmasıyla oluşan yedekleri de kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Çalışma sermayesi
Öz sermaye
Öz varlık
Nakit sermaye
Likidite

7.Soru

Girişimciler sadece kazanç elde etmek için değil, ayrıca başka sebeplerle de işletme kurmak isterler. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


Toplumda saygınlık ve sosyal statü elde etmek isteğiyle

Kendi işini kurarak, kendi işinin patronu olmak isteğiyle

Çok fazla ürünün yer aldığı pazarda, üretilen ürün ve hizmetlerle, tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap vermek isteğiyle,

Ailesine daha fazla zaman ayırmak isteğiyle

İş arayanlara iş yaratma isteğiyle


8.Soru

Temel muhasebe eşitliğinin her zaman eşitlik hâlinde kalabilmesi için finansal nitelikli olayların kaydında mutlaka en az iki ayrı hesap kullanılmasına ne ad verilir?


Defter tutma

Finansal tablolar analizi

Çift taraflı kayıt esası

Envanter işlemleri

Kesin mizanın hazırlanması


9.Soru

I. Standartların belirlenmesi.II. Fiili performansın ölçülmesi.III. Fiili performansın standartlarla karşılaştırılması.IV. Gerekliyse düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.Yukarıda ki aşamalar sırasıyla gerçekleştiğinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir?


İşletme içerisinde ki tüm bölümler arasında iletişimin sağlandığı
İşletmede kontrol sürecinin gerçekleştiği
İşletmede yönetim sürecinin doğru bir şekilde gerçekleştiğine
İşletmede yer alan bireyler arasında motivasyonun sağlandığına
İşletmenin sorunsuz bir şekilde yönetildiğine

10.Soru

Bir işletme içerisindeki işlerin ayrı ayrı görevlere bölünmesi diğer bir ifadeyle, bir işin tamamının tek bir iş gören tarafından yapılması yerine, işin her biri farklı kişilerce yapılacak görevlere ayrılması, örgütlemede dikkate alınması gereken hangi konudur?


Bölümlendirme

İş bölümü ve uzmanlaşma

Yetki ve sorumluluk

Merkezileşme

Biçimselleşme


11.Soru

Üretim fonksiyonunu kolaylaştıran ve bitmiş ürünün içinde doğrudan yer almayan ürünler hangi tür endüstriyel ürünlerdir?


İşlenmiş maddeler ve parçalar
Yatırım ürünleri
Yardımcı donatım
İşletme gereçleri
Hammaddeler

12.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Bireylerin farklı ihtiyaçlara olan güdülenmeleri pazarlamanın başlangıç noktasıdır.
İstek, bireylerin ihtiyaçlarını gidermek adına alternatifler arasından elde etme arzusu gösterdikleri şeylerdir.
İstekler, ihtiyaçlara kıyasla kültürler ve kişisel özelliklerden daha çok etkilenmiştir.
İsteklerin karşılanması birey için ihtiyaçların karşılanmasından daha önemlidir.
İhtiyaçlar sınırlı iken istekler sınırsızdır.

13.Soru

Yöneticilerin işletmeyi etkin bir biçimde idare edip etmedikleri, gelecekteki risk ve getiri düzeyleri hakkında ki bilgi, işletme ile ilgili hangi tarafa verilir?


İşletme yöneticileri
İşletme sahipleri
İşletmeye borç verenler
Müşteriler
İşletmede çalışanlar

14.Soru

Bina, arsa ve makine gibi, bir yıldan uzun süre kullanılacak unsurlar ile bir yıldan daha uzun süre sonunda tahsil edilecek olan uzun vadeli varlıklardır. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Duran varlıklar

Öz kaynaklar

Dönen varlıklar

Kısa vadeli yabancı kaynaklar

Uzun vadeli yabancı kaynaklar


15.Soru

Bir işin hangi görevlerin yerine getirilmesiyle nasıl bir ortamda hangi araç ve gereçle gerçekleşeceğini gösteren kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


İnsan kaynakları
Personel bulma
Kariyer yönetimi
İş tanımı
İş gerekleri

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme yöneticilerinin muhasebe bilgisine ihtiyaç duyduğu konular arasında yer almaz?


Yeni ürün ya da hizmet geliştirme
Mevcut ürün ya da hizmetlerde fiyat değiştirme
İşletmenin faaliyet kapasitesinin arttırılması
Stratejik politikaların güncellenmesi
Üretim yöntemlerinin değiştirilmesi

17.Soru

Aşağıdaki işletme büyüklüklerin hangisinde  sahiplik ve yöneticilik birbirinden  ayrılmıştır?


Mikro ölçekli İşletmelerde

Küçük ölçekli işletmelerde

Orta ölçekli işletmelerde

KOBİ  türü işletmelerde

Büyük ölçekli işletmelerde


18.Soru

İşletmelerin çalışanlara gönüllü olarak yaptığı ödemelere ne ad verilir?


Temel ücret
Dolaylı ödeme
Maaş
Aylık ücret
Doğrudan ödeme

19.Soru

İnsan kaynakları yönetiminin diğer yönetim fonksiyonlarına yönetimle ilgili destek ve danışmanlık hizmetleri sağladığı yetkiye ne ad verilir?


Fonksiyonel
İdari
Kurmay
Komuta
Finansal

20.Soru

I. Stratejik Planlar II. Taktik Planlar III. Sürekli Planlar IV. Operasyonel Planlar Yukarıdaki planlardan hangisi ya da hangileri hazırlanma düzeyi kriter alınarak yapılan sınıflandırma içinde yer almaktadır?


I ve II
I, II ve IV
I ve IV
Yalnız III
III ve IV